Feb 20 2012

Pastor Judes prædiken til den 7. alm. søndag i året 2012

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken søndag den 19.02.12. År B.

 Ev: Mark 2, 1-12.

En mand flyttede en dag til en anden by. Der var en katolsk kirke, og dér kom han trofast hver eneste søndag. Efter 2 år havde manden ikke fundet sig venner. Ikke bare én, for ingen talte til ham. Han sad blot på den sidste bænk helt for sig selv. En søndag lavede han derfor et eksperiment. Han tog en kasket på i kirke. Manden nåede kun lige at træde ind, da en ældre dame sagde: ’Min ven, du må ikke have hat på’. ’Tak’ svarede manden men beholdt hatten på. Da han gik til kommunion sagde kommunionsuddeleren: ’Du ved nok, min ven, at man ikke har kasket på i kirke!’. ’Tak’ svarede han og tog ikke hatten af. Da messen var slut gav præsten ham hånden og sagde: ’Jeg tror du er ny her min ven, for her er det almindelig viden at man ikke har hat på’.

Ja, her kalder vi os venner, vi kalder os endda brødre og søstre, men ér vi venner? Lægger ikke også vi først mærke til hinanden, den dag de andre gør noget forkert? Og det er netop dagens tema, at vi som kristne ikke kan nøjes med at kalde hinanden noget. Ingen af Jer er min søster, ingen af Jer er min bror, før jeg behandler Jer som en bror eller søster. Min tale eller intentioner er ikke nok.

Den lamme mand glemmes i dag. Alle presser på for at komme hen til Jesus, og glemmer at gøre plads til deres brødre og søstre. De tænker kun på at komme først, og så kan de jo altid efter besøget hos Jesus, lægge en krone eller to ved den lamme mand på gade, og ønske ham Guds fred og velsignelse. Det er bare ikke nok. Heldigvis har den lamme mand 4 rigtige venner – venner i både ord og gerning, som ser at hans behov er stort. De tager ham til Jesus, baner vejen gennem den skubbende folkemængde og glemmer deres egne behov. 

Hvor der er en vilje, er der også en vej, og således tager de 4 venner endda taget af huset for at lade den lamme mand se Jesus. Jesus belønner dem alle – ikke bare den lamme mand. Jesus ser at deres tro er stærk!

Det er helt sikkert, at Jesus har kaldet os alle til at være brødre og søstre. Vi kan finde netop den tanke flere steder i biblen, men sikkert er det, også at han har kaldet os til at være venner. Hvis vi skal være ærlige, hvor mange venner har vi så blandt vores brødre og søstre? Hvor mange kender vi navnet på? Hvor mange kender vi egentlig for deres gode egenskaber? Og omvendt kan vi spørge os selv, hvor mange vi kun lægger mærke til, fordi de har kasket på i kirke – hvor mange genkender vi kun på det dårlige vi husker om dem?

Snart begynder fasten. En tid til almisse, bod og bøn. Måske kunne vi knytte en fjerde ting til – nemlig venskaber. Kære venner, det er tid til venskaber. Det er tid til at nærme os vores brødre og søstre og lære deres navn at kende, for rigtig mange mennesker er fremmede for os, men det er med garanti, at også en fremmed kan lære os noget, hvis vi tør tage det første skridt, og kalde den fremmede for ven. Vi ser i evangeliet, hvordan Jesus ikke blot giver helbredelsen til den lamme mand, men anerkender de fire venner for der står skrevet: ’Da Jesus så, at de var stærke i troen…’ Således vil Jesus også se os, når vi glemmer vores egne behov.

English Version

Father Jude’s Sermon for the 7th. Ordinary Sunday in the year 2012

Over the Gospel According to St. Mark: Ch. 2, v.1–12

There once was a man who moved to another town. There, there was a Catholic Church and the man went there faithfully every Sunday. After 2 years the man hadn’t got any friends; not even one. He just sat on the last pew quite alone. One Sunday he decided to make an experiment. He kept his hat on in the church. He had just managed to enter the church before an elderly lady said, ‘My friend, you mustn’t keep your hat on in church’. ‘Thank you’ answered the man but kept his hat on. When he went to the altar to receive communion the Eucharistic Minister said, ‘My friend, you mustn’t have your hat on’. ‘Thank you’, replied the man but kept it on. After the Mass the priest shook hands with him and said, ‘You know my friend, you must not keep your hat on in church’.

Yes, here we call ourselves friends, even brothers and sisters but are we friends? Don’t we notice each other first when someone does something wrong? And that’s exactly the theme for today’s gospel; that we as Christians can’t just be satisfied by calling each other something. None of you is my sister; none of you is my brother before I treat you as a sister or a brother. My speech and my intentions are not enough.

The lame man is forgotten today. Everyone pushes forward to get to Jesus and forgets to make room for their brothers and sisters. They just think of getting there first because they can always, after visiting Jesus, give a coin or two to the lame man on the street and wish him God’s peace and blessing.

It’s just not enough. Fortunately the lame man had 4 proper friends – friends in word and deed who could see that his needs were great. They took him to Jesus, made their way through the pushing crowds and forgot their own needs.

Where there’s a will there’s a way, so the four friends even took a part of the roof off so that the lame man could see Jesus. Jesus rewards them all and not just the lame man. He sees that their faith is strong!

It’s quite certain that Jesus has called us to be brothers and sisters. This thought can be found several places in the bible and also that we are also called to be friends. If we are quite honest with ourselves how many friends have we among our brothers and sisters? How many of them do we know by name? How many do we know for their good character? On the other hand we can ask ourselves; how many do we notice just because they have their hats on in church? How many do we remember because we just remember the bad things about them?

Lent is soon upon us: A time for charity, penance and prayer. Maybe we could add a fourth – that is friendship.

My dear friends, it’s time for friendship. It’s time to come closer to our brothers and sisters and learn their names because so many are strangers to us, yet it’s certain that the stranger can teach us something if we take the first step and call the stranger for a friend. We see in the gospel how Jesus doesn’t just heal the lame man but recognizes the efforts of the four friends, because as it its written, ‘When Jesus saw that they were strong in their faith …’.

This is how Jesus will also see us when we forget our own needs.

FatherJude.

 

Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.