Jul 23 2013

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken 16. alm søndag i året 2013

Ev: Luk 10, 38-42.

I dag har jeg lige opdaget at det er blevet sommer i Danmark. Ja, indtil i dag vidste jeg det ikke, for jeg har brugt de sidste mange dage på at sidde i mit soveværelse og råbe af mit fjernsyn. Jeg har heppet på Saxobank og Contador, men det hjalp vist ikke rigtig . Jeg blev meget skuffet. Sådan har jeg været indenfor mange dage og fulgt med i Tour de France. Det er fantastisk at se hvordan de overhaler og falder sammen, hvordan de sveder og så går sukkerkolde. ’Gode ben’ er et udtryk rytterne bruger – har man gode ben kan man vinde alt og har man dårlige ben ser det sort ud. Alene det at snakke om gode ben eller dårlige ben kan psykisk påvirke rytteren. At tale om dårlige ben, kan næsten sætte det i gang.

Lidelsen er en underlig ting, for det er nærmest noget psykisk der giver en fysisk smerte. Hverken Martha eller Maria kører Tour de France – ja, faktisk siger evangeliet slet ikke noget om, om de overhovedet har en cykel. De 2 kvinder gør klar til at Jesus kommer på besøg. De forbereder sig på hver deres måde, og mon ikke Martha inden besøget er ramt af denne nervøsitet for om hun har ’gode ben’ – altså bekymringen for at besøget bliver en succes? Hvad nu hvis maden får for meget salt eller Jesus finder et hår i sin suppe, eller hvad nu hvis…. ? Hendes bekymringer er mange, så mange at hendes nervøsitet er med til at ødelægge det der skulle være så godt.

Maria derimod gør sig ingen bekymringer. Hun har helt sikkert ’gode ben’. Jesus ankommer og hun sætter sig og lytter ved hans fødder. Hun er rolig og har overblikket. Og nu er det jeg tænker at Jesus er i en meget farlig situation, for han står mellem to uenige kvinder, og det er farligt for enhver mand synes jeg. – Men Jesus er ikke i tvivl. Da Martha beder om hans hjælp til at forklare Maria at hun må hjælpe til får hun ren besked. Martha bliver sat på plads. Jesus holder 100 % med Maria.

Mange af de mennesker som prøver at sælge os lykke giver os garantier om at vi med deres visdom kan lære at leve i nuet. Ikke bære nag over dagen i går og heller ikke bekymre os om dagen i morgen. Denne lærdom er blevet en moderne salgsvare, men Jesus siger det allerede til os gennem mødet med Martha og Maria klart og tydeligt. Han siger faktisk kort og godt: ’STOP’. Vores tankers motorvej leder os af veje som fører væk fra dagen i dag. Tankerne giver os ’dårlige ben’ og smadrer vores evne til at se hvad der er vigtigt. Vi er her og der og alle vegne – på sociale medier og i gang med bekymringerne for i morgen, men vi er sjældent HER – lige her hvor vi bør være, hvor vi bare kan sidde ved Jesu fødder og lytte – rigtig lytte til nuet og værdien i at være til stede.

Maria har valgt den gode del siger Jesus, og betyder det så at vi skal være ligeglade med vores gæster, ligeglade med vores familie og glemme alt om vores næste? At vi bare kan sidde og slippe tankerne om pligter og aftensmad. Nej, Jesus siger at ’et er fornødent’ – altså vi er nødt til at gøre nogle ting. Vi bærer et ansvar, men dette ansvar må vi tage på os i nuet. Vi må løse tingene, gøre alt rettidigt og ikke udsætte det, så i morgen bliver en plage. Vi må slippe det unødvendige, og huske at tanken om dårlige ben GIVER dårlige ben. Ligedan giver blot tanken om lidelse og sorg netop det vi forventer.

Besøget hos Martha og Maria i dag minder os om at vælge den gode del, den del som beriger os og bringer os tættere til Gud. Gud har én gang for alle givet os ’gode ben’ i dåben. Vi skal blot sætte os ved Hans fødder og se Hans herlighed.

English Text

Father Jude’s Sermon for the 16th. ordinary Sunday 2013

Over the Gospel according to St. Luke: ch.10, vv. 38 -42.

Today I’ve just discovered that it is summer in Denmark. Well, until today I didn’t know because I’ve used the last 3 weeks sitting in my bedroom shouting at my TV. I have cheered Saxobank and Contador (The Danish cycle team -trans. note) but it didn’t really help. I’m really disappointed. It’s been like this for many days following the Tour de France. It’s fantastic to see how they overtake and then collapse. How they sweat and then run out of energy. Having ‘Good Legs’ is an expression the riders use: if you have them then you can win everything but if you have ‘Bad Legs’ then things look rather black. Just talking about good or bad legs can affect riders psychologically and simply mentioning ‘bad legs’ can set the process in motion.

Suffering is a strange thing because it is almost as though something psychological can give a physical pain. Neither Martha nor Maria ride in the Tour de France; in fact the Gospel doesn’t even mention whether they at all had a cycle. The two women get ready for Jesus’ visit. They prepare themselves in their own way and, more than likely before the visit, Martha has been affected by that sort of nervousness we could call ‘good legs’, that is worrying that the visit will be a success? What if the food is too salty or Jesus shall find a hair in the soup, or what if …? She has many worries; so many that her nervousness is about to destroy something that should be good.

On the contrary Maria has no worries. She has, more than likely, ‘good legs’. Jesus arrives and she sits down at his feet and listens. She is quiet and collected, and right now I think that Jesus is in a dangerous situation because he stands between two women who are not in agreement and that’s dangerous for all men I think. Jesus is in no doubt. When Martha asks for his help to explain to Maria that she should help she is told very clearly – Jesus supports Maria 100% .

Many of the people who try to sell us happiness give us a guarantee that we, with help of their wisdom, can learn to live in the present, neither to bear grudges over the events of yesterday nor to worry about tomorrow.

This form of wisdom has become a modern form of sales talk but Jesus says very clearly to us already through his meeting with Martha and Maria. He says quite simply, ‘STOP’. Our ‘motorway’ of thoughts leads us on roads which takes us from today. These thoughts give us ‘bad legs’ and smash our abilities to see what is important. We are here and there and everywhere, on the social media and already worrying about tomorrow and seldom ‘HERE’ -just here where we ought to be; sitting at the feet of Jesus and listening, really listening to the present and the values of being present.

Jesus explains that Maria has chosen the best part and does that mean we don’t care about our guests, our families and forget our neighbours? Does it mean that we can sit and forget our duties? ‘No’ says Jesus and reminds us that there are some things which are necessary. We have a responsibility which we must take with us into the present. We must resolve situations, do things on time and not put them off so that they will not plague us tomorrow. We must jettison all which is unnecessary and remember: the thoughts of ‘bad legs’ end up giving us ‘bad legs’. In the same way just the thought of suffering and sorrow can end up being a reality.

The visit to Martha and Maria today reminds us to choose the good part, the part which enriches and brings us closer to God. God has, once and for all, given us ‘good legs’ at our baptism. We only have to sit at His feet and see His glory.

Father Jude.

 

 

 

Comments Off on

Lukket for kommentarer