Apr 24 2012

Pastor Judes prædiken til den 3. søndag efter Påske 2012

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken 22. april 2012 den.. 3. søndag i påsken.

Ev: Luk 24, 38-45 

Hvis man laver et bål og hele tiden er omhyggelig med at lægge brænde på så kan man være sikker på at bålet vil brænde, give varme og lyse i lige så lang tid som man er omhyggelig med at passe det. Sådan er videnskab. Derimod er det helt anderledes hvis man laver et lille bål, lægger en lille gren i ilden og går sin vej med den tanke at bålet sikkert kan passe sig selv, eller der måske kommer en fremmed forbi og lægger den næste gren på. Et sådan bål går hurtigt ud, varmen forsvinder og lyset slukkes. Sådan er logik. 

Sådan er det at lave og passe et bål – det ved vi nok alle sammen. Men sådan er det også med vores tro på Gud. Passer vi omhyggeligt den tro vi har med bøn, med faste og med gode gerninger så vil vores tro ganske som bålet give os varme og lys til evig tid. Fik vi derimod vores tro som gave ved vores dåb, og derpå kun evnede at nære den med modtagelsen af 1. kommunion og firmelsens sakramente – ja, så går det ganske som med bålet der blev forladt. Vores tro vil brænde ud og kun asken vil ligge tilbage som bevis på at hér var engang et kristent menneske. 

I dag lægger Jesus brænde på vores bål og hjælper os med at holde bålet tændt. Han viser sig nemlig for os, for sine disciple, for at vi ikke skal miste modet og forlade vores bål. Han viser sig og kommer med fred. Når vi læser om disciplene i evangeliet forstår vi hurtigt at Jesus viser sig for dem, for at de skal tro, for at de skal berette om ham til alle de møder og på den måde sprede evangeliets budskab. Det er tydeligt, at han kommer med det formål. Spørgsmålet er om vi lige så tydeligt ser at det er med præcis samme formål at han viser sig for os den dag i dag? Jesus viser sig hver eneste gang i kommunionen – han viser sig i helbredelsen, i døden og i vores ensomhed igen og igen af helt præcis samme årsag som han viste sig for disciplene. 

Jesus vil, Jesus insisterer på at vi skal tro og vidne om ham. Han vil at vores bål skal brænde og vokse sig større og større gennem vort liv her på jorden og han vil at enhver skal høre om det, så også de der hører om det vil tænde og passe deres bål lige så omhyggeligt som vi gør det. Gennem tiden har utallige mennesker fortalt om Jesus – nogen har beskrevet ham, nogen har analyseret ham, andre igen har prøvet at bevise at han ikke findes. Er det sådan vi skal fortælle om Jesus? 

Nej, når talen om Jesus virkelig skal få en betydning, når vores beretning skal få andre til at se værdien i at passe troens bål med bønnens brænde, så nytter lange taler, store forklaringer og fakta kun lidt. Alt dette rækker ikke langt. 

Vi inviteres derfor i dag til at fortælle om Jesus – fortælle om hvad han har betydet i vores liv. Forklare hvorfor vi stadig orker at holde flammerne i live i vores bål. Kun med disse beretninger om hvordan Jesus har hjulpet os, hvordan vi har delt vores glæde med ham, om hvordan vi søger trøst i ham, kan vi bringe andre til at tro. Gå derfor hjem i dag med denne opgave; at fortælle om en personlig erfaring om Jesus til Jeres børn eller andre som står Jer nær. Vi bærer alle dette ansvar ganske som disciplene som så ham, også gik ud og fortalte om det.

English text

Father Jude’s sermon for the 3rd. Sunday after Easter 2012

On the gospel according to St. Luke: ch. 24, v. 38 – 45

 

If you make a bonfire and are very careful all the time putting on more twigs and branches then you can be sure that the bonfire will burn giving warmth and light just as long as you feed it. This is common knowledge. On the contrary it’s quite different if you make a little bonfire, put on a few very small twigs and then go away thinking that it will look after itself, or maybe a stranger might come past and put on the next twig. Such a bonfire will quickly die, its heat will disappear and its glow go out. That’s also common knowledge.

 

That’s how it is to look after a bonfire – something we all know, but it’s also like this with our belief in God. If we are careful in looking after our faith through prayers, fasting and with charitable works then our faith, just like the bonfire, gives us warmth and light eternal. If, on the contrary, we received our faith as a gift at our baptism and thereafter just fed it through receiving first communion and the sacrament of confirmation, then our faith, just like the neglected bonfire, will go out. Our faith will smoulder away leaving just the ashes left as a proof that here there was once a Christian.

 

Today Jesus puts firewood onto our bonfire and helps us to keep it alight. He shows himself to us, to his disciples, so that we don’t loose courage and leave our bonfires. He shows himself and comes in peace. When we read about the disciples in the gospel we quickly realize that Jesus shows himself to them so that they will believe and be able to talk about him to all they meet and, in this way, spread the gospel. It’s quite clear he comes with this purpose. The question is do we see just as clearly that it is with precisely the same purpose that he shows himself to us today? Jesus shows himself every time in the communion, he shows himself in cures from illnesses and in our loneliness again and again for precisely the same reason as he showed himself to his disciples.

Jesus insists that we shall believe and bear witness about him. He wishes our bonfires will burn, grow bigger and bigger throughout our lives here on earth. He wishes everybody to hear about the good news, so that by hearing it they will also light and tend their bonfires just as carefully as we do. Throughout the ages countless people have told about Jesus. Some have described him, others have analysed and yet others have tried to prove that he doesn’t exist. Shall we talk about Jesus in this manner?

No, of course not. If all talk about Jesus must have a meaning so that others, after hearing about him, can see the value of looking after the bonfire of faith by feeding it with the firewood of prayer, then long speeches, complicated explanations and facts help very little.

Today we are invited to tell about Jesus; tell what meaning it has in our lives. Explain why we still can be bothered in keeping the flames alive in our bonfires. Only by talking about how Jesus has helped us, how we have shared our joy with him and how we seek comfort from him, can we bring others to the faith. Go home today with this purpose: to tell about a personal experience with Jesus to your children or others whom you know well. We all carry this responsibility with us just as the disciples did when they saw him – they also went out and talked about him.

FatherJude.

 

 

 

 

Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.