Dec 25 2010

Pastor Judes juleprædiken 2010

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken juleaften 2010

I dag har jeg et lille eventyr til Jer. Der var engang en konge som havde alt rigdom i verden. Han havde penge og guld og manglede ingenting. Jo, én ting manglende han – nemlig en kone. På byens torv stod en smuk men fattig pige, og snart blev kongen meget forelsket. Han kunne kun tænke på pigen og ville derfor gøre hende til sin kone. Kongen planlagde at besøge pigen i sin fineste hestevogn af guld med alle sine tjenere omkring ham, men så tænkte kongen at imponere pigen var ikke det samme som kærlighed. Tænk om hun ville sige nej til hans ønske om at gøre hende til sin kone.

Så tænkte kongen at han ville komme gående og tilbyde hende hele kongeriget og sige at hun aldrig mere skulle være fattig, hvis hun blev hans kone, men så kom kongen i tanke om at taknemmelighed ikke er det samme som kærlighed. Pludselig fik han en idé. Kongen ville klæde sig ud som en fattig og gå hen til pigen på torvet og vinde hendes hjerte, så hun kunne blive hans kone. Hun skulle elske ham, og ikke det han kom med. Hvordan eventyret ender ved vi ikke, men i dag er vi vidner til præcis det samme eventyr. Det er et eventyr om verdens konge som ankommer til jorden – ikke i en vogn af guld, ikke med store gaver, men klædt ud som et lille barn der, præcis som kongen, ikke havde til hensigt at tvinge kærligheden frem.

Havde vi elsket Jesus, hvis han var kommet ridende i en hestevogn af guld – jo det havde vi sikkert! Havde vi elsket ham, hvis han var kommet med gaver – det havde vi nok! For det er nemt at elske, når man får noget eller når man imponeres, men han kom til jorden i en kold stald uden noget i hænderne og han gik et vanskeligt liv i møde. Elsker vi ham for den han er – vores frelser, vores hyrde? Det svar kan vi kun finde inde i os selv, ligesom vi kun hver især kan digte videre på Søren Kirkegaards eventyr.

For voksne er kærlighedens største fjende at vi gør alting kompliceret. Vi gør vores julegave indkøb op i rimelige beløb, og vi måler ægteskabet i alt det vi mangler, og pludselig er den menneskelige tragedie ikke langt væk. Barnets kærlighed er anderledes, for den er ubetinget og stiller ingen krav. Barnet giver sig hen, og stoler på at dets kærlighed vil bære det gennem livet. Det er en sådan kærlighed vi inviteres til at være fælles om i dag. En kærlighed til Jesus vores frelser, og en glæde over at han er kommet til os som et lille barn, der ikke gør krav på vores kærlighed, men inviterer os til at danne fællesskab med ham.

Lad os i dag derfor tage imod ham, som pigen sikkert gav eventyret en lykkelig slutning midt på torvet. Lad os glædes fordi Jesus ikke kom i en hestevogn af guld og uden gaver, for det betyder at enhver, om man er fattig eller rig, kan tage del i denne glæde. At være kristen er ikke for de få eller udvalgte. At være kristen er at have troen og håbet som en del af hverdagen for alle og enhver, der ønsker det. Ja, vor frelsers fødsel koster ingen penge. Vi skal blot åbne vores hjerte og invitere ham ind, så vil han vise os betingelsesløs kærlighed. Rigtig glædelig jul!

Christmas Sermon 2010

Today I have a little fairy tale for you. Once upon a time there was a king who had all the riches in the world. He had money and gold and was short of nothing. Just a minute! There was one thing he didn’t have – a wife. In the town’s market square stood a beautiful but poor girl and soon the king was madly in love with her. He could only think about the girl and therefore wanted to make her his wife. The king planned to visit the girl in his finest gold carriage with all his servants around him, but then the king thought that to impress the girl was not the same as love. Just imagine, what if she said no to his wish to make her his wife.

Then the king thought that he would come walking by and offer her the whole of his kingdom and say that she would never again be poor if she became his wife. But then the king thought that gratitude is not the same as love. Suddenly he got an idea. The king would dress as a poor man and go to the girl in the market square and win her heart. She should just love him and not that with which he came. How the fairy tale ended we don’t know but today we are witnesses to precisely the same fairy tale. It is a fairy tale about a king of the whole world who comes to the world – neither in a carriage of gold nor with fine gifts, but dressed as a little child, who, just like the king, had no intention in forcing love on us.

Would we have loved Jesus, if He had come riding in a carriage of gold? More than likely! Would we have loved Him, if He had come with presents? I’m sure we would! because it’s easy to love when you get something or are impressed, yet He came to earth in a cold stall and without anything in His hands and His future was not rosy. Do we love Him for what He is – our saviour, our shepherd? The answer to this we can only find in our selves; just as each and every one of us can compose the end of Soeren Kirkegaard’s fairy tale above.

For us adults the greatest enemy of love is that we make everything complicated. We reckon the cost of our Christmas presents to reasonable amounts and we measure marriage by what we are short of. Suddenly human tragedy is not so far away. A child’s love is different because it’s unconditional and makes no demands. The child gives its self completely and believes that its love will bear it throughout its life. To day this is the sort of love of which we are invited to take part. A love for Jesus our saviour and a joy that He has come to us as a little child which makes no demands on our love but invites us to share a fellowship with Him.

Therefore today let us receive Him in a way that is just as certain as the girl in the fairy tale gave the story a happy ending in the middle of the market square. Let us be joyful because Jesus didn’t come in a golden carriage and didn’t come with gifts; because this means that every one, rich or poor, can take part in this joy. To be a Christian is not reserved for the few chosen ones. To be a Christian is to have faith and hope as a part of every day life for all who wish it. Indeed our saviour’s birthday costs nothing. We just have to open our hearts and invite Him in, and then He will show us His unconditional love.

A very happy Christmas to all of you!

Father Jude.


Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.