Aug 31 2011

Sommer 2011

Helligåndskirken Frederikshavn

Sommeren 2011  

I skrivende stund er det den sidste dag for denne sommer. Altid en smule trist, tror jeg nok, for de fleste. Lige så snart det nye år er begyndt, starter vi at lægge planer for sommerferien og samtidigt glæder vi os lige så meget til de lange, varme, sommerdage efter en ligeså lang, kold og mørk vinter. Her i det nordlige Danmark begynder vi at være utålmodige efter noget varme fra en ellers lunken sol. Så er det april, og stadigvæk lægger den kolde vind en dæmper på solens spæde varmestråler og vore forventninger. Og så pludseligt er den her! Havemøblerne hives frem, og nu er der tid til at nyde det første måltid i haven – herligt!

Også til søndagsmessen begynder menigheden at komme i deres sommertøj og præsten begynder at svede under sit messehagl.

I år, takket være manges gavmildhed, kunne vi fejre messen uden at tage solbriller på, fordi vi igen fik gardinerne hængt op foran det store østvindue. Sikkert en forskel det har gjort. Nu er præsten og ministranterne ikke længere sorte skygger foran os i menigheden, og flere og flere begynder at sidde på nordsidens forreste bænke, fordi solens stråler ikke længere er chikanerende.

Juli og august er de store feriemåneder og det kan mærkes i menigheden. Nogle ansigter mangles på bænkene og så dukker andre gamle, velkendte ansigter op hist og her – det er vore trofaste tyske gæster, som år efter år kommer tilbage til Danmark; endda til det samme sommerhus. Nogle har fortalt, at de er kommet til kirken i over 30 år!  En trofasthed der vil noget. Det er også tid til andre messetider. Først tog den ene af vore præster på en vel fortjent ferie mens den anden havde travlt med at betjene 4 kirker, med en afstand på mellem 65 – 100 km imellem dem.  Det betyder, at messetiden for os her i Frederikshavn er ændret til kl.12.30 i disse to måneder – til gavn for nogle og en pestilence for andre. Her ved begyndelsen af september er alt tilbage til det normale.

Stille og roligt begynder vi at genoptage vore mødevirksomheder; så som Menighedsrådsmøder og Lokaludvalgsmøder, og der er nok at tage fat på med økonomien som et tilbagevendende og svært problem. Det kræver en stor indsats for os, som er medlemmer af disse to organer, at få de økonomiske ender til at mødes. At alle betaler deres kirkeskat er den sikreste måde at sørge for, at vi fortsat kan drive 4 kirker med 2 dygtige og engagerede præster.

I morgen er det den første efterårsdag. Mon ikke solen vil fortsætte med at varme os kolde nordboere med sine gavmilde stråler, og gøre os klar til den næste, forhåbentligt ikke så lange, vinter.

William

English Version

Summer 2011

At the moment, whilst writing this article it’s the last day of summer. Always somewhat sad, I think, for most of us. Just as soon as the new year has begun we start to lay plans for the summer holidays and, at the same time, look forward just as much to the long, warm summer days after an equally long, cold and dark winter. Here in northernDenmarkwe begin to get impatient for some warmth from a rather tepid sun. Then it’s April and still the cold wind puts a damper on the sun’s tender rays and our own expectations.

And suddenly it’s here! Garden furniture is dragged out and now it’s time to enjoy the first meal in the garden – marvellous!

People also begin to come in their summer clothes and the priest begins to sweat under his chasuble.

This year, thanks to the generosity from many in the congregation we can now celebrate Mass without having to put on sunglasses because curtains were again hung up in front of the big east window. What a difference this has made! Now the priest and the altar servers are no longer dark silhouettes in front of us in the congregation and more and more are beginning to sit on the northern side rows of pews because the sun no longer bothers them.

July and August are the big holiday months and it can felt in the congregation. Some faces are missing on the pews and other well-known ones begin to appear here and there – they are our faithful German guests who, year after year, come back toDenmark; even to the same summer cottage. Some of them have told us that they have come to our church for over thirty years! That’s what I call loyalty.

 It’s also time for different Mass times. First one of our priests goes on a well-earned holiday whilst the other is busy looking after the four churches which have a distance of between 65 – 100 kms., before it’s time for the other priest to go. This means that the times for the Mass are changed from 10 am. to12.30pm. – bliss for some and a pestilence for others. Here at the beginning of September everything is now back to normal.

Very slowly and quietly we are beginning to take up our meeting activities; both in the Parish Council and the Local Committee and there is enough to start on with the church’s economy as a reoccurring and difficult problem. It requires a big effort for those of us who are members of these committees to get the finances to balance. If everyone pays their church taxes, then it is the biggest guarantee to ensure that we can continue to run our 4 churches with our two dutiful and engaged priests.

Tomorrow is the first day of Autumn. Let’s hope that the sun will continue to warm us cold northern dwellers with its generous rays and get us ready for the next, hopefully not too long, winter.

William

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.