Jun 26 2012

Pastor Judes prædikien til Johannes Døberen 2012

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken 24. juni 2012. Johannes døbers Fødsel.

I dag fejrer vi Johannes Døberen, men måske mange af Jer allerede har givet ham en god fest i går aftes. Johannes Døberen var nemlig også ham man fejrede i gamle dage når man stod netop dagen i går rundt om bålet. Denne fest fejrede man nemlig altid den 24. juni, men nu er det som om at bålfestens fadøl og stegte pølser ikke rigtig giver anledning til at tænke på Johannes Døber mere.

Når vi fejrer helgener her i kirken, falder festen tit den dag det er deres dødsdag. Vi fejrer dagen, mindes dem og husker hvad de har sagt, men med Johannes er det anderledes. Vi fejrer hans dødsdag, men vi fejrer også denne dag hvor han blev født – ganske som vi gør med Jesus – fejrer juleaften og hylder korset på hans dødsdag. Det er altså tydeligt for os at Johannes Døberen er noget særligt.

De fleste her i dag fik et navn ved deres fødsel som var det samme som deres forældres. Sådan kan vi se at vi er i familie – sådan viser vi andre at vi hører sammen. Vi er en flok. Johannes forældre står med det lille barn i deres arme. For enhver i byen er det en naturlov at barnet skal hedde Zakarias efter familiens slægt, men forældrene gribes af en særlig kraft og kalder barnet Johannes. Det er Guds vilje – Gud har en særlig plan med dette barn.

Sådan har Gud en særlig plan med os alle. Nok har mennesket bygget veje, lavet love og forhindrer os i at køre når signalet viser rødt, men alligevel er hvert menneske forskelligt. Ikke 2 er ens, end ikke hvis de fødes som tvillinger. Tankekraften, viljen og styrken er forskellig for ethvert menneske på denne jord, og Guds vilje er ikke vi skal være ens. Enhver må finde sit spor, sin vej at følge. 

For Johannes skete det at han måtte leve i ørkenen for at leve efter sit kald. Han måtte klæde sig i skind, spise fra naturen og være i pagt med naturen, for at finde nærhed med Gud, og for virkelig at kunne lytte når Gud talte til ham og ledte ham på vej.

Måske vil det virke drastisk hvis vi pludselig skulle bryde op og flytte til Sahara og leve som vilde dyr. Det er måske heller ikke det Gud ønsker, men sikkert er det at Gud ønsker at også vi her midt i Aalborg, skal rejse os op og følge den vej som er lagt for os. En rute er lagt for vores liv, hvor nærheden med Gud er stor. Inden vores fødsel har Han givet os et navn, et kald og en vilje.

Lad os spørge os selv i dag, hvor vi fejrer hvordan Johannes fik sit navn: Hvilket navn ville Gud give os i dag? Johannes navn betyder ’Gud er nådig’. Hvilket navn ville Han give til dig og til mig? For at finde vores rigtige navn – det navn der ikke bare betegner os som slægt men som menneske må vi følge Guds kald. Hvis vi ikke kender det navn som betegner os fra Guds hånd, er det tid til at fordybe os i at finde frem til navnet gennem bøn. Det må vi gøre fordi vores nærhed med Gud, ganske som nærheden mellem Johannes og Gud, findes i at finde ud af hvad Gud har skabt os til, og leve efter netop det efter bedste evne.

English Version

 

Pastor Jude’s Sermon The Birthday Of John the Baptist 2012

Today we celebrate John the Baptist but perhaps many of you have celebrated him yesterday evening. (In Denmark St. John is celebrated secularly with an evening bonfire and speech usually about the values of Democracy. At the same time an effigy of a witch is also placed on top of the bonfire where her burnt remains ‘fly’ to Bloksbjerg – a mountain in Germany. Trans. note). It was John the Baptist who was celebrated in earlier times just as today around a bonfire. It was always celebrated the 24th. June but it is as though bonfire beer and roasted sausages don’t really give the right moment to think anymore aboutSt. John.

When we celebrate saints here in the church the feast often falls on the day they died. We celebrate them, remember them and remember what they have said, but withSt. Johnit’s different. We celebrate the day of his death but we also celebrate the day he was born, just as we do with Jesus; celebrate Christmas Eve and pay homage to the Cross on his death. It is quite clear for us thatSt. Johnis something special.

Most of us today got a name at our birth which was the same as our parents. In this way we can see that we are in the same family and can show others this relationship: We are a family.St. John’sparents stood with their little son in their arms. For every one in the town it was quite natural that the child should be called Zechariah after the family tradition, but the parents, seized by a special force, called him John. It was God’s will – God had a special plan for this child.

Such a plan God has for us all. It’s quite true that people have built roads and made laws that prevent us driving when the signal shows red, yet nevertheless we are all different. No two people are the same, not even if they are born as identical twins. The power of thought, will power and strength are different in each and every person on this earth and it is God’s will that we are not all alike. Everyone must find his or her road and follow it.

 

For John this meant that he should live in the desert to live out his calling. He had to be clothed in animal skins, eat what he could find and live in pact with Nature to find nearness to God and to be able to listen when God spoke to him and led him on his road.

Maybe it would seem rather drastic if we suddenly had to leave home and move to theSaharaand live like wild animals. It’s possibly not that which God wishes but it’s definitely certain that God wants us here in the middle ofAalborgto get up and follow the road which has been made for us. A journey has been planned for our lives where nearness to God is very important. Before we were born He had given us a name, a calling and a will.

Let us ask ourselves today why we celebrate howSt. Johngot his name? His name in fact means: ‘God is Merciful’. What name will He give to you and me?  To find our real name and not just a family name we have to follow God’s calling. If we don’t know the name which we have received from God’s hand then it’s time for reflection and prayer to find that name. We must do this because our nearness to God, just like the nearness between John and God, is used to find out what God has created us for and to live up to this according to our best efforts.

FatherJude.

 

 

Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.