Feb 19 2020

Referatet af LU mødet d. 16.2.20

Udgivet af

Referat af LU mødet d. 16. 2. 2020

Tilstede: Derek (D), Anton (A), Mark (M) Pastor Jude (PJ) William (W)

Fraværende: O (Ophelia)

Valg af ordstyrer: Mark

Pkt.1: Nyt fra-

a) sognepræsten – PJ orienterede om en kommende præster retræte samt underskrift

indsamling mod en projekteret højbygning tæt ved sognekirken.

b) MR/PR (W) W gav en kort orientering.

c) Andre udv. A talte bl. a. omkr. DUK’s kommende Fastelavnsfesten.

Pkt. 2: Kommentarer, forslag mm. fra sidste Advent og Jul samt kommende

Påskeuge. (alle)

General tilfredshed omkr. højtiderne. A klagede over

manglende opbakning ved krybbeopsætningen. Han vil selv står for den

fremover.

Til Påske højtiden blev flg. besluttet:

a) Ministranter – A kontakter Joy

b) Fodtvætnings og læselisten til de forskellige læsninger tilknyttet Påske vigilien– M ( i samarbejde med Hans)

c) Palmegrene – A

d) Reception Påskenat – A

Pkt. 3: Renovering af Anne -Lise’s bolig – sidste nyt (W)

W gav en kort orientering omkr. boligens indvendige vedligeholdelse.

Opgaver som skal ordnes:

a) Vandhanen – A

b) El kontakter – A

c) Badeværelse – W

Punkter b og c skal ordnes af professionelle efter indhentning af priser.

Pkt. 4: Renoverings og vedligeholdelses planer, forslag og idéer og ikke mindst, inkl.

mobilisering af frivillige arbejdskræfter! (alle)

a) Klokkestablen trænger til maling

b) Hele facaden mod Oranienborg vejen skal males (første fase)

W pointerede, at det er vigtigt at mobilise frivillige fra menigheden og af begge køn.

M laver en ’frivillig’ liste og der blev foreslået en slags grillfest i forbindelse med arbejdet.

Evt. : PJ orienterede om seneste udvikling i forbindelse med corona-virus sygdommen. Mange er bekymret over smitte faren ved at modtage kommunionen. Man forventer et vejledende svar fra biskoppen.

Sognepræsten

Formanden

Comments Off on Referatet af LU mødet d. 16.2.20

Oct 26 2019

Referat af mødet søndag d. 20. Oktober 2019

Udgivet af

Referat af LU mødet Søndag d. 20. Oktober 2019

Tilstede: Mark, Derek, Mary, Anton, William, Pastor Jude

Fraværende: Ophelia

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden samt evt. tilføjelser. Dagsorden godkendt. Tilføjet 2 punkter (se pkt. 5 og 6)

Pkt. 2. Nyt fra:

a) Sognepræsten: General orientering, bl. a. om de syge i menigheden, og at biskoppen sender et brev til alle som er fyldt 18år og ikke betale kirkeskat.

b) MR/PR møder: W orienterede om de kommende PR og MR møder.

c) Andre udv. Ophelia har skrevet: ’Undervisning er i gang og alt går efter planen. Der er 4 børn til 1. komm. og ingen til firmelse. i 2020

d) Anton orienterede om DUK – se pkt. 6

Pkt. 3. Status: Herunder: kommentarer, siden sidst, forslag mm. (alle) Mark fortalte om et forespørgsel fra én i menigheden, der ønskede søndagsmesserne kl. 10.00. PJ svarede, at menigheden i Hjørring havde et fremmøde af mel. 200 – 300 til messen. Flere var erhvervsdrivende og skulle passe deres forretninger mm., derfor var det nødvendigt at holde messen kl. 10.00

Pkt. 4. Advent og jul – foreløbig planlægning. (W) Advent og jul nærmer sig og kræver den sædvanlige planlægning. Flg. blev besluttet:

a) Adventskrans – W

b) Æbleskriver 1. søn. I Advent – A

c) Juletræ – D

d) Opsætning/pyntning d. 14.12. – A/DUK

e) Krybben 14.12. – A

f) Julefest – DUK

g) Receptionen juleaften – A

Pkt. 5 Malearbejde mm. Mary ønsker at at male Josef statuen, da den er meget snavset. LU syntes om idéen. Hun begynder efter nytår. Hun også ønskede en beslutning fra LU vedr. billederne fra menighedssalen – hvilke af dem skulle genophænges eftersom malearbejdet er nu færdigt. LU besigtigede dem og valgte hvilke skulle genophænges. Resten tilbydes menigheden mod et passende pengebeløb. W annoncerer denne beslutning ved den næstkommende messe.

Pkt. 6: Udvendig maling af kirken. Anton gjorde LU opmærksom på, at kirken trænger til at blive malet udvendigt. Dette opfatter vandblæsning af murene til at fjerne den gamle maling samt maling af kirken bagefter. Det er et projekt, som LU var enig om. Økonomien til dette projekt skal planlægges; bl.a. i form af en indsamling. Ved hjælp fra frivillige er det planlagt til at blive gennemført i 2020. A også ønskede bedre belysning i undervisningslokalet. LU var enig og bad ham om at gå videre med det.

Evt. Mark mente, at olielamperne ved altret osede for meget. Han kontakter Robin, som er ansvarlig for dem, for at finde en løsning.

Næste møde fastsættes i samråd med sognepræsten.

Sognepræsten: Pastor Jude

Referant: William

Comments Off on Referat af mødet søndag d. 20. Oktober 2019

Sep 30 2018

Referatet af LU mødet d. 23. sept. 2018

Udgivet af

Referatet til LU mødet søndag d. 23. september 2018

Tilstede: Lalin, Ophelia, Nishanthi (for Anton), Mark, William, Pastor Jude.

Fraværende: Derek, Marie

Pkt. 1: Orientering fra formanden (W) W gennemgik menighedens rolle i

de liturgiske handling siden jul og kunne konstatere, at alt var gået

godt. Derefter orientering fra PR og det sidste LU møder og

konkluderede med bispedømmets økonomiske situation (PR)

Pkt 2: Sognepræstens orientering (PJ) PJ nævnte besøg af Skt. Theresé af

Lisieux’s relikvier til Aalborg d. 6. nov. samt præsternes studieuge i Kbh.

Pkt 3: Nyt fra andre udv. O orienterede om opstarten af undervisningen. Der

har været nogle opstartsproblemer. PJ gennemgik og forklarede

tilmeldings proceduren.

Pkt. 4: De nye LU vedtægter. (W) W gennemgik de fornyelige vedtaget LU

vedtægter.

Pkt. 5: Postkassen ved vejen (W) W påpegede, at postkassens nuværende

placering ikke opfyldt de nye regler. Frivilligt arbejde til flytning af

postkassen søges. Lalin og Joy vil se på dette.

Pkt 6: Vedligeholdelses projekter: (W)

a) Gavlen ved nr. 5a W nævnte, at den sydlige gavls furer trænger til en

behandling. PJ vil kontakte et medlem af menigheden, som har lovet at

lave det.

b) Kirken; både ind og udvendigt: W nævnte, at træværket omkr.

menighedsalens dør trænger til en omgang maling. Frivillige søges.

W nævner det under kirkelige meddelelserne

c) Indmuret pengeskrin til de fattige ved indgangen: W nævnte, at

nøglen er væk og kan ikke åbnes. PJ vil finde en låsesmed til at genåbne

det.

Pkt: 7 (Tilføjelse) Kirkekaffen (N) N forklarede, at ordningen halter én gang

imellem. Hun kommer med et udkast til en ny ordning.

Evt. Næste møde samt nye punkter til næste møde:

a) Næste møde: Formanden fastsætter det sammen med sognepræsten.

b) DUK: Manglende forældre opbakning samt en større deltagelse i de

arrangerede aktiviteter fra de unge. Også de nye betalings regler

for medlemmerne.

c) Aflåsning af kirken efter messen – William nævner det under

kirkelige meddelelserne

d) Vaskning af beskidte linned fra efter messen. Frivillige søges. W

nævner det under kirkelige meddelelserne

Pastor Jude (Sognepræst)

William (Formand og referent)

Comments Off on Referatet af LU mødet d. 23. sept. 2018

Oct 28 2017

Referatet af LU mødet d. 22. okt. 2017

Udgivet af

Referat af LU-Mødet d. 22. oktober 2017

Til stede: Suzanne, Lalin, Maria, Derek, Mark, Pastor Jude og William

Fraværende: Anton, Ophelia

Pkt. 1: Valg af mødeleder: Mark

Pkt. 2: Godkendelsen af dagsorden med evt. tilføjelse: Godkendt med 2

tilføjelser (se pkt. 6 og 7)

Nyt fra:

Sognepræsten (PJ): MR valg – antallet af medlemmer fastsættes

ved det næste MR møde (23. okt.). Præsterne har deltaget i en

studieuge. Der holdes en retræte med Pastor Engelbrecht d. 6.

og 12. dec. i Aalborg.

PR (W): W fortalte om en undersøgelse vedr. bispedømmets

sognes visioner, fremtid mm. Svarerne skal diskuteres ved det

næste PR møde i nov.

MR (A) Intet, da mødet skal holdes dagen efter.

Underv. (O/L) Lalin tegnede et opmuntrende billede af

undervisningen i de 2 kategorier.

Andre udv.: Intet

Pkt. 2: Årets forløb 2017. Herunder sidste jul, påske og pinse (alle)

intet, ud over at frivillige til opsætning af krybben skal

annonceres tidligere end sidste gang.

Pkt. 3: Vedligeholdelse af kirken og evt. nye opgaver (alle) W opridsede

de forskellige opgaver, der venter i den nærmeste fremtid. De mest

presserende opgaver var et utæt tag i køkkenet (igen!) samt en

nødvendig restaurering af 5a’s sydgavl. Suzanne mente, at hendes

søn som uddannet murer kunne evt. klare denne opgave, og W

kontakter en tømrer hurtigst.

Pkt. 4: Vaskning af præsternes liturgiske påklædning (W) W påpegede

nødvendigheden af rene albaer, især når gæstepræster besøger os.

Lalin lovede at tage sig af denne opgave.

Pkt. 5: Postkasse ved vejen? (W) Anton og J vil arbejde med det.

Pkt. 6: Alle Sjæles messen. W spurgte om længden af listerne af de afdøde

samt problemet med at udtale de mange navner på andre sprog. PJ

forklarede, at listerne nu lægges på alteret uden en oplæsning.

Pkt. 7: Hygiejne i køkkenet. PJ var utilfreds med den manglende oprydning

og hygiejne i køkkenet. Lalin bekræftede denne iagttagelse og mente

at for mange har adgang til det uden at gøre rent efter sig. LU sluttede op omkr. Lalins forslag om at udarbejde nogle retningslinjer samt hvem har adgang til køkkenet. Mark vil også sætte resultatet på kirkens facebook.

Evt.: PJ mindede om, at bede rosenkrans skal foregå efter messen fremover.

Næste møde: 19.11

Planlægning af jul

Pastor Jude (sognepræst)

William (Formand og referent)

Comments Off on Referatet af LU mødet d. 22. okt. 2017

Feb 16 2016

Udgivet af

Referat af LU-mødet søndag d. 14. februar 2016

Til stede: Anton (A), Lalin (L), Mark (M), Maria (MA), Ophelia (O), Derek (D), William (W), Pastor Jude (PJ)

Fraværende: Suzanne

Pkt. 1: Valg af ordstyrer: Mark.

Pkt. 2: Godkendelsen (med evt. nye punkter) af dagsordenen: God kendt med tilføjelse af 2 nye punkter: ‘Ligegyldighed’ ( pkt. 6, A) og Søndagskollekt (pkt. 7, PJ)

Pkt. 3: Nyt fra:

Præster: PJ gav en kort orientering med bl.a. overgang til elektronisk bogføring i den nærmeste fremtid. På spørgsmålet vedr. tidspunktet for messen i Frh. (kl. 14.00), PJ oplyste, at tidspunktet forbliver uændret, bl.a. pga. at mange vietnamesere arbejder om eftermiddagen og deres større økonomiske støtte til kirken via deres kollekt hver søndag. (se også pkt. 7)

PR: W orienterede om mødet fra sidste november.

MR: W forklarede at det næste møde holdes i næste uge grundet PJ’s operation

Underv: O fortalte om en tilfredsstillende fremmøde til hver undervisningstime og at de deltager i konfirmand lejren senere i året.

Pkt. 4: Udpegning af en til forberedelsen af søndagsmessen (W). W forklarede at han ønsker hjælp til forberedelsen af messen hver søndag. To ministranter har meldt sig til opgaven. W vil forsat vejlede dem og overtage, hvis det er nødvendigt (ferie/sygdom osv.).

Pkt. 5: Ideer og forslag til fejring af kirkens 50års jubilæum 2016: LU mente at det skulle fejres, hvorefter adskillige ideer blev foreslået: Buffet, Telt? Gæsteliste, Finansiering, Pressemeddelelser? Punktet bliver et fast punkt på de næste møder.

Pkt. 6: ‘Ligegyldighed’. A mente at menigheds forbønner under fejring af Pinse bar præg af en vis ligegyldighed, da det tamilske sprog slet ikke var blevet repræsenteret de sidste 2-3 år. I betragtning af at tamilerne udgør en stor del af menigheden hver søndag, var situationen uacceptabel. PJ forklarede flg. Muligheder: Dagens officielle menighedsforbønner kunne oversættes til de forskellige sprog. Egnede bønner på forskellige sprog kunne også accepteres. En liste over de ønskede sprog skal fremover fremkomme i god tid.

A gjorde også LU opmærksom på, at listen over de forskellige opgaver til fejring af jul (Juletræ, pyntning, adventskrans osv.) nøje skal kontrolleres, så opgaverne i virkeligheden bliver udført. Der var en vis ‘fejl og mangel’ ved den sidste juletid.

Pkt. 7: Søndags kollekt: PJ gjorde LU opmærksomt på denne kirkes ringe økonomiske støtte til både søndags kollekt og til specielle kollekter. Han citerede resultaterne fra de forskellige kirker med Helligåndskirke som bundskraber i begge former for kollekt. Selv Thisteds resultater er lige så gode som HÅ’s, til trods for at menigheden er meget mindre end HÅ’s!! Han vil tage emnet op under den næste messe.

Evt.: O orienterede om løse mursten på gavlen ved kirkens udlejede bygning. Tages op ved det næste møde.

Comments Off on

Jan 20 2015

Referatet fra mødet d. 18.1.15

Udgivet af

Referat af LU mødet d. 18.januar 2015

Tilstede: Ophelia (O), S Derek Derek (D), Lalin (L), , , William (W), Pastor Jude (PJ), Mark (M)

Fraværende:Suzanne (S), Maria (M) Anton (A) Klavs (K)

Pkt. 1.: Valg af ordstyrer: Mark.

Pkt. 2.:Godkendelse af ref. fra sidste møde (se på linket). Godkendt.

Pkt. 3.: Godkendelse af dagsorden . Godkendt

Pkt. Nyt fra:

a) Præsterne: PJ har været til et præstemøde. Han ganske kort

kommenterede den nye sognesammenlægning. Han er på ferie

fra d. 25.1.indtil 14.feb.

b) MR: W orienterede bl.a. om Janeens julehilsen fra USA og

oplæste hovedtrækket fra Formandens (Line) årsberetning.

c) PR Et ekstraordinært møde holdes i Kolding d. 28. marts vedr.

bispedømmets sognesammenlægnings planer.

d) DUK: O om en vellykket julefesten. Planlægning af et program

for de mindre medlemmer samt fastelavnsfesten 2015

e) Undv.: O kunne oplyse at alt fortsat går fint. Ingen

kandidater til 1. komm. og firmelse i 2015.

f) Andre udv.: Intet.

Pkt. 4. Vurdering af Advent og Jul (alle) D ønsker at børnene er mere involveret i juletræspyntning. Alle mente, at krybben var vældig flot. General tilfredshed.

Pkt. 5. Budget ønsker (W) . Intet særligt fra medlemmerne. A oplyste, at vi stadigvæk har 30.000 på rådighedsbeløbet.

Evt.

Næste møde:

Andre punkter:

a) L savnede en tamilsk bøn juleaften. M forklarede, at alt vedr. bønner skete i sidste øjeblik, men skal forbedres til næste jul.

b) En fra menigheden klagede over for megen snak i kirken efter messen: Flg. Kommentarer kunne noteres – at søndag er det eneste tidspunkt/ sted, hvor folk kan hilse på hinanden i løbet af ugen og at der er en relativ stilhed efter ca. 5 minutter. Vinter spiller en rolle, hvorimod om sommeren er folk ude på parkeringspladsen, når de snakker. Menighedssalen var generelt for kold til at hilse.

c) En fra menigheden ønskede at stearin pletter på sakristiets gulv bør fjernes. – DUK opgave? DUK vil se på opgaven.

d) Haven: Flemming og Bente (nye medlemmer) har tilbudt at hjælpe med haven. LU siger mange tak til dette flotte tilbud..

Næste møde: 22. februar.

Punkter til næste gang: Faste og Påske forberedelsen.

Pastor Jude (sognepræst)

William (formand og referent)

Comments Off on Referatet fra mødet d. 18.1.15

Nov 12 2014

Referat af LU mødet 9.11.14

Udgivet af

Referat af LU mødet d. 9. november

Til stede: Ophelia (O), S Derek (Suzanne (S), Derek (D), Lalin (L), Maria (M), Anton (A), William (W), Pastor Jude (PJ)

Fraværende:Klavs (K), Mark (M)

Pkt. 1.: Valg af ordstyrer: Derek.

Pkt. 2.:Godkendelse af ref. Fra sidste møde (se på linket). Godkendt.

Pkt. 3.: Godkendelse af dagsorden samt evt. nye punkter. Godkendt og ingen nye punkter

Pkt. Nyt fra:

a) Præsterne: Gilberto (præstestuderende) tilbage til Kbh.

Præstemøde i Vejle næste uge.

b) MR: A konkluderede at der var intet særligt, men ref. Kan

læses på sognets hjemmeside.

c) PR Intet.

d) DUK: A orienterede om Advents (30.11) og julefesten (14.12.) i nærmeste fremtid. O supplerede med ekstra oplysningerne ang. priser og billeter mm.

e) Undv.: O fortalte, at det gik godt.

f) Andre udv.: Intet.

Pkt. 4. Planlægning af Advent og Jul (alle).

Advents krans (W), Juletræ (M), Juletræspynt ( Britta B. Thompsen) ansvarlig for opsætning og pynt). Julekrybben (L). Kort reception efter midnatsmessen (A)

Pkt. 5) Æbletræer (A).Intet nyt.

Pkt. 6) ‘Etnisk’ kaffeordning (L). I gang sat med en liste lavet af L.

Evt. Suzanne og Paul ønsker at tage ansvaret for rengøring af kirken.

Næste møde: Fastsættes senere.

Pastor Jude (sognepræst)

William (referent)

Comments Off on Referat af LU mødet 9.11.14

Oct 05 2014

Referat fra LU-mødet d. 29. 9.14

Udgivet af

Referat til LU – mødet

Søndag d. 28.sept. 2014 (efter Messen)

Til stede:  Suzanne(S) Anton (A), Derek (D), Ophelia (O), Klaus (K), Lalin (L), Pastor Jude (PJ), William (W).

Fraværende: Mark (M), Maria (M)

Punkt 1: Valg af ordstyrer (K) Klaus 

Punk t 2: Godkendelse af ref. Fra sidste møde (se på hjemmesiden) Godkendt. 

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden samt evt. tilføjelser: Godkendt og ingen tilføjelser. 

Nyt fra:

             Præsterne (PJ): Orienterede om vor ny præst, Pastor Dominique (PD). PJ vil

snakker med ham om messe tider og tidspunkter i Frh. P. Mikolaj er rejst til Island.

PJ er blevet udtaget til at køre i Team Rynkebys tur til Paris 2015. Præsterne deltager

i en studie uge på Magleås. PJ understregede, at alle aftale mellem præster vedr.

deres virke mm., skal foregå mellem præsterne selv, for at undgå fremtidige

misforståelse, som beklageligvis skete omkr. PDs boligsituation, da han flyttede til

Aalborg.

          MR (A) Orienterede om de vigtigste punkter. Hele referatet kan læses på sognets hjemmeside

          PR (W) Intet

         DUK (A) A orienterede at der var meget lidt at fortælle. 

        Undervisning (O/J) O orienterede bl.a. om betaling til undervisning. Hun spurgte om muligheden for Pastor Dominique          til at undervise voksne mens han er i Frh., men understregede at der skal være voksne nok til at retfærdiggøre det.  PJ vil               diskutere sagen med PD           

      Andre Udv. O orienterede om hendes arbejde med Caritas. PJ nævnte at O var kateket koordinator for Frh. 

Punkt 4: Opdatering af aktiviteter indenfor og udenfor kirken (A) A nævnte arbejdet med hegnet omkr. Kirkens grund, stabilgrus til parkeringspladsen. S spurgte om der er en fast plan til rengøring af kirken. A forklarede, at er der er ingen, og at alle var velkommen til at gøre det. 

Punkt 5: Salg af et stykke af kirkens grund til Dan Vejen (nabo mod nord – W) W orienterede. Sagen videresendes til MR og evt. til Kbh. 

Punkt 6: Køb af en trailer til bl a. bortkørsel af haveaffald mm. (W) W orienterede. PJ foreslog at leje en er billigere løsning. Sagen videresendes via A til ØK. Udv.  

Punkt 7: Anvendelse af mikrofoner under messen (punkt fra sidste møde – A) A orienterede. Nogle fra menigheden synes at ledningerne og højtalere skæmmede alterpartiet. LU anbefalede at de kun bruges evt. til højtiderne samt andre situationer, hvor det var nødvendigt. 

Punkt 8: Ny børneblads forsøg (punkt fra sidste møde – O) O spurgte om hvem vil betale for disse blader. Hun har henvendte sig til Pastoralcentret, men har intet hørt fra det. 

Evt.:

 1. Næste møde: 9. november
 2. Punkter til næste møde: Planlægning af Advent og Jul.
 3. Andet: A orienterede om et en fra menigheden ønsker at skænke kirken nogle æbletræer til fordel for menigheden. Antallet og placering blev diskuteret. LU vedtog forslaget og foreslog at træerne plantes ved nord siden af kirkens grund.
 4. Handicap parkering. Et skilt anskaffes og menigheden orienteres. Det blev understreget, at menigheden respekterer de parkerings båser reserveret til handicappede.
 5. PJ orienterede om den kommende fremtidige sognesammenlægning i bispedømmet.
 6. S foreslog en mere ’etnisk’ kaffe ordningen; dvs. en ny etnisk gruppe står for kirkekaffen hver gang. Mange mente, at det er svært at få de diverse gruppe til blive efter messen, og vil vanskeliggøre et sådant forsøg. L vil alligevel lave en kalender på forsøgsbasis, hvor grupperne kan skrive sig på. W annoncerer dette under meddelelser efter messen.   

 

Pastor Jude (sognepræst)

William (Referent)

 

 

 

             

 

Comments Off on Referat fra LU-mødet d. 29. 9.14

Sep 24 2014

Referat fra LU mødet d. 29. juni 2013

Udgivet af

REFERAT TIL LU-MØDET SØNDAG D. 29. JUNI 2014 

Tilstede: Klaus (K), Ophelia (O), Anton (A), Lalin (L), Mark (M),

Fraværende:Suzanne, Maria, Derek.

Pkt. 1: Valg af ordstyrer: Klaus

Pkt. 2: Godkendelse af sidste referat (se Hjemmesiden): Godkendt.

Pkt. 3: Godkendelse af dagsorden, samt evt. nye punkter: Godkendt og ingen

nye punkter.

Nyt fra:

 1. Præsterne: (PJ) Pastor Mikolaj flytter til Island. Pastor Dominique er konstitueret for et år som præst.  Hvis det er muligt for ham, kan han læse messe hver fredag samt tilbedelsen. PR:W gav en kort orientering.
 2. MR: W gav en kort orientering.
 3. Undervisning:(O) Er gået godt. Problemet med video optagelses tilladelse. PJ forklarede de nye regler: Både til Firmelse og 1. Kommunion: Kun én fotograf og én videooptagelse, dog uden forstyrrende flash og ekstra lys kilde, kabler mm.
 4. DUK: en godt udflugt til Børlumkloster for nylig for de unge. DUK holder sommerferie og opstarter efter den.

Pkt. 4: Nye messe tider (PJ) PJ orienterede om Hjørring menighedens

ønsker om at holde søndagsmessen kl.10.00. Efter en kort diskussion

og efter sognepræstens anbefaling, holdes der messen i Frh. kl.12.30 i

en 6 måneds periode. (dvs. fra 1.aug. – 31.dec.) Undervisning holdes

 1. 11.00 i den pågældende periode.

Pkt. 5: Undervisning – forpligtelse om at deltage (WL)

Efter WL havde præsenteret problemstillingen, fik lærerne lejlighed

til at forklare de problemer, de har mødt under den sidste

undervisningsperiode. PJ forklarede at det er præstens opgave at

søge for at kandidaterne er tilstrækkeligt underviste. Endvidere

forklarede han at der til tider er gode grunde til at han ikke kan

forklare sin begrundelse til en dispensation.

A ønskede en klar regel ang. festen bagefter. LU besluttede at

kateketer og forældre arrangerer den uden om LU’s medvirken.

Pkt. 6: Arbejdet i og omkring kirken, jr. aftalerne fra tidligere møder samt

en for nylig udsendt e-mail til medlemmerne. Alle lovede at se på deres

andel af arbejdet.

 

Evt.: M spurgte om højtaler situationen. Punkt til næste gang.

O orienterede om et forsøg vedr. et børneblad fra bispedømmet. Tages

op til næste møde.

PJ påpegede at den annoncerede valfart til Skt. Knuds kilde i Hjørring d.

 1. juli skal have sognepræstens tilladelse, hvis den holdes i Den

katolske Kirkes navn.

Ophelias 25. jubilæum som kateket. Fejres d. 10. aug.

 

Punkter til det næste møde:

 1. De 2 første punkter under Evt.
 2. Næste møde: Fastsættes på et senere tidspunkt.

 

 

Comments Off on Referat fra LU mødet d. 29. juni 2013

Apr 28 2014

Referat af MR mødet d. 23.4.14

Udgivet af

Sendt til menighedsrådets medlemmer: p. Jude Kulas (JK), p. Mikolaj Kecik (MK), William Arnold Lee (WL), Anton
Alvision Arulanantham (AA), Hien Bui (HB), Ngoc Cuong Phung (NP), Deborah Damgaard-Hansen (DH), Sehel Tomas
Bahoura (SB), Per Larsen (PL), Mikael Blicher Breidy (MB), Line Bøgelund Nielsen (LN)
Tillige sendt til: Ole Schnell (OS)(regnskabsansvarlig/valgstyrelsens formand) Lillian Kristensen (LK) (valgstyrelse) Mary Lassen , (Valgstyrelse) Filip Westarp (Valgstyrelse)
Nordjylland sogns menighedsrådsmøde 23.04.14. Side 1 af 2
Indkaldelse til konstituerende menighedsrådsmøde
onsdag den 23. april kl. 18.30
Fraværende (med afbud): DH (med afbud)
Referent: WL

                                                                                                   Dagsorden og Referat

1) Godkendelse af dagsorden
PJ Nyt Punkt: Officielle meddelelser fra sognepræsten (punkt 6)
2) Valgstyrelsens beretning /Ole Schnell
LN inviterede OS og LK til at orientere. OS startede med henvisning til en skriftlig beretning sendt ud til alle medlemmer af rådet. Derefter orienterede han om bl.a. stemmeprocenter i de forskellige kirker, og derefter om andre aspekter af valget. Han konkluderede, at efter valgstyrelsens vurdering gik valget gnidningsløst. PM ønskede flere oplysningerne om kandidaterne ved det næste valg. LN takkede valgstyrelsen for deres arbejde.
3) Valg af formand, næstformand og sekretær.
Udpegning af 2 medlemmer af pastoralrådet og 2 suppleanter
Formand: LN enstemmigt valgt.
Næstformand: HB enstemmigt valgt.
Sekretær: WL enstemmigt valgt.
Formanden ønskede MRs accept af OS, som sagkyndig for sognets økonomi og som permanent gæst – vedtaget.
PR medlemmer:(fortaget med skriftlig afstemning)
Medlemmer: LK, WL.
Suppleanter: Juana Dominguez, Hellen Zielke Nielsen
På formandens opfordring gav Lillian Kristensen en kort orientering om pastoralrådsarbejdet.
4) Nedsættelse af økonomiudvalg
LN gav en kort orientering om rådets arbejde, samt om vigtigheden af mødepligten. Følgende blev valgt:
LN, MB, HB og AA
LN konkluderede at datoerne til møderne bliver fastsat på det forudgående MR møde.
5) Repræsentanter til Missio og Caritas
Begge poster gælder kun i MRs valgperiode, dvs. 4 år frem til 2018
Missio: Bente Volpi
Caritas: Helen Zielke Nielsen
PM ønskede at de 2 kandidater indleder et samarbejde med de andre repræsentanter fra de andre kirker.
6) Officielle meddelelser fra sognepræsten.
(Nyt punkt)
a) Erik Schou har trukket sig som bestyrelsesmedlem i KamelianerGaarden i Aalborg. PJ orienterede om at Jörg Andersen er udpeget som nyt medlem af bestyrelsen.
b) Flygtninge fra Congo i Brønderslev. De ønsker at komme til messen i Aalborg. Ideer til transport. Teletaxa blev forslået af AA. LN undersøger.
c) Biskoppen har skriftligt indskærpet i referat fra pastoralrådsmødet november 2013, at der knæles under og efter konsekrationen indtil doxologien, og at menigheden ikke står op. Dette gælder også under fejring af påsken. PJ indskærper at Nordjyllands sogn også følger de gældende regler.
7) Håndtering af bilag og anden information
LN fortalte om de mange forskellige former for informationer, som kommer til sognet og MR. Hun foreslog at de fremlægges på et bord ved menighedsmøderne, så medlemmerne selv kan søge informationen. Informationerne rundsendes ikke på mail, medmindre der er deadline. Vedtaget.
Hun orienterede også om en Caritas workshop i Vejle d. 24.05.14. Alle opfordres til at deltage. Tilmelding senest 01.05.14 til LN.
8) Sager fra forrige menighedsråd:
a) Videotransmission fra messen
b) Renovering af køkkener i Aalborg
c) Udgifter til telefoni og internet
LN opridsede følgende sager fra de forrige MR.
a) Video optagelser. PL orienterede bl. a. om at lægge den ud på You Tube . Det er ikke hensigten at optage menigheden men kun messen, og ikke enkeltpersoner.
b) Både OS og PM havde fået tilbud. Der arbejdes videre med sagen.
c) OS orienterede at teknologien på dette felt har udviklet sig meget. Punktet behandles i økonomiudvalget.
9) Øm valfart 1. juni
AA påpegede problemet med den meget smal grusvej til valgfartsstedet. PJ vil undersøge problemet.
AA bestiller 2 busser. Tilmeldinger senest d.18.5. og til LN senest 20.5.
Pris: 100 kr. pr- voksen og 50 pr. barn.
10) Punkter til kommende menighedsrådsmøder
a) Lokale Missio repræsentanter fra Hjørring og Frederikshavn.
b) Caritas workshop.
11) Næste menighedsrådsmøde
2. juni. 18.30 Aalborg.
12) Næste økonomiudvalgsmøde
26. maj. 18.00 Aalborg
13) Eventuelt:
PM fremlagde ønske om evangelisering på havnefronten og efterfølgende i kirken. Flere medlemmer kom med spørgsmål og meningstilkendegivelser. LN afsluttede diskussion og påpegede, at ønsket var taget op under ‘Eventuelt’. Hun anbefalede at punktet enten skulle ordnes mellem sognepræsten og PM eller genoptages som et punkt på et senere MR møde.
Referatet således sendt til menighedsrådets medlemmer, pastoralrådets medlemmer, regnskabsansvarlig og valgstyrelsen.
Aalborg den 28.04.14 Menighedsrådets formand

Comments Off on Referat af MR mødet d. 23.4.14

« ældre indlæg