Jul 30 2012

Pastor Judes prædiken 17. alm. søndag

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken 17. alm søndag 2012. Frederikshavn kl. 12.30 (I Hjørring prædiker vietnamesisk præst) Ev: Joh 6, 1-15

I fredags startede OL i London med et stort brag af en fest. En åbningsceremoni til millioner af kroner, men også en åbningsceremoni som viste os både kendte og ukendte sider af England som nation. Vi mødte Mr. Bean som jeg rigtig godt kan lide, og vi hilste på ham som har opfundet internettet. På den kæmpe scene så vi tusindvis af mennesker i så dyb harmoni med hinanden at det næsten var som om små mirakler indtraf i deres synkrone bevægelser.

Nogen vil sige, at hvad vi så i fredags var ikke mirakler. Det var en stor pengemaskine kombineret med hård træning og disciplin. De som tænker sådan er lidt som Filip i evangeliet der kun forholder sig til menneskets evner og naturens logik. Andre tænker måske at lige da vi hørte den smukke salme og så den højtidelige dans dertil kort før atleterne gjorde deres entre, dér skete der et lille mirakel, som bevægede os, og fik os til at forstå at selv i sport, selv i en begivenhed som OL, der rører Gud med sin finger. De som tænker sådan er som Andreas i dagens evangelium. Han forholder sig som Filip til logik, men er også åben for at et mirakel kan ske når som helst, og mon ikke han havde brylluppet i Kana i tankerne, da han nævner for Jesus at der kun er 5 brød og 2 fisk!

Vi kender historien, at Jesus forvandler brødet og fiskene så der pludselig er nok til flere tusinde mennesker. Vi har hørt historien så mange gange før, men det er vigtigt at vi hører den igen og igen, så vi husker, at mirakler kun vises for vores øjne, hvis vi er åbne for dem. Vi må turde at give slip på vores logik og virkelig have tillid til at Gud vil give os når vi trænger, at Han vil mætte os når vi sulter. Lukker vi vort sind om vores egen lille verden og opsluges af vores egen logik, som mennesket så ofte gør, så vil vi lukke øjnene for Guds mirakler, og gøre os hårde i hjertet for Hans ubetingede kærlighed.

De næste mange dage er jeg sikker på at vi vil blive vidner til adskillige mirakler, blot ved at tænde vores TV. Vi vil se lande hvor mennesker udsættes for tortur, er i krig eller på anden måde lider og strides med andre, forenes i glæde og sammenhold, når de kæmper sammen under OL’s brændende ild. Sådan vil de vise hele verden deres kultur og forskelligheder, og måske – måske hvis mennesket gør sig åben i hele verden for dette spirende mirakel som Andreas gjorde det i evangeliet, så vil OL 2012’s slogan måske få betydning i den politiske verden. Sloganet er ’Inspire a generation’. Altså ’Giv inspiration til en generation’. Kun menneskets vilje vil sætte grænser for inspirationen.

Henry Ford sagde engang at uanset om du tænker at du kan klare det eller at du ikke kan klare det, så vil det ske ganske som du har tænkt. Jeg er sikker på at han har ret. Jesus viser os i dag, at med den rette tro kan vi klare alt hvis vi åbner vores sind uden at sætte begrænsninger. Omvendt vil vort liv blive ensporet og uden store muligheder hvis vi lukker os om os selv. Vi inviteres i dag derfor til at åbne os for mirakler. Når vi giver Gud en basis, vil han hjælpe os på vej, videre hen mod vort mål. Disciplene gav Jesus en smule fisk og brød, så han havde noget at forvandle af. Lad os på samme måde hver dag give Gud noget at arbejde videre med. Giv Ham Jeres kærlighed og tro. Fold ikke Jeres hænder os kig i stilhed op i Himlen, men luk Jeres øjne og tal med Gud, da vil OL’s flamme også brænde for Jer og mirakler vil ske.

English Version

Father Jude’s Sermon for the 17 th. Ordinary Sunday 2012

Last Friday The Olympic Games started with a fantastic show. It was an opening show that cost millions of kroner yet an opening ceremony that showed us both the known and unknown sides ofEnglandas a nation. We met Mr. Bean whom I really like and he presented as the person who had invented the Internet. On the huge stage we saw thousands of people in such deep harmony with each other that it seemed like small miracles had happened through the their synchronized movements. Some would say that what we saw on Friday were not miracles but simply a huge money machine combined with hard training and discipline. Those who think like this are rather like Phillip in the gospel who only relate to the human ability and the logic of Nature. Others maybe think that when we heard the beautiful hymn and saw the stately dance just before the athletes made their entrance that a little miracle had happened which was so moving and got us to understand that sports, even an event such as the Olympic Games, that God moves us with his finger. Those who think like this are as Andrew in the gospel. Although he is like Phillip as regards logic he is also aware that a miracle can happen at any time and who knows whether he had the Wedding atCanain his thoughts when he mentions to Jesus that there are only 5 loaves and 2 fish?

We know the story where Jesus changes the few loaves and fish so there is food enough for several thousand people. We have heard the story so many times before but it is important to hear it again and again so that we remember that miracles are only revealed to us if our eyes are open to them. We must dare to let go of our logic and really have confidence in God that he will give when we are in need and will feed us when we hunger. If we close our minds into our own little world and are totally engaged in our own form of logic, as many so often do, then our eyes are closed to God’s miracles and our hearts hardened against his unconditional love.

During the next many days we will be witnesses to many miracles just by switching on our TV sets. We will see countries where people are being tortured, are at war or, in some way, shape or form, suffer and fight each other, or are united in gladness and togetherness when they compete against each other under the Olympic Games’ burning flame. In such a manner they will show the whole world their cultural differences and maybe  – maybe, if everyone all over the world is open to it the budding miracle which Andrew witnessed in the gospel: The slogan ‘Inspire a Generation’. Only mankind’s will can set the limit for inspiration.

Henry Ford once said that no matter whether you think you can do it or not it will happen just as you thought. I’m certain he was right. Today Jesus shows us that with the right faith we can achieve everything if we open our minds without setting any limits. On the other hand our lives will become one-tracked and without any great chances if we close ourselves in.

Today we are invited to open ourselves for miracles. When we give God a basis he will help us on the way towards our goal. The disciples gave Jesus a couple of fish and some loaves so he had something with which he could work. Let us, in the same way, every day give God something with which he can work. Give him your love and faith. Don’t fold your hands and look in silence at Heaven but close your eyes and speak with God and then the Olympic flame will also burn for you and miracles will happen!

FatherJude.

 

Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.