Apr 29 2014

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i Påsketiden 2014

Udgivet af

Pastor Judes prædiken kan nu læses under linket: Søndags Prædiken

Father Jude’s sermon for the 2nd. Sunday in Eastertide 2014 can now be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i Påsketiden 2014

Apr 29 2014

Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i Påsketiden 2014

Udgivet af

Prædiken. 2. søndag i påsken 2014. (1. kommunion Aalborg).

Ev: Joh. 20, 19-31

Der er 2.500 frivillige som er på arbejde i dag. Deres arbejde er at dele 4 millioner vandflasker ud. Der er sat 1.000 toiletter op. Al trafik ledes en anden vej og i lufthavnen er der sat storskærme op i lighed med mange andre steder i byen. Disse fakta handler ikke om karneval i Aalborg – nej disse fakta beskriver noget af alt det der foregår i Vatikanet i dag netop nu, imens vi fejrer messe sammen. Pave Johannes Paul den anden og Pave Johannes den 23. helgenkåres i dag, og mennesker fra hele verden er kommet for at se. Tusinder forsamles for at fejre messe.

I evangeliet i dag fejres der også messe. Det er muligvis den første messe som man nogensinde har fejret vi læser om i dag. Disciplene havde nok ingen ministranter, og startede ikke messen med en salme – de havde ingen 1. og 2. læsning, men de fejrede messe. De var nemlig forsamlet i Guds navn, de modtog Helligånden og Jesus talte til dem om tilgivelse og Guds fred. Det er de samme ord han taler til os i dag under denne messe.

Det er de samme ord han taler til alle de mennesker som er forsamlet ved Peterskirken. Det er ord om fred, om at være udsendt, om Helligånd. Det er ord om tro. Det er ord som Thomas ikke kunne acceptere. Han ville ikke tro. Han ville ikke drømme eller forestille sig. Han ville vide og se. Få vished om tingenes tilstand. Så igen viste Jesus sig efter 8 dage, og Thomas fik sit ønske opfyldt. Han så og kunne derfor ændre sin tro til viden.

Der står skrevet at Jesus også gjorde mange andre tegn til disciplene for at de kunne tro. Den tro er ført videre til os. Den er ført videre til Paver, Kardinaler, Biskopper og præster, og til alle som er samlet i Jesu navn. Så også vores tro er vendt til viden, for Jesus giver os hele tiden tegn der styrker vores tro og sikrer at vi ikke glemmer ham. I hver messe forvandles brødet til Jesu legeme. Sådan gør vi for ikke at glemme, men altid huske at over tvivlen står tilgivelsen og kærligheden.

Evangelierne har det samme formål. De er bevaret for at vores tro kan styrkes og vi ikke må glemme at det der står der skete – det skete. Jesus byggede sin kirke på Peter. Han blev kirkens klippe. Og siden da er der steget sort og hvid røg op igen og igen og nye klipper er valgt. Nye Paver er kommet til, og alle har de med Guds hjælp ført vores fælles kirke fremad i tro og i vished om Guds veje.

’Jeg ved det, fordi jeg har set’ kan enhver sige om det der sker foran vores øjne. At sige ’Jeg ved det fordi jeg tror’ kan være langt sværere, men det er lige præcis hvad Jesus inviterer os til i dag. Pave Johannes Paul den 2. vidste fordi han troede. På trods af et svært liv, sygdom og svære tider for kirken i Polen, så fastholdt han troen og kæmpede for den. Han gav sit liv til Gud, til bøn og eukaristien.

Pave Johannes den 23. viste os troen på en anden måde. Som et barn foran Gud bevarede han sin tålmodighed og følsomhed, selv i Pavestolen som en magtfuld mand. Kærligt og omsorgsfuldt ledte han Guds kirke til nænsom fornyelse.

Disse 2 mennesker helgenkåres i dag for deres tro, og det viser os at er vi ydmyge i vores tro, og trofaste mod det ’ja’ vi har givet til Gud, så åbner han veje for os som kan udvikle vores liv og smitte af på andre. Viden er for dem der kræver at se hvor vejen ender, men troen er en gave til os, der tør gå ad nye veje.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 2. søndag i Påsketiden 2014

Apr 28 2014

Referatet af MR mødet d. 23.4.14

Udgivet af

Dette referat kan læses under linket: Lokaludvalget

[ Click here for English version ]

Comments Off on Referatet af MR mødet d. 23.4.14

Apr 28 2014

Referat af MR mødet d. 23.4.14

Udgivet af

Sendt til menighedsrådets medlemmer: p. Jude Kulas (JK), p. Mikolaj Kecik (MK), William Arnold Lee (WL), Anton
Alvision Arulanantham (AA), Hien Bui (HB), Ngoc Cuong Phung (NP), Deborah Damgaard-Hansen (DH), Sehel Tomas
Bahoura (SB), Per Larsen (PL), Mikael Blicher Breidy (MB), Line Bøgelund Nielsen (LN)
Tillige sendt til: Ole Schnell (OS)(regnskabsansvarlig/valgstyrelsens formand) Lillian Kristensen (LK) (valgstyrelse) Mary Lassen , (Valgstyrelse) Filip Westarp (Valgstyrelse)
Nordjylland sogns menighedsrådsmøde 23.04.14. Side 1 af 2
Indkaldelse til konstituerende menighedsrådsmøde
onsdag den 23. april kl. 18.30
Fraværende (med afbud): DH (med afbud)
Referent: WL

                                                                                                   Dagsorden og Referat

1) Godkendelse af dagsorden
PJ Nyt Punkt: Officielle meddelelser fra sognepræsten (punkt 6)
2) Valgstyrelsens beretning /Ole Schnell
LN inviterede OS og LK til at orientere. OS startede med henvisning til en skriftlig beretning sendt ud til alle medlemmer af rådet. Derefter orienterede han om bl.a. stemmeprocenter i de forskellige kirker, og derefter om andre aspekter af valget. Han konkluderede, at efter valgstyrelsens vurdering gik valget gnidningsløst. PM ønskede flere oplysningerne om kandidaterne ved det næste valg. LN takkede valgstyrelsen for deres arbejde.
3) Valg af formand, næstformand og sekretær.
Udpegning af 2 medlemmer af pastoralrådet og 2 suppleanter
Formand: LN enstemmigt valgt.
Næstformand: HB enstemmigt valgt.
Sekretær: WL enstemmigt valgt.
Formanden ønskede MRs accept af OS, som sagkyndig for sognets økonomi og som permanent gæst – vedtaget.
PR medlemmer:(fortaget med skriftlig afstemning)
Medlemmer: LK, WL.
Suppleanter: Juana Dominguez, Hellen Zielke Nielsen
På formandens opfordring gav Lillian Kristensen en kort orientering om pastoralrådsarbejdet.
4) Nedsættelse af økonomiudvalg
LN gav en kort orientering om rådets arbejde, samt om vigtigheden af mødepligten. Følgende blev valgt:
LN, MB, HB og AA
LN konkluderede at datoerne til møderne bliver fastsat på det forudgående MR møde.
5) Repræsentanter til Missio og Caritas
Begge poster gælder kun i MRs valgperiode, dvs. 4 år frem til 2018
Missio: Bente Volpi
Caritas: Helen Zielke Nielsen
PM ønskede at de 2 kandidater indleder et samarbejde med de andre repræsentanter fra de andre kirker.
6) Officielle meddelelser fra sognepræsten.
(Nyt punkt)
a) Erik Schou har trukket sig som bestyrelsesmedlem i KamelianerGaarden i Aalborg. PJ orienterede om at Jörg Andersen er udpeget som nyt medlem af bestyrelsen.
b) Flygtninge fra Congo i Brønderslev. De ønsker at komme til messen i Aalborg. Ideer til transport. Teletaxa blev forslået af AA. LN undersøger.
c) Biskoppen har skriftligt indskærpet i referat fra pastoralrådsmødet november 2013, at der knæles under og efter konsekrationen indtil doxologien, og at menigheden ikke står op. Dette gælder også under fejring af påsken. PJ indskærper at Nordjyllands sogn også følger de gældende regler.
7) Håndtering af bilag og anden information
LN fortalte om de mange forskellige former for informationer, som kommer til sognet og MR. Hun foreslog at de fremlægges på et bord ved menighedsmøderne, så medlemmerne selv kan søge informationen. Informationerne rundsendes ikke på mail, medmindre der er deadline. Vedtaget.
Hun orienterede også om en Caritas workshop i Vejle d. 24.05.14. Alle opfordres til at deltage. Tilmelding senest 01.05.14 til LN.
8) Sager fra forrige menighedsråd:
a) Videotransmission fra messen
b) Renovering af køkkener i Aalborg
c) Udgifter til telefoni og internet
LN opridsede følgende sager fra de forrige MR.
a) Video optagelser. PL orienterede bl. a. om at lægge den ud på You Tube . Det er ikke hensigten at optage menigheden men kun messen, og ikke enkeltpersoner.
b) Både OS og PM havde fået tilbud. Der arbejdes videre med sagen.
c) OS orienterede at teknologien på dette felt har udviklet sig meget. Punktet behandles i økonomiudvalget.
9) Øm valfart 1. juni
AA påpegede problemet med den meget smal grusvej til valgfartsstedet. PJ vil undersøge problemet.
AA bestiller 2 busser. Tilmeldinger senest d.18.5. og til LN senest 20.5.
Pris: 100 kr. pr- voksen og 50 pr. barn.
10) Punkter til kommende menighedsrådsmøder
a) Lokale Missio repræsentanter fra Hjørring og Frederikshavn.
b) Caritas workshop.
11) Næste menighedsrådsmøde
2. juni. 18.30 Aalborg.
12) Næste økonomiudvalgsmøde
26. maj. 18.00 Aalborg
13) Eventuelt:
PM fremlagde ønske om evangelisering på havnefronten og efterfølgende i kirken. Flere medlemmer kom med spørgsmål og meningstilkendegivelser. LN afsluttede diskussion og påpegede, at ønsket var taget op under ‘Eventuelt’. Hun anbefalede at punktet enten skulle ordnes mellem sognepræsten og PM eller genoptages som et punkt på et senere MR møde.
Referatet således sendt til menighedsrådets medlemmer, pastoralrådets medlemmer, regnskabsansvarlig og valgstyrelsen.
Aalborg den 28.04.14 Menighedsrådets formand

Comments Off on Referat af MR mødet d. 23.4.14

Apr 27 2014

Tillykke pastor Mikolaj :-)

Udgivet af

IMG_0474

På Barmhjertighedens Søndag, samme søndag for helgenkåringen af pave Johannes den 23 og Johannes Paul den 2. kunne en glad pastor Mikolaj samtidigt fejre sin 7 års præstejubilæum – nøjagtig den 27.04.2007. Tillykke pastor Mikolaj – vi beder for, at du i mange år fremover fortsætter dit virke blandt os.

Mark

[ Click here for English version ]

Comments Off on Tillykke pastor Mikolaj :-)

Apr 27 2014

Læsningerne til d. 2. søndag i Påsketiden 2014

Udgivet af

2. SØNDAG I PÅSKEN. ’Guds Barmhjertigheds  Søndag’

Søndag d.27. april (hvid)

1.L.: Apostlenes Gerninger: kap.2,v.42-47

Sl. 118, v.2-4.13-15.22-24.

Resp.: ’Tak Her ren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid’.

2.L.:  Peters 1. Brev: kap.1, v.3-9.

Ev.:  Johannes evangeliet: kap. 20, v.19-31.

 

Messen er kl. 10.00 og fejres af Pastor Mikolaj

Comments Off on Læsningerne til d. 2. søndag i Påsketiden 2014

Apr 22 2014

Pastor Judes 3. prædiken til Påske 2014

Udgivet af

Her folger den 3. prædiken til denne påske. Den kan læses på linket:  Søndags Prædiken

Here is the third part of Father Jude’s Easter ‘trilogy’ of sermons. It can be read under the link: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes 3. prædiken til Påske 2014

Apr 22 2014

Pastor Judes prædiken til Påskenat 2014

Udgivet af

Prædiken Påskenat 2014

Evangelium: Matt 28, 1-10

Et æg kan komme i mange former. Når ægget har skal på, kan det være:

Råt

Blødkogt

Eller hårdkogt

Når vi kigger på ægget kan vi ikke se om det er det ene eller det andet, for skallen gemmer på æggets hemmelighed.

Men vi kan bryde ægget, og så kan der ske alt muligt. Ægget viser sig i en anden form som enten

Råt

Lavet til omelet

Eller gemt i en kage

Når vi bryder ægget ændrer det fuldstændig form. Skallen holder ikke længere ægget på plads. Lader vi ægget være hos dets mor, kan der endda ske ting som vi slet ikke kan fatte, for ud af et lille æg, kan der vokse:

En lille kylling

Ægget forbinder vi med påske, og det er der nok en særlig grund til. Da Jesus blev lagt i graven satte man en stor sten foran indgangen til graven, men Jesus brød graven, som skallen brydes på et æg. Han brød med ét, ud af den skal, som gemte på en hemmelighed. Da kvinderne kom, sagde englen: ’Han er ikke her, han er opstået’ Han er brudt ud.

Så kvinderne løb væk fra graven med både frygt og glæde, og Jesus kom dem i møde. ’Godmorgen’ lød hans hilsen. Jesus som var brudt ud af skallen og nu ganske som ægget, stod foran dem i en ny form – ikke den samme form som han havde som menneske, men i form af opstandelsens Herre.

Det er nemt at holde på et æg som har skallen på. Sværere er det at holde et æg i hænderne hvor skallen er gået i stykker. Nemt er det at holde et menneske i hånden som er levende. Sværere er det at holde et menneske som ikke er her mere fast i vores hjerte. Men det er netop hvad vi må gøre i dag. Jesus døde for vores skyld på korset, blev lagt i graven, men sprængte den. Han opstod for os, som han havde lovet, og nu må vi holde ham fast i vores hjerte.

Med opstandelsen er han kommet til os i skikkelse af kærligheden og tilgivelsen. Med opstandelsen giver han os håbet og tænder det lys der skal fordrive mørket. Denne påske giver os et stort håb i vores eget liv. Da Langfredag sænkede sit mørke over menneskers liv, greb Gud ind og gjorde noget. Hans mægtige hånd rakte ned i graven og forvandlede sorg til glæde, mørke til lys, død til liv, fortvivlelse til håb.

Vi kan ikke forvandle død til liv. Men så længe vi er levende, så kan vi gøre livet nyt, for de mennesker vi lever sammen med, række vores hånd ud ligesom Guds mægtige hånd vil række ned i vores mørke. Vi kan ikke tillade os at gøre andet, for vil vi følge Jesus må vi her i livet række hånden ned i grave som mennesker bygger. Vi må vandre ad kærlighedens sti og holde Jesus fast i vores hjerte.

Skallen omkring graven var hård. Hård som sten, men en Engel væltede stenen fra. Englen gjorde det for at hjælpe os til at tro. Englen væltede den for at vise at den som døden tog til fange i sandhed er ’vejen, sandheden og livet’ og ingen kommer til Faderen uden ved ham. Må Englen også stige ned til os, og vælte vores hårdhed, åbne alt det låste og sige til os at Jesus er opstået.

I det hjerte hvor Jesus holdes fast ånder kærligheden, så kære venner, hold på ham med samme varsomhed som når I holder på et æg. Hør på ham når han hilser Jer ’Godmorgen’, for han er opstået foran vores øjne i dag, og bragt os påskeglæden.

Rigtig glædelig påske til Jer alle.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Påskenat 2014

Apr 21 2014

Pastor Judes prædiken til Langfredag 2014

Udgivet af

Her følger Pastor Judes anden prædiken, som kan læses under linket: Søndags Prædiken

Here follows Father Jude’s sencond sermon for Good Friday and is to be found under the link:  Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Langfredag 2014

Apr 21 2014

Pastor Judes prædiken til Langfredag 2014

Udgivet af

Prædiken langfredag 2014.

Ev: Joh 18, 1-19,42

Vi ved at et døgn har 24 timer. Sådan er det alle dage – det er en lov vi kan holde os til. Uanset om det er sommer eller vinter, regn eller sol, så har døgnet 24 timer. Det er op til os hvordan vi bruger disse timer. Når vi bruger dagen om sommeren, hvor vi spiser is på stranden, så kigger vi på klokken og ser at dagen pludselig er gået. Når vi om vinteren sidder inde, og gemmer os for kulden, så kigger vi på klokken og forstår ikke at tiden næsten er gået i stå.

I dag er årets længste døgn. Dagen i dag har 24 timer ligesom alle de andre, men døgnet i dag er langt og tungt. Tiden står stille, livet er gået i stå, for livet møder korset i dag. Palmegrenene er pakket væk – folket er gået deres vej – de som jublede for få dage siden. Der er hævn i luften – en vrede der ikke stopper før den har vundet over Jesus. Han som kom med folkets forventning om at fattigdom og sygdom skulle vendes til rigdom og fest. Han må dø i dag for han kom ikke med den slags frelse som folket ønskede sig.

’Det er mig’! De ord hører vi igen og igen i evangeliet. ’Det er mig’ – ’Det er mig I leder efter’. Jesus kæmper ikke i mod. Han skyder ikke skylden på en anden. Han gemmer sig ikke. Det menneske som er på vej til korsets død siger: ’Det er mig!’ og det menneske som kun spørges om han kender ham siger ’Nej jeg kender ham ikke’.

Netop den forskel viser hvorfor Jesus er den der giver os håb. Mennesker omkring ham går i panik. De lyver, råber, gemmer sig, fyldes af dårlig samvittighed, men Jesus er rolig. Jesus er afklaret med det der skal ske. Hans krop er mishandlet og slået i stykker, men hans ansigt ser vi altid som blidt. Et fredfyldt ansigt som taler stille og langsomt, og aldrig vender sin vrede mod mennesker. Kun til Gud råber han i sin sidste time, selvom det er mennesket der har bragt ham til korset.

Vores tørst efter magt bringer Jesus til korset – at vi tror vi kan tvinge varme sommertimer ind i vinterens kulde, at vi tror vi kan ændre Guds veje og gøre det levende dødt, og det døde levende viser at vi her i 2014 ikke er blevet klogere på begrebet skyld end man var dengang historien var levende. Men når mennesket stjæler magten over Gud, så viser Gud os at intet menneskes søm er stærkere end Guds finger, og intet træ er stærkere end Guds hånd. Når vi kæmper til døden, kæmper Gud til livet.

Jesus dør for vores synder i dag. Han bærer korset i dag for at vi kan leve – for at mennesket kan eksistere, og vi må lade os inspirere af ham, for virkelig at leve. Hvis vi gemmer os, skyder skylden på en anden eller siger: ’Jeg kender ham ikke’ så får vi ikke det ud af livet som Jesus med sin død havde håbet for os. Da får vi kun et fattigt liv, så find i dag noget at bære på. Bær på kærligheden, bær på tilgivelsen, bær på almissen, for så vil det stå klart hvor skrøbeligt livet er.

Hvem kunne tro på en konge og frelser der ikke engang kunne frelse sit eget liv? Det kan vi, for vi ved at afmagten vi kigger på fra foden af korset ikke er Guds afmagt men vores egen. Den afmagt, at vi endda gør selve livet til død med løgn, had og mistro – ja endda kan vi vende lyset til mørke. Sådan bliver mennesket afsløret i dag, for afmagten udstilles på 2 stykker træ – døden hænger der, fordi det var op til mennesker. Nu er livet op til Gud.

[ Click here for English version ]

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Langfredag 2014

« ældre indlæg