Oct 28 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 30. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Oct 28 2019

Pastor Judes prædiken til d. 30. alm. søndag 2019

Udgivet af

Prædiken til d. 30. alm. søndag 2019

Ev: Luk 18, 9 – 14

En dag gik en dommer til et fængsel for at besøge alle de han havde dømt til at modtage en hård straf. Han besøgte dem alle – celle efter celle og hørte deres forklaringer. Ikke én indrømmede sin forbrydelse, men derimod fastholdt hver eneste at være helt uskyldig, nærmest som en engel. Dommeren var blevet træt af at lytte på alle disse løgne og gik således til dagens sidste celle hvor der sad en indsat. Dommeren spurgte hånligt: ’Og hvad med dig min gode mand, du er vel lige så uskyldig som alle dine medfanger?’ men den indsatte svarede: ’Nej, det var mig som begik forbrydelsen, jeg er skyldig og fortjener hele min straf.’ Nu blev dommeren overrasket og kaldte på en betjent. Han råbte: ’Betjent, løslad med det samme denne mand inden han lærer alle englene i dette fængsel at være syndere’.

Ja, dette er dagens lille historie. Mændene i fængslet er en moderne udgave af tolderen og farisæeren som vi møder i dagens Evangelium. De indsatte som benægter enhver skyld er ligesom farisæeren fokuserede på at få sig selv til at se gode ud, og derfor har de travlt med at udstille alt det som de ikke er. – De er ikke skyldige, ikke toldere, ja endda er de ikke som andre mennesker. Måske gør vi nogle gange det samme, fordi vores natur er at vi ikke altid er klar over hvad vi er, men i hvert fald ved vi hvad vi ikke er. Vi bruger så at sige udelukkelsesmetoden når vi skal søge at finde ud af hvad vi er for et menneske. Jeg er for et eksempel ikke muslim selvom jeg ikke spiser svinekød, jeg er heller ikke noget lille barn, selvom jeg foretrækker at gå i seng senest kl. 21 om aftenen, og sådan kunne jeg blive ved. Men at sige sådan skaber jo egentlig ikke noget klart billede af hvem jeg så er.

Tolderen vi møder i Evangeliet er anderledes end farisæeren. På den tid var toldere ikke en type man ønskede sig at være ven med. De handlede med uærlige penge og havde i det hele taget et rigtig dårligt ry. Således er det lidt svært for tolderen at stille sig op og bede og fortælle Gud alt det han ikke er – altså ikke ærlig, ikke retfærdig, ikke uskyldig. – Men tolderen bad til Gud: ’ Gud vær mine synder nådig’, og således slog han sig for brystet, angrede alle sine synder og lagde sit liv i Guds hænder. At han gør sådan gør jo ikke denne tolder til en mere retfærdig mand, men det samme kan vi sige om farisæeren som jo heller ikke bliver mere from af at beskrive alle de andres synder. Måden hvorpå Gud ser på de to meget forskellige mænd er interessant for os. Gud ser jo faktisk på de to mænd præcis som dommeren i min historie. Da han besøger fængslet keder det ham at høre på alle englene som benægter enhver skyld i den forbrydelse som er begået. Endelig hører han en mand fortælle sandheden og for det belønner dommeren ham med friheden – ’dine synder er dig tilgivet – gå ud herfra inden du lærer de andre indsatte korruption’.

Det vi altså kan lære af dagens Evangelium er noget om måden vi beder på og den måde hvorpå vi opfatter os selv. Stiller vi os op og kigger mod Himlen og siger alt det vi ikke er for at højne os selv og gøre os bedre, så vil Gud finde os kedelige og vel også uinteressante. Han ved hvad vores hjerte i virkeligheden indeholder så for Gud vil alt vores snak være tom. Gør vi derimod som tolderen og bøjer hovedet mens vi slår os for brystet så kan vi virkelig tænke på alt det vi indeholder. Det kan være både skyld, uretfærdighed, handel med uærlige penge. Ja alt hvad vi kan komme i tanke om af både godt og ondt. I det øjeblik vi erkender at vi indeholder alt det som er pinligt og ubehageligt vil Gud omslutte os med kærlighed og give os den retfærdighed som vi fortjener. På den måde kan vi vende håbløshed og urimelig ryggen.

Dåb:

Om lidt døber vi Simon. Lad os byde velkommen til Simon i kirkens fulde fællesskab og bede for ham, at han vil møde Gud med et åbent hjerte i sin bøn, så Gud vil lønne ham med evig kærlighed.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 30. alm. søndag 2019

Oct 26 2019

LU-MØDET

Udgivet af

Et referat af LU mødet sidste søndag kan læses under linket: Lokal Udvalg.

Comments Off on LU-MØDET

Oct 26 2019

Referat af mødet søndag d. 20. Oktober 2019

Udgivet af

Referat af LU mødet Søndag d. 20. Oktober 2019

Tilstede: Mark, Derek, Mary, Anton, William, Pastor Jude

Fraværende: Ophelia

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden samt evt. tilføjelser. Dagsorden godkendt. Tilføjet 2 punkter (se pkt. 5 og 6)

Pkt. 2. Nyt fra:

a) Sognepræsten: General orientering, bl. a. om de syge i menigheden, og at biskoppen sender et brev til alle som er fyldt 18år og ikke betale kirkeskat.

b) MR/PR møder: W orienterede om de kommende PR og MR møder.

c) Andre udv. Ophelia har skrevet: ’Undervisning er i gang og alt går efter planen. Der er 4 børn til 1. komm. og ingen til firmelse. i 2020

d) Anton orienterede om DUK – se pkt. 6

Pkt. 3. Status: Herunder: kommentarer, siden sidst, forslag mm. (alle) Mark fortalte om et forespørgsel fra én i menigheden, der ønskede søndagsmesserne kl. 10.00. PJ svarede, at menigheden i Hjørring havde et fremmøde af mel. 200 – 300 til messen. Flere var erhvervsdrivende og skulle passe deres forretninger mm., derfor var det nødvendigt at holde messen kl. 10.00

Pkt. 4. Advent og jul – foreløbig planlægning. (W) Advent og jul nærmer sig og kræver den sædvanlige planlægning. Flg. blev besluttet:

a) Adventskrans – W

b) Æbleskriver 1. søn. I Advent – A

c) Juletræ – D

d) Opsætning/pyntning d. 14.12. – A/DUK

e) Krybben 14.12. – A

f) Julefest – DUK

g) Receptionen juleaften – A

Pkt. 5 Malearbejde mm. Mary ønsker at at male Josef statuen, da den er meget snavset. LU syntes om idéen. Hun begynder efter nytår. Hun også ønskede en beslutning fra LU vedr. billederne fra menighedssalen – hvilke af dem skulle genophænges eftersom malearbejdet er nu færdigt. LU besigtigede dem og valgte hvilke skulle genophænges. Resten tilbydes menigheden mod et passende pengebeløb. W annoncerer denne beslutning ved den næstkommende messe.

Pkt. 6: Udvendig maling af kirken. Anton gjorde LU opmærksom på, at kirken trænger til at blive malet udvendigt. Dette opfatter vandblæsning af murene til at fjerne den gamle maling samt maling af kirken bagefter. Det er et projekt, som LU var enig om. Økonomien til dette projekt skal planlægges; bl.a. i form af en indsamling. Ved hjælp fra frivillige er det planlagt til at blive gennemført i 2020. A også ønskede bedre belysning i undervisningslokalet. LU var enig og bad ham om at gå videre med det.

Evt. Mark mente, at olielamperne ved altret osede for meget. Han kontakter Robin, som er ansvarlig for dem, for at finde en løsning.

Næste møde fastsættes i samråd med sognepræsten.

Sognepræsten: Pastor Jude

Referant: William

Comments Off on Referat af mødet søndag d. 20. Oktober 2019

Oct 26 2019

Læsninger til d. 30. alm. søndag 2019

Udgivet af

Søndag d. 27. okt. (grøn).

1.L.: Siraksbog: kap. 35, v. 15b-17.20-22a

Sl 34, v. 2-3.17-18.19+23.

2.L.: 2. brev til Tim.: kap. 4, v. 6-8.16-18.

Ev.: Lukas: kap. 18, v. 9-14.

(Kollekt for verdensmissionen )

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsninger til d. 30. alm. søndag 2019

Oct 21 2019

Pastor Judes prædiken fra i går

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra i går

Oct 21 2019

Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. søndag 2019

Udgivet af

Prædiken til d. 29. alm. søndag 2019.

Ev: Luk 18, 1-8

Når man kender nogen rigtig godt, er det ikke altid man behøver ord for at vide hvad hinanden tænker. Mange ægtepar har det sikkert sådan at meget er usagt, for man ved det allerede. Man ved ikke hvorfor man ved det, men man ved det bare. Sådan er det også med Jesus. Når han fortæller lignelsen i dag må det være fordi han mærker noget – en skuffelse og et bristet håb blandt de mennesker han fortæller lignelsen til.

Stilhed virker ofte provokerende på os mennesker. Vi kan ikke lide den, så den må brydes og blive til tale og latter, og vi kæmper for det ikke bliver akavet, som når 2 der lige har mødt hinanden spiser på restaurant og finder ud af at de intet har at sige til hinanden. Der sætter stilheden ind og lægger sig som en tung dyne, mens tiden går i stå. Sådan oplever vi også tit at Gud er tavs. Vi beder og beder, skælder ud og råber mod himlen og kun en larmende tavshed kommer os i møde, og det er på den baggrund Jesus taler i dag.

Han har set denne længsel i folks øjne. Han har mødt deres skuffelser, deres modløshed, fordi de ikke er blevet givet hvad de bad om. Deres bøn er vendt til tavshed – så dyb en tavshed at de end ikke kan udtrykke deres savn, og her træder Jesus til som den livslange ægtefælle, for hvem tavsheden er lige så larmende som det talte ord.

Jesus giver dem, det de har brug for, nemlig en opmuntring til at være stædige og bede og aldrig give op, for når den umenneskelige og uretfærdige dommer kan tage enken til sig – Ja, så er det sikkert at Gud vil gøre det samme med mennesker. Han vil tage dem til sig og trodse stilheden. Han vil trøste dem med ord.

Sådan vil Gud også gøre mod os. Når vi beder utrætteligt og ikke giver op, så giver Gud heller ikke op over for os. Måske er Han tavs overfor vores ord, måske hører vi ikke noget svar, men vi kan stole på at Han kender til vores inderste tanker, og når vi er klar vil Han give os det vi behøver. Sådan gør Gud overfor mennesker hver eneste dag.

Vi må holde ud og søge trøst, og ikke være bange for stilheden. Vi lever i et samfund, hvor der er larm alle vegne hvor vi går. Larmen kommer ikke bare fra biler og busser. Der er også tale om en helt anden slags larm. Nemlig den der kommer fra vores internet-telefoner, fra reklamer, fra politik og fra alle de indtryk vi dagligt konfronteres med om klima, krig, magtmisbrug og ligegyldige nyheder.

Den larm fylder os og drager os mod mere og mere larm. Den larm drager os væk fra bønnen, så lignelsen i dag er et evangelium, der minder os om, hvad der er vigtigt. At vi må bede og aldrig give op, og at tavshed og stilhed ikke er farligt. Jesus taler til folket i dag, fordi han mærker deres stilhed, og minder os om at selvom stilhed kan føre til desperation, så er det netop i stilheden bønnen lever. Der gives vi mulighed for at råbe til Gud.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 29. alm. søndag 2019

Oct 19 2019

Læsninger til d. 29. alm. søndag 2019

Udgivet af

D. 20. okt. (grøn).

1.L.: 2. Mosebog: kap. 17, v. 8-13.

Sl 121, v. 1-2.3-4.5-6.7-8.

2.L.: 2. Brev til Tim.: kap. 3, v. 14–4,2.

Ev.: Lukas: kap. 18, v. 1-8.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Jude.

(Der holdes et LU møde efter messen)

Comments Off on Læsninger til d. 29. alm. søndag 2019

Oct 12 2019

Læsninger til d. 28. alm. Søndag 2019

Udgivet af

Søndag d. 13. oktober (grøn).

1.L.: 2. Kongebog: kap. 5, v. 14-17.

Sl 98, v. 1.2-3ab.3cd-4.

2.L.: 2. Brev til Tim.: kap. 2, v. 8-13.

Ev.: Lukas: kap. 17, v. 11-19.

Messen er kl. 14.00 og fejres af Pastor Dominique

Comments Off on Læsninger til d. 28. alm. Søndag 2019

Oct 09 2019

Pastor Judes prædiken fra sidste Søndag

Udgivet af

Pastor Judes prædiken til d. 27. alm. søndag 2019 kan læses under linket: Søndags Prædiken

Comments Off on Pastor Judes prædiken fra sidste Søndag

« ældre indlæg