Sep 30 2018

Referatet af LU mødet d. 23. sept. 2018

Udgivet af

Referatet til LU mødet søndag d. 23. september 2018

Tilstede: Lalin, Ophelia, Nishanthi (for Anton), Mark, William, Pastor Jude.

Fraværende: Derek, Marie

Pkt. 1: Orientering fra formanden (W) W gennemgik menighedens rolle i

de liturgiske handling siden jul og kunne konstatere, at alt var gået

godt. Derefter orientering fra PR og det sidste LU møder og

konkluderede med bispedømmets økonomiske situation (PR)

Pkt 2: Sognepræstens orientering (PJ) PJ nævnte besøg af Skt. Theresé af

Lisieux’s relikvier til Aalborg d. 6. nov. samt præsternes studieuge i Kbh.

Pkt 3: Nyt fra andre udv. O orienterede om opstarten af undervisningen. Der

har været nogle opstartsproblemer. PJ gennemgik og forklarede

tilmeldings proceduren.

Pkt. 4: De nye LU vedtægter. (W) W gennemgik de fornyelige vedtaget LU

vedtægter.

Pkt. 5: Postkassen ved vejen (W) W påpegede, at postkassens nuværende

placering ikke opfyldt de nye regler. Frivilligt arbejde til flytning af

postkassen søges. Lalin og Joy vil se på dette.

Pkt 6: Vedligeholdelses projekter: (W)

a) Gavlen ved nr. 5a W nævnte, at den sydlige gavls furer trænger til en

behandling. PJ vil kontakte et medlem af menigheden, som har lovet at

lave det.

b) Kirken; både ind og udvendigt: W nævnte, at træværket omkr.

menighedsalens dør trænger til en omgang maling. Frivillige søges.

W nævner det under kirkelige meddelelserne

c) Indmuret pengeskrin til de fattige ved indgangen: W nævnte, at

nøglen er væk og kan ikke åbnes. PJ vil finde en låsesmed til at genåbne

det.

Pkt: 7 (Tilføjelse) Kirkekaffen (N) N forklarede, at ordningen halter én gang

imellem. Hun kommer med et udkast til en ny ordning.

Evt. Næste møde samt nye punkter til næste møde:

a) Næste møde: Formanden fastsætter det sammen med sognepræsten.

b) DUK: Manglende forældre opbakning samt en større deltagelse i de

arrangerede aktiviteter fra de unge. Også de nye betalings regler

for medlemmerne.

c) Aflåsning af kirken efter messen – William nævner det under

kirkelige meddelelserne

d) Vaskning af beskidte linned fra efter messen. Frivillige søges. W

nævner det under kirkelige meddelelserne

Pastor Jude (Sognepræst)

William (Formand og referent)

Comments Off on Referatet af LU mødet d. 23. sept. 2018

Oct 28 2017

Referatet af LU mødet d. 22. okt. 2017

Udgivet af

Referat af LU-Mødet d. 22. oktober 2017

Til stede: Suzanne, Lalin, Maria, Derek, Mark, Pastor Jude og William

Fraværende: Anton, Ophelia

Pkt. 1: Valg af mødeleder: Mark

Pkt. 2: Godkendelsen af dagsorden med evt. tilføjelse: Godkendt med 2

tilføjelser (se pkt. 6 og 7)

Nyt fra:

Sognepræsten (PJ): MR valg – antallet af medlemmer fastsættes

ved det næste MR møde (23. okt.). Præsterne har deltaget i en

studieuge. Der holdes en retræte med Pastor Engelbrecht d. 6.

og 12. dec. i Aalborg.

PR (W): W fortalte om en undersøgelse vedr. bispedømmets

sognes visioner, fremtid mm. Svarerne skal diskuteres ved det

næste PR møde i nov.

MR (A) Intet, da mødet skal holdes dagen efter.

Underv. (O/L) Lalin tegnede et opmuntrende billede af

undervisningen i de 2 kategorier.

Andre udv.: Intet

Pkt. 2: Årets forløb 2017. Herunder sidste jul, påske og pinse (alle)

intet, ud over at frivillige til opsætning af krybben skal

annonceres tidligere end sidste gang.

Pkt. 3: Vedligeholdelse af kirken og evt. nye opgaver (alle) W opridsede

de forskellige opgaver, der venter i den nærmeste fremtid. De mest

presserende opgaver var et utæt tag i køkkenet (igen!) samt en

nødvendig restaurering af 5a’s sydgavl. Suzanne mente, at hendes

søn som uddannet murer kunne evt. klare denne opgave, og W

kontakter en tømrer hurtigst.

Pkt. 4: Vaskning af præsternes liturgiske påklædning (W) W påpegede

nødvendigheden af rene albaer, især når gæstepræster besøger os.

Lalin lovede at tage sig af denne opgave.

Pkt. 5: Postkasse ved vejen? (W) Anton og J vil arbejde med det.

Pkt. 6: Alle Sjæles messen. W spurgte om længden af listerne af de afdøde

samt problemet med at udtale de mange navner på andre sprog. PJ

forklarede, at listerne nu lægges på alteret uden en oplæsning.

Pkt. 7: Hygiejne i køkkenet. PJ var utilfreds med den manglende oprydning

og hygiejne i køkkenet. Lalin bekræftede denne iagttagelse og mente

at for mange har adgang til det uden at gøre rent efter sig. LU sluttede op omkr. Lalins forslag om at udarbejde nogle retningslinjer samt hvem har adgang til køkkenet. Mark vil også sætte resultatet på kirkens facebook.

Evt.: PJ mindede om, at bede rosenkrans skal foregå efter messen fremover.

Næste møde: 19.11

Planlægning af jul

Pastor Jude (sognepræst)

William (Formand og referent)

Comments Off on Referatet af LU mødet d. 22. okt. 2017

Feb 16 2016

Udgivet af

Referat af LU-mødet søndag d. 14. februar 2016

Til stede: Anton (A), Lalin (L), Mark (M), Maria (MA), Ophelia (O), Derek (D), William (W), Pastor Jude (PJ)

Fraværende: Suzanne

Pkt. 1: Valg af ordstyrer: Mark.

Pkt. 2: Godkendelsen (med evt. nye punkter) af dagsordenen: God kendt med tilføjelse af 2 nye punkter: ‘Ligegyldighed’ ( pkt. 6, A) og Søndagskollekt (pkt. 7, PJ)

Pkt. 3: Nyt fra:

Præster: PJ gav en kort orientering med bl.a. overgang til elektronisk bogføring i den nærmeste fremtid. På spørgsmålet vedr. tidspunktet for messen i Frh. (kl. 14.00), PJ oplyste, at tidspunktet forbliver uændret, bl.a. pga. at mange vietnamesere arbejder om eftermiddagen og deres større økonomiske støtte til kirken via deres kollekt hver søndag. (se også pkt. 7)

PR: W orienterede om mødet fra sidste november.

MR: W forklarede at det næste møde holdes i næste uge grundet PJ’s operation

Underv: O fortalte om en tilfredsstillende fremmøde til hver undervisningstime og at de deltager i konfirmand lejren senere i året.

Pkt. 4: Udpegning af en til forberedelsen af søndagsmessen (W). W forklarede at han ønsker hjælp til forberedelsen af messen hver søndag. To ministranter har meldt sig til opgaven. W vil forsat vejlede dem og overtage, hvis det er nødvendigt (ferie/sygdom osv.).

Pkt. 5: Ideer og forslag til fejring af kirkens 50års jubilæum 2016: LU mente at det skulle fejres, hvorefter adskillige ideer blev foreslået: Buffet, Telt? Gæsteliste, Finansiering, Pressemeddelelser? Punktet bliver et fast punkt på de næste møder.

Pkt. 6: ‘Ligegyldighed’. A mente at menigheds forbønner under fejring af Pinse bar præg af en vis ligegyldighed, da det tamilske sprog slet ikke var blevet repræsenteret de sidste 2-3 år. I betragtning af at tamilerne udgør en stor del af menigheden hver søndag, var situationen uacceptabel. PJ forklarede flg. Muligheder: Dagens officielle menighedsforbønner kunne oversættes til de forskellige sprog. Egnede bønner på forskellige sprog kunne også accepteres. En liste over de ønskede sprog skal fremover fremkomme i god tid.

A gjorde også LU opmærksom på, at listen over de forskellige opgaver til fejring af jul (Juletræ, pyntning, adventskrans osv.) nøje skal kontrolleres, så opgaverne i virkeligheden bliver udført. Der var en vis ‘fejl og mangel’ ved den sidste juletid.

Pkt. 7: Søndags kollekt: PJ gjorde LU opmærksomt på denne kirkes ringe økonomiske støtte til både søndags kollekt og til specielle kollekter. Han citerede resultaterne fra de forskellige kirker med Helligåndskirke som bundskraber i begge former for kollekt. Selv Thisteds resultater er lige så gode som HÅ’s, til trods for at menigheden er meget mindre end HÅ’s!! Han vil tage emnet op under den næste messe.

Evt.: O orienterede om løse mursten på gavlen ved kirkens udlejede bygning. Tages op ved det næste møde.

Comments Off on

Jan 20 2015

Referatet fra mødet d. 18.1.15

Udgivet af

Referat af LU mødet d. 18.januar 2015

Tilstede: Ophelia (O), S Derek Derek (D), Lalin (L), , , William (W), Pastor Jude (PJ), Mark (M)

Fraværende:Suzanne (S), Maria (M) Anton (A) Klavs (K)

Pkt. 1.: Valg af ordstyrer: Mark.

Pkt. 2.:Godkendelse af ref. fra sidste møde (se på linket). Godkendt.

Pkt. 3.: Godkendelse af dagsorden . Godkendt

Pkt. Nyt fra:

a) Præsterne: PJ har været til et præstemøde. Han ganske kort

kommenterede den nye sognesammenlægning. Han er på ferie

fra d. 25.1.indtil 14.feb.

b) MR: W orienterede bl.a. om Janeens julehilsen fra USA og

oplæste hovedtrækket fra Formandens (Line) årsberetning.

c) PR Et ekstraordinært møde holdes i Kolding d. 28. marts vedr.

bispedømmets sognesammenlægnings planer.

d) DUK: O om en vellykket julefesten. Planlægning af et program

for de mindre medlemmer samt fastelavnsfesten 2015

e) Undv.: O kunne oplyse at alt fortsat går fint. Ingen

kandidater til 1. komm. og firmelse i 2015.

f) Andre udv.: Intet.

Pkt. 4. Vurdering af Advent og Jul (alle) D ønsker at børnene er mere involveret i juletræspyntning. Alle mente, at krybben var vældig flot. General tilfredshed.

Pkt. 5. Budget ønsker (W) . Intet særligt fra medlemmerne. A oplyste, at vi stadigvæk har 30.000 på rådighedsbeløbet.

Evt.

Næste møde:

Andre punkter:

a) L savnede en tamilsk bøn juleaften. M forklarede, at alt vedr. bønner skete i sidste øjeblik, men skal forbedres til næste jul.

b) En fra menigheden klagede over for megen snak i kirken efter messen: Flg. Kommentarer kunne noteres – at søndag er det eneste tidspunkt/ sted, hvor folk kan hilse på hinanden i løbet af ugen og at der er en relativ stilhed efter ca. 5 minutter. Vinter spiller en rolle, hvorimod om sommeren er folk ude på parkeringspladsen, når de snakker. Menighedssalen var generelt for kold til at hilse.

c) En fra menigheden ønskede at stearin pletter på sakristiets gulv bør fjernes. – DUK opgave? DUK vil se på opgaven.

d) Haven: Flemming og Bente (nye medlemmer) har tilbudt at hjælpe med haven. LU siger mange tak til dette flotte tilbud..

Næste møde: 22. februar.

Punkter til næste gang: Faste og Påske forberedelsen.

Pastor Jude (sognepræst)

William (formand og referent)

Comments Off on Referatet fra mødet d. 18.1.15

Nov 12 2014

Referat af LU mødet 9.11.14

Udgivet af

Referat af LU mødet d. 9. november

Til stede: Ophelia (O), S Derek (Suzanne (S), Derek (D), Lalin (L), Maria (M), Anton (A), William (W), Pastor Jude (PJ)

Fraværende:Klavs (K), Mark (M)

Pkt. 1.: Valg af ordstyrer: Derek.

Pkt. 2.:Godkendelse af ref. Fra sidste møde (se på linket). Godkendt.

Pkt. 3.: Godkendelse af dagsorden samt evt. nye punkter. Godkendt og ingen nye punkter

Pkt. Nyt fra:

a) Præsterne: Gilberto (præstestuderende) tilbage til Kbh.

Præstemøde i Vejle næste uge.

b) MR: A konkluderede at der var intet særligt, men ref. Kan

læses på sognets hjemmeside.

c) PR Intet.

d) DUK: A orienterede om Advents (30.11) og julefesten (14.12.) i nærmeste fremtid. O supplerede med ekstra oplysningerne ang. priser og billeter mm.

e) Undv.: O fortalte, at det gik godt.

f) Andre udv.: Intet.

Pkt. 4. Planlægning af Advent og Jul (alle).

Advents krans (W), Juletræ (M), Juletræspynt ( Britta B. Thompsen) ansvarlig for opsætning og pynt). Julekrybben (L). Kort reception efter midnatsmessen (A)

Pkt. 5) Æbletræer (A).Intet nyt.

Pkt. 6) ‘Etnisk’ kaffeordning (L). I gang sat med en liste lavet af L.

Evt. Suzanne og Paul ønsker at tage ansvaret for rengøring af kirken.

Næste møde: Fastsættes senere.

Pastor Jude (sognepræst)

William (referent)

Comments Off on Referat af LU mødet 9.11.14

Oct 05 2014

Referat fra LU-mødet d. 29. 9.14

Udgivet af

Referat til LU – mødet

Søndag d. 28.sept. 2014 (efter Messen)

Til stede:  Suzanne(S) Anton (A), Derek (D), Ophelia (O), Klaus (K), Lalin (L), Pastor Jude (PJ), William (W).

Fraværende: Mark (M), Maria (M)

Punkt 1: Valg af ordstyrer (K) Klaus 

Punk t 2: Godkendelse af ref. Fra sidste møde (se på hjemmesiden) Godkendt. 

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden samt evt. tilføjelser: Godkendt og ingen tilføjelser. 

Nyt fra:

             Præsterne (PJ): Orienterede om vor ny præst, Pastor Dominique (PD). PJ vil

snakker med ham om messe tider og tidspunkter i Frh. P. Mikolaj er rejst til Island.

PJ er blevet udtaget til at køre i Team Rynkebys tur til Paris 2015. Præsterne deltager

i en studie uge på Magleås. PJ understregede, at alle aftale mellem præster vedr.

deres virke mm., skal foregå mellem præsterne selv, for at undgå fremtidige

misforståelse, som beklageligvis skete omkr. PDs boligsituation, da han flyttede til

Aalborg.

          MR (A) Orienterede om de vigtigste punkter. Hele referatet kan læses på sognets hjemmeside

          PR (W) Intet

         DUK (A) A orienterede at der var meget lidt at fortælle. 

        Undervisning (O/J) O orienterede bl.a. om betaling til undervisning. Hun spurgte om muligheden for Pastor Dominique          til at undervise voksne mens han er i Frh., men understregede at der skal være voksne nok til at retfærdiggøre det.  PJ vil               diskutere sagen med PD           

      Andre Udv. O orienterede om hendes arbejde med Caritas. PJ nævnte at O var kateket koordinator for Frh. 

Punkt 4: Opdatering af aktiviteter indenfor og udenfor kirken (A) A nævnte arbejdet med hegnet omkr. Kirkens grund, stabilgrus til parkeringspladsen. S spurgte om der er en fast plan til rengøring af kirken. A forklarede, at er der er ingen, og at alle var velkommen til at gøre det. 

Punkt 5: Salg af et stykke af kirkens grund til Dan Vejen (nabo mod nord – W) W orienterede. Sagen videresendes til MR og evt. til Kbh. 

Punkt 6: Køb af en trailer til bl a. bortkørsel af haveaffald mm. (W) W orienterede. PJ foreslog at leje en er billigere løsning. Sagen videresendes via A til ØK. Udv.  

Punkt 7: Anvendelse af mikrofoner under messen (punkt fra sidste møde – A) A orienterede. Nogle fra menigheden synes at ledningerne og højtalere skæmmede alterpartiet. LU anbefalede at de kun bruges evt. til højtiderne samt andre situationer, hvor det var nødvendigt. 

Punkt 8: Ny børneblads forsøg (punkt fra sidste møde – O) O spurgte om hvem vil betale for disse blader. Hun har henvendte sig til Pastoralcentret, men har intet hørt fra det. 

Evt.:

 1. Næste møde: 9. november
 2. Punkter til næste møde: Planlægning af Advent og Jul.
 3. Andet: A orienterede om et en fra menigheden ønsker at skænke kirken nogle æbletræer til fordel for menigheden. Antallet og placering blev diskuteret. LU vedtog forslaget og foreslog at træerne plantes ved nord siden af kirkens grund.
 4. Handicap parkering. Et skilt anskaffes og menigheden orienteres. Det blev understreget, at menigheden respekterer de parkerings båser reserveret til handicappede.
 5. PJ orienterede om den kommende fremtidige sognesammenlægning i bispedømmet.
 6. S foreslog en mere ’etnisk’ kaffe ordningen; dvs. en ny etnisk gruppe står for kirkekaffen hver gang. Mange mente, at det er svært at få de diverse gruppe til blive efter messen, og vil vanskeliggøre et sådant forsøg. L vil alligevel lave en kalender på forsøgsbasis, hvor grupperne kan skrive sig på. W annoncerer dette under meddelelser efter messen.   

 

Pastor Jude (sognepræst)

William (Referent)

 

 

 

             

 

Comments Off on Referat fra LU-mødet d. 29. 9.14

Sep 24 2014

Referat fra LU mødet d. 29. juni 2013

Udgivet af

REFERAT TIL LU-MØDET SØNDAG D. 29. JUNI 2014 

Tilstede: Klaus (K), Ophelia (O), Anton (A), Lalin (L), Mark (M),

Fraværende:Suzanne, Maria, Derek.

Pkt. 1: Valg af ordstyrer: Klaus

Pkt. 2: Godkendelse af sidste referat (se Hjemmesiden): Godkendt.

Pkt. 3: Godkendelse af dagsorden, samt evt. nye punkter: Godkendt og ingen

nye punkter.

Nyt fra:

 1. Præsterne: (PJ) Pastor Mikolaj flytter til Island. Pastor Dominique er konstitueret for et år som præst.  Hvis det er muligt for ham, kan han læse messe hver fredag samt tilbedelsen. PR:W gav en kort orientering.
 2. MR: W gav en kort orientering.
 3. Undervisning:(O) Er gået godt. Problemet med video optagelses tilladelse. PJ forklarede de nye regler: Både til Firmelse og 1. Kommunion: Kun én fotograf og én videooptagelse, dog uden forstyrrende flash og ekstra lys kilde, kabler mm.
 4. DUK: en godt udflugt til Børlumkloster for nylig for de unge. DUK holder sommerferie og opstarter efter den.

Pkt. 4: Nye messe tider (PJ) PJ orienterede om Hjørring menighedens

ønsker om at holde søndagsmessen kl.10.00. Efter en kort diskussion

og efter sognepræstens anbefaling, holdes der messen i Frh. kl.12.30 i

en 6 måneds periode. (dvs. fra 1.aug. – 31.dec.) Undervisning holdes

 1. 11.00 i den pågældende periode.

Pkt. 5: Undervisning – forpligtelse om at deltage (WL)

Efter WL havde præsenteret problemstillingen, fik lærerne lejlighed

til at forklare de problemer, de har mødt under den sidste

undervisningsperiode. PJ forklarede at det er præstens opgave at

søge for at kandidaterne er tilstrækkeligt underviste. Endvidere

forklarede han at der til tider er gode grunde til at han ikke kan

forklare sin begrundelse til en dispensation.

A ønskede en klar regel ang. festen bagefter. LU besluttede at

kateketer og forældre arrangerer den uden om LU’s medvirken.

Pkt. 6: Arbejdet i og omkring kirken, jr. aftalerne fra tidligere møder samt

en for nylig udsendt e-mail til medlemmerne. Alle lovede at se på deres

andel af arbejdet.

 

Evt.: M spurgte om højtaler situationen. Punkt til næste gang.

O orienterede om et forsøg vedr. et børneblad fra bispedømmet. Tages

op til næste møde.

PJ påpegede at den annoncerede valfart til Skt. Knuds kilde i Hjørring d.

 1. juli skal have sognepræstens tilladelse, hvis den holdes i Den

katolske Kirkes navn.

Ophelias 25. jubilæum som kateket. Fejres d. 10. aug.

 

Punkter til det næste møde:

 1. De 2 første punkter under Evt.
 2. Næste møde: Fastsættes på et senere tidspunkt.

 

 

Comments Off on Referat fra LU mødet d. 29. juni 2013

Apr 28 2014

Referat af MR mødet d. 23.4.14

Udgivet af

Sendt til menighedsrådets medlemmer: p. Jude Kulas (JK), p. Mikolaj Kecik (MK), William Arnold Lee (WL), Anton
Alvision Arulanantham (AA), Hien Bui (HB), Ngoc Cuong Phung (NP), Deborah Damgaard-Hansen (DH), Sehel Tomas
Bahoura (SB), Per Larsen (PL), Mikael Blicher Breidy (MB), Line Bøgelund Nielsen (LN)
Tillige sendt til: Ole Schnell (OS)(regnskabsansvarlig/valgstyrelsens formand) Lillian Kristensen (LK) (valgstyrelse) Mary Lassen , (Valgstyrelse) Filip Westarp (Valgstyrelse)
Nordjylland sogns menighedsrådsmøde 23.04.14. Side 1 af 2
Indkaldelse til konstituerende menighedsrådsmøde
onsdag den 23. april kl. 18.30
Fraværende (med afbud): DH (med afbud)
Referent: WL

                                                                                                   Dagsorden og Referat

1) Godkendelse af dagsorden
PJ Nyt Punkt: Officielle meddelelser fra sognepræsten (punkt 6)
2) Valgstyrelsens beretning /Ole Schnell
LN inviterede OS og LK til at orientere. OS startede med henvisning til en skriftlig beretning sendt ud til alle medlemmer af rådet. Derefter orienterede han om bl.a. stemmeprocenter i de forskellige kirker, og derefter om andre aspekter af valget. Han konkluderede, at efter valgstyrelsens vurdering gik valget gnidningsløst. PM ønskede flere oplysningerne om kandidaterne ved det næste valg. LN takkede valgstyrelsen for deres arbejde.
3) Valg af formand, næstformand og sekretær.
Udpegning af 2 medlemmer af pastoralrådet og 2 suppleanter
Formand: LN enstemmigt valgt.
Næstformand: HB enstemmigt valgt.
Sekretær: WL enstemmigt valgt.
Formanden ønskede MRs accept af OS, som sagkyndig for sognets økonomi og som permanent gæst – vedtaget.
PR medlemmer:(fortaget med skriftlig afstemning)
Medlemmer: LK, WL.
Suppleanter: Juana Dominguez, Hellen Zielke Nielsen
På formandens opfordring gav Lillian Kristensen en kort orientering om pastoralrådsarbejdet.
4) Nedsættelse af økonomiudvalg
LN gav en kort orientering om rådets arbejde, samt om vigtigheden af mødepligten. Følgende blev valgt:
LN, MB, HB og AA
LN konkluderede at datoerne til møderne bliver fastsat på det forudgående MR møde.
5) Repræsentanter til Missio og Caritas
Begge poster gælder kun i MRs valgperiode, dvs. 4 år frem til 2018
Missio: Bente Volpi
Caritas: Helen Zielke Nielsen
PM ønskede at de 2 kandidater indleder et samarbejde med de andre repræsentanter fra de andre kirker.
6) Officielle meddelelser fra sognepræsten.
(Nyt punkt)
a) Erik Schou har trukket sig som bestyrelsesmedlem i KamelianerGaarden i Aalborg. PJ orienterede om at Jörg Andersen er udpeget som nyt medlem af bestyrelsen.
b) Flygtninge fra Congo i Brønderslev. De ønsker at komme til messen i Aalborg. Ideer til transport. Teletaxa blev forslået af AA. LN undersøger.
c) Biskoppen har skriftligt indskærpet i referat fra pastoralrådsmødet november 2013, at der knæles under og efter konsekrationen indtil doxologien, og at menigheden ikke står op. Dette gælder også under fejring af påsken. PJ indskærper at Nordjyllands sogn også følger de gældende regler.
7) Håndtering af bilag og anden information
LN fortalte om de mange forskellige former for informationer, som kommer til sognet og MR. Hun foreslog at de fremlægges på et bord ved menighedsmøderne, så medlemmerne selv kan søge informationen. Informationerne rundsendes ikke på mail, medmindre der er deadline. Vedtaget.
Hun orienterede også om en Caritas workshop i Vejle d. 24.05.14. Alle opfordres til at deltage. Tilmelding senest 01.05.14 til LN.
8) Sager fra forrige menighedsråd:
a) Videotransmission fra messen
b) Renovering af køkkener i Aalborg
c) Udgifter til telefoni og internet
LN opridsede følgende sager fra de forrige MR.
a) Video optagelser. PL orienterede bl. a. om at lægge den ud på You Tube . Det er ikke hensigten at optage menigheden men kun messen, og ikke enkeltpersoner.
b) Både OS og PM havde fået tilbud. Der arbejdes videre med sagen.
c) OS orienterede at teknologien på dette felt har udviklet sig meget. Punktet behandles i økonomiudvalget.
9) Øm valfart 1. juni
AA påpegede problemet med den meget smal grusvej til valgfartsstedet. PJ vil undersøge problemet.
AA bestiller 2 busser. Tilmeldinger senest d.18.5. og til LN senest 20.5.
Pris: 100 kr. pr- voksen og 50 pr. barn.
10) Punkter til kommende menighedsrådsmøder
a) Lokale Missio repræsentanter fra Hjørring og Frederikshavn.
b) Caritas workshop.
11) Næste menighedsrådsmøde
2. juni. 18.30 Aalborg.
12) Næste økonomiudvalgsmøde
26. maj. 18.00 Aalborg
13) Eventuelt:
PM fremlagde ønske om evangelisering på havnefronten og efterfølgende i kirken. Flere medlemmer kom med spørgsmål og meningstilkendegivelser. LN afsluttede diskussion og påpegede, at ønsket var taget op under ‘Eventuelt’. Hun anbefalede at punktet enten skulle ordnes mellem sognepræsten og PM eller genoptages som et punkt på et senere MR møde.
Referatet således sendt til menighedsrådets medlemmer, pastoralrådets medlemmer, regnskabsansvarlig og valgstyrelsen.
Aalborg den 28.04.14 Menighedsrådets formand

Comments Off on Referat af MR mødet d. 23.4.14

Feb 26 2014

Referat af LU-mødet d. 16. februar 2014

Udgivet af

Referat af LU-mødet søndag d. 16. februar 2014 

Til stede:Suzanne, Lalin,Mark, Anton,

Fraværende:Klavs, Derek og Ophelia

Gæster:Britta og Birgit (fra menigheden vedr. pkt. 5)

 1. Valg af dirigent : Mark 
 1. Godkendelse af sidste mødets referat (se på Hjemmesiden) – Godkendt 
 1. Godkendelse af denne dagsorden samt evt. nye punkter: Nyt punkt – mikrofoner i kirken (pkt. 11) 
 1. Nyt fra: 
 1. Præsterne -PJ fortalte om sin ferie. Han købte visse varer til salg i Marta/Maria butikken samt et nyt tabernakel lys til Frh. Orienterede om P. Mikolajs rejser. Sit eget præstejubilæum som skal fejres her lør. 29. marts. kl. 16.00. Søndags messe bortfalder.
 2. MR/PR Intet. Næste møde 27. feb.
 3. DUK: A orienterede om vinterferie aktiviteter og om Fastelavnsfest d. 2. marts. samt DUK generalforsamling d. 9. marts
 4. Undervisning: Lalin orienterede om sidste nyt fra denne front. 
 1. Klager over julebelysning, især ved menighedssalen (Britta Thomsen inviteret til at fremlægge klagen) : Britta fremlagde sine synspunkter vedr. julebelysningerne. Anton orienterede om hvordan de blev til. Både Britta og Birgit foreslog at et juletræ med lignende el belysning mm. kunne stå i menighedssalen og et mere afdæmpet træ i selve kirken, da det trods alt er ‘Guds hus’. Britta oplyste at naboerne til kirken ikke ligefrem var begejstrede for de elektroniske lys udenfor menighedssalen. PJ forklarede hvordan man pyntede op til jul i Aalborg med elektriske lys mm. Han mente, at julen var en glædes fest og derfor gjorde man sådan i Aalborg. Han afsluttede ved at sige at el lys udenfor menighedssalen ikke må gentage sig. Lalin foreslog, at et juletræ købes til børnene, som de selv kan pynte, men det forbliver i menighedssalen. Flere bidrog med kommentarer og forslag.

Beslutninger:

a) Et juletræ købes til børnene

b) Ingen el-lys udenfor

c) Mere dæmpet julepynt af hensyn til kirkerummet.

 1. MR valg – status/bemærkninger mm. (PJ): PJ gav en opdatering. 
 1. Vurdering af Advent/juletiden (alle): Medlemmerne mente, at alt gik fint. 
 1. Aflysning af messer/andagter pga. dårligt vejr (W): W forklarede de problemer, man står overfor med en evt. aflysning pga. dårligt vejr. Det var især problematisk med Andagten hver anden fredag. Mark vil igangsætte en telefonkæde ordning til både Andagt og messeaflysninger. 
 1. Handlingsplan – ikke-besluttede delpunkter (se sidste ref.) samt

opdatering: udsat til næste møde, da 3 medlemmer fra LU ikke var

tilstede. 

 1. Mikrofoner i kirken: Mark spurgte om det hele kunne gøres mindre synligt. Anton vil se på sagen og foreslog samtidig ,at der laves en indsamling til at betale en del af udgifterne. 

Evt.

1) Næste møde: 16. marts

2) Anton orienterede om nye vinduer til møde/undervisningslokalet.

3) Suzanne ønskede en messe til fejring af Skt. Josef d. 19. marts. PJ

tvivlede om der vil komme mange til den på en onsdag aften og

opfodrede alle til at fejre den i Aalborg.

4) Suzanne var bekymret over manglende messe deltagelse af børn

som var under forberedelsen til 1. kommunion eller firmelse. PJ ønskede

at underviserne skal gøre dem opmærksomme på kirkens krav og deres

forpligtelse, når demodtager denne undervisning.

Pastor Jude (sognepræst)

William (referent)

 

Comments Off on Referat af LU-mødet d. 16. februar 2014

Dec 14 2013

Referat af LU-mødet d. 8.12.13

Udgivet af

 

 

Referat af LU-MØDET

SØNDAG D. 8. DECEMBER

Til stede: Anton (A), Lalin (L), Mark (M), Klavs (K), Derek (D), William (W), Pastor Jude (PJ) 

Fraværende: Suzanne, Ophelia 

Pkt. 1) Valg af mødeleder (K?): Klavs. 

Pkt. 2) Godkendelsen af dagsorden og evt. nye punkter: Godkendt og ingen nye punkter. 

Pkt. 3: nyt fra –

 1. Præsterne; Orienterede om julefesten, en ny Maria statue til Hjørring i forbindelse med den planlagte grotte

 2. MR

 3. PR: PJ orienterede om hovedpunkterne fra mødet.

 4. DUK: A orienterede om de 2 kommende arrangementer næste weekend.

 5. Undervis. Ophelia har gennem en e-mail sendt flg.;Alle 8 Firmander er tilmeldt firmelsesweekenden og blanketter er sendt til p. Jude gennem P Mikolaj 1.kommunions børn er også tilmeldt deres lejr. Lalin og Nishanthi tager med.

 

Pkt. 4: Fortsat diskussion og planlægning vedr. vedligeholdelsen af

Kirken og dens grund. (jvr. tegningen og listen fra sidste møde) Se

beslutningerne som bilag 1 som følger dette referat.

NB. Vedr. beslutningerne: alle datoer forsøges overholdt. LU vil

opfodrer menigheden til både at sponsorere enkelte opgaver med

penge; f ek. indkøb af maling, samt at melde sig til

udførelsen af opgaverne. 

Pkt. 5: Opfølgning af juleforberedelsen mm. Alt går efter planen 

Evt.:

a) Næste møde: 23. feb. 2014 

b) punkter til næste møde – Ubesluttede delpunkter fra Handlingsplanen 

c) L orienterede om en vellykkede DUK biograf udflugt.

 

******************** 

Bilag 1 

Handlingsplan til kirken og grundens vedligeholdelse 2013/14

(Numrene i parenteser henviser til et tilsvarende nummer på en skitse over grunden og kirken) 

LU ‘s Beslutninger: 

 • Parkeringspladsen (1): Stabilgrus lagt på. Andet? : Derek foreslog knuste asfalt. Pris ca. 3.000 kr. Nikolaj (Han slår græsset) vil jævne den. (2014)

 • Klokkestabelen (2) Skal males (2014) Mark vil male den.

 • Hækken (3): Skal klippes jævnligt – Derek melder sig.

 • Fortovet (4): Snerydning – Et lokalt firma tager sig af dette arbejde.. Rensning for græs og ukrudt – Klavs og Mark vil tage sig af dette arbejde.

 • Træer (5): Alle træer (undtagen det alle nordligste) skal fældes. Naboen (Søren) tager sig af de mindre træer, mens de store skal fældes professionelt. Søren finder et egnet firma. (2014) Anton og William kontaktpersoner.

 • Betonmur langs hovedvejen (6): Er ret medtaget Udsat til 2015/16

 • Garagen (7): Er utæt og træværket delvis råddent – DUK vil reparere og tømme den. Søges udført 2014.

 • Hegnet og skiltning (8) – A forklarede hvor parkeringsskilter skal placeres, samt skilter til selve grunden. A har fået tilsagn fra flere, som vil hjælpe med opsætning af dem. Foråret 2014.

 • Hegnet mellem klokkestabelen og kirken (9)? Hjælp til denne opgave annonceres under en messe.

 • Vedligeholdelsen af haven omkr. Kirken – (10) A foreslog et lag flis lægges ovenpå en plastik dug.. Et hold (Klavs, Mark og Lalin) hat meldt sig til dette arbejde (2014/15)

 • Maling af træværket (11) – (2014) Udføres professionelt/ frivillige? Besluttes på det næste møde.

 • Udskiftning af vinduer (12) – Udskiftning af østsiden og maling af vest siden. A søger priser og kontakter Ole Schnell. (2014)

 • Haven og fliser foran boligen (på østsiden) (13) – Udsættes, men A foreslog at et lille hegn opsættes mellem de 2 boliger (mel. den udlejede bolig og menighedens møderum) (2014)

 • Andre områder mm. Som ikke er nævnte Intet tilføjet.

Pastor Jude (sognepræsten)

William (referent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1

 

Handlingsplan til kirken og grundens vedligeholdelse 2013/14

 (Numrene i parenteser henviser til et tilsvarende nummer på en skitse over grunden og kirken) 

 

LU ‘s Beslutninger:

 

 • Parkeringspladsen (1): Stabilgrus lagt på. Andet? : Derek foreslog knuste asfalt. Pris ca. 3.000 kr. Nikolaj (Han slår græsset) vil jævne den. (2014)
 • Klokkestabelen (2) Skal males (2014) Mark vil male den.
 • Hækken (3): Skal klippes jævnligt – Derek melder sig.
 • Fortovet (4): Snerydning – Et lokalt firma tager sig af dette arbejde.. Rensning for græs og ukrudt – Klavs og Mark vil tage sig af dette arbejde.
 • Træer (5): Alle træer (undtagen det alle nordligste) skal fældes. Naboen (Søren) tager sig af de mindre træer, mens de store skal fældes professionelt. Søren finder et egnet firma. (2014) Anton og William kontaktpersoner.
 • Betonmur langs hovedvejen (6): Er ret medtaget Udsat til 2015/16
 • Garagen (7): Er utæt og træværket delvis råddent – DUK vil reparere og tømme den. Søges udført 2014.
 • Hegnet og skiltning (8) – A forklarede hvor parkeringsskilter skal placeres, samt skilter til selve grunden. A har fået tilsagn fra flere, som vil hjælpe med opsætning af dem. Foråret 2014.
 • Hegnet mellem klokkestabelen og kirken (9)? Hjælp til denne opgave annonceres under en messe.
 • Vedligeholdelsen af haven omkr. Kirken – (10) A foreslog et lag flis lægges ovenpå en plastik dug.. Et hold (Klavs, Mark og Lalin) hat meldt sig til dette arbejde (2014/15)
 • Maling af træværket (11) – (2014) Udføres professionelt/ frivillige? Besluttes på det næste møde.
 • Udskiftning af vinduer (12) – Udskiftning af østsiden og maling af vest siden. A søger priser og kontakter Ole Schnell. (2014)
 • Haven og fliser foran boligen (på østsiden) (13) – Udsættes, men A foreslog at et lille hegn opsættes mellem de 2 boliger (mel. den udlejede bolig og menighedens møderum) (2014)
 • Andre områder mm. Som ikke er nævnte Intet tilføjet.

Pastor Jude (sognepræsten)

William (referent)

 

Comments Off on Referat af LU-mødet d. 8.12.13

« ældre indlæg