Feb 21 2011

Prædiken til den 7. alm. søndag i året

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken 7. almindelige søndag år 2011

over Ev: Matt 5, 38-48

I dag kunne jeg holde en prædiken om hvordan vi alle skal vende den højre kind til, når nogen slår på den venstre kind, give vores ejendomme væk og elske vore fjender. Sådan kunne jeg prædike, for således står der skrevet i dagens Evangelium. ’Omvend Jer og tro på Evangeliet står der i Biblen’, men kan vi gøre det i dag?

Kan moren som mistede sine 3 børn da faren dræbte dem i sidste uge blot gøre sådan? Standse op og sige ’Jeg vil ikke sætte mig til modværge mod den der vil mig ondt’. Tænk om præsten havde holdt en sådan prædiken til begravelsen af de 3 små børn i fredags, sagt: ’vend blot den venstre kind til’ – mon så ikke han var kommet på forsiden af avisen! Visse ting kan vi bare ikke acceptere. Det er ting som går helt over vores forstand og evner indenfor kærlighed. Der hvor alt retfærdighed hører op og meningen med livet peger i retninger som er udenfor enhver fornuft, da må vi nogle gange give op, og for en tid lade Evangelium være Evangelium. Vores egen afmagt er nemlig langt større end Guds ord, og således mærker vi sand smerte.

Vi læser i avisen om dræbte børn, incest og mishandling i Brønderslev, ulykker i trafikken og en masse andet grusomt som vi ikke kan forholde os til. I baggrunden larmer x-factor, færge strejker og sportsnyheder som pludselig bliver uden værdi. Lad os ikke lyve for hinanden i dag – lad os i stedet se det had og den foragt i øjnene, som vi hver især føler når enten vores næste eller vi selv rammes af tragedien. Ja, lad os anerkende at vi i et øjebliks afmagt hellere vil tage et øje for øje, end vi vil vende den anden kind til.

Vigtigt er det dog, at vi kommer videre derfra. Vigtigt er det for vores fremtid og glæde, at vi virkelig forsøger at hæve os over tragedien. Jesus prøver at hjælpe os på vej i dag når han siger at vi må lægge det hele bag os. Mahatma Ghandi har sagt engang at hvis alle ser på hinanden og tænker ’øje for øje’, så vil hele verden blive blind. At huske på dette lille citat kan langsomt åbne vores øjne og få os til at huske på at vi har et ansvar i denne verden. Ikke et ansvar som handler om at give endnu et barn til morderen hvis det første barn bliver dræbt, men et ansvar for at hæve os over hævnens magt over os, for at bede for dem, der gør os ondt. Vi kan bede for at deres sjæle må helbredes og for at deres hjerte må blive rent.

Ikke alt dårligt i denne verden resulterer i store avis overskrifter, for også i hverdagen sker der små grusomheder, som vi måske bare lader passere eller har vænnet os til, endda affundet os med. Det kan være den søster vi ikke hilser på i kirken, den tigger vi ikke giver en én krone eller de lidende vi blot går forbi. For disse handlinger findes der ingen undskyldning. I disse sager skal vi til hver en tid kendes på at vi er kristne, at Jesus er vores hyrde.

Enhver – om man er troende eller ej, kan hilse på sine elskede og yde retfærdighed overfor dem der ikke kan give betaling. Det kræver ikke særlige talenter eller god moral, men vores moral skal genkendes når vi i det skjulte giver ikke én men 2 kroner til den fattige, og når vi forenes med dem som på grundlag af misforståelser ikke længere nyder vores kærlighed.

Omvend Jer og tro på Evangeliet i dag. Vend måske ikke den venstre kind til allerede i dag, men bed for dine fjender. Bed for dem, der begår de grusomheder, du læser om i avisen. Kig også på dit eget liv og se hvilke banaliteter du kan ændre på i dag blot ved et smil eller et håndtryk. Således vil vi alle ikke blot få løn i denne verden men også hos vores himmelske fader.

English Version

Sermon for the 7th. Ordinary Sunday in the Year 2011

Over the Gospel from St. Mathew Ch. 5, v. 38 -48 

Today I could preach about how we all should turn the other cheek when someone strikes us on the left one, or give away our possessions, or love our enemies. This could be my sermon because that is what we can read about in today’s gospel. As it says in the bible, ‘Repent and believe in the gospel’, but can we do that today?

Can a mother who has just lost her three children, when their father killed them last week, do the same? Stop and say, ‘I will not resist those who do evil to me’. Just think what would happen if the priest during the funeral of the three small children last Friday had said, ‘Turn the other cheek’ – he would more than likely end up on the front page of the national newspapers! There are certain things which we cannot accept. Things happen which are beyond our comprehension and abilities in our understanding of charity. There, where all forms of justice stop and the meaning in life points towards something beyond any form of reason then, sometimes, we have to give up, and for the time being, let the gospel be the gospel. Our own powerlessness is far greater than God’s word and thus we feel true pain.

We read in the newspapers about murdered children, incest or ill treatment in a local town, traffic accidents and many more horrible things in which we have problems in understanding. In the background a noisy talent show can be heard on TV, ferry personal strikes and then there are the sports results which suddenly have little interest. Let us not deceive each other to day – let us instead see that the hate, that scorn in our eyes, which is shown, especially when our nearest and dearest, or we our selves are struck by a tragedy. Indeed, let us recognize that, in a moment of powerlessness, we would rather take an eye for an eye than turn the other cheek.

It is nevertheless important that we move on. It is important for our future and happiness that we really try to overcome the tragedy. Jesus tries to help us on our way to day when He says that we must put it all behind us. Mahatma Ghandi once said that if all look at each other and think, ‘an eye for an eye’, then the whole world would be blind. By remembering this little quote we can slowly open our eyes and remember that we have a responsibility in this world. Not a responsibility which means giving another child to the murderer when the first has been killed, but a responsibility to rise above the power of revenge, to pray for them who hurt us. We can pray that their souls may be healed and that their hearts may become clean.

Not everything bad in the world makes the front pages of the newspapers because even in our daily life small cruelties happen which we let pass, have got used to or simply accept. It can be the sister who doesn’t acknowledge us in church, the beggar to whom we don’t give even a small coin or the one who is suffering and we just pass by. These actions have no excuses. In all these cases we must always remember that we are Christians and that Jesus is our shepherd.

Everyone – irrespective or their being a believer or not – can greet their loved ones and give justice for those who can’t pay back. It requires no special talent or good morals, yet our morals shall be recognised when we, without anyone seeing, give two coins to the poor, or when we are united with those, who, because of a misunderstanding, no longer enjoy our affections.

Repent and believe in the gospel today; maybe not by turning the other cheek already today but by praying for your enemies. Pray for those who perpetrate the cruelties you read about in the newspapers. Look at your own life and see which banalities you can change today just by a smile or a handshake.  Thus we all will receive not just own reward in this world but also with our heavenly Father.

Father Jude.

 

Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.