Jul 29 2013

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til den 17. alm. søndag i året 2013

Ev: Luk 11, 1-13.

Hvis man går rundt inde i Aalborg og i mange andre byer og man pludselig bliver sulten, så kan man gå ind på Burger King og få stillet sin sult. Overalt på Burger King og på deres store plakater står der: ’Have it your way!’ – det betyder på dansk: ’Få det på din måde’ – man kan altså vælge om burgeren skal være med løg, uden agurker eller med ekstra ketchup. ’Få det på din måde’ er deres slogan overfor de sultne kunder.

Når vi beder Fader Vor eller i det hele taget beder, så er det lidt anderledes. Vi kan ikke på samme måde dirigere Gud udenom de syltede agurker og vi kan heller ikke få Ham til at give ekstra løg, bare fordi vi gerne vil have det på vores måde. Med andre ord så virker Burger Kings slogan ikke her i kirken og heller ikke i vores liv. Alt hvad vi får som svar på vores bøn, og alle de svar der åbenbares hen ad vejen i livet er grundlagt med Guds måde. Kirkens slogan kunne faktisk godt hænge udenpå kirken på en plakat hvor der står: ’Få det på Guds måde’.

Guds måde er netop hvad vi får i bønnen, i glæden og i sorgen. I disse dage har vi god grund til at synes at det mere er lokomotivførerens måde at Spanien mærker frem for Guds måde, men så alligevel. Ulykker, dræbte, sårede og syge får alle os andre til at bede en ekstra gang, at tage kærlig afsked med hinanden og elske stærkere end hvis livet bare var lykkeligt for alle omkring os til alle tider. Guds måde kan nogle gange være en mærkelig måde, men når vi bekender os som kristne, så er det i høj grad fordi vi tænker at Guds måde har vi tillid til.

En pige bad engang: ’Kære Gud, tak for alle blomster, tak for alt vandet, tak for solen, tak for alle sten – også dem jeg ikke kan løfte’. Den bøn siger os meget. For der er meget i denne verden vi ikke kan løfte. Ikke bare i sorgen, men også i glæden, for mennesket er begrænset, og det ved Gud. Han bærer med os, ved siden af os, og giver os alt. Han giver os det vi ikke tåle, og sommetider også det vi ikke kan tåle, men altid bærer Han sammen med os – og når det slemme er allerværst viser Han os i små glimt at det vi ikke kan tåle alligevel også udvider vores tanker og idéer. Gud gør det på sin måde og vi må følge med.

I Evangeliet beder disciplene Jesus om at lære dem at bede. At bede er som med alt andet – det kan være svært at komme i gang. Begyndelsen er svær. Ligesom det er svært at lære at cykle, at starte nyt arbejde eller kæmpe med svære lektier – sådan er det også at bede. Derfor må også vi lære at bede, for at bede handler ikke om at sige en remse, at kunne en tekst udenad. Faktisk er det farligt at kunne noget udenad – måske vil nogen af os snart sige Fader Vor og mens ordene flyder tænke på aftensmad og Burger King.

Når vi beder, må vi tale med hjertet og i kærlighed til Gud bede om råd. Vi må have den samme tillid som det kræver at tale med et andet menneske, åbne os og lade Gud svare. Når vi banker på så lukkes der op, og ingen far giver sit barn en slange når barnet beder om en fisk. Sådan siger Jesus. Gud giver os måske ikke altid lige det vi forestiller os. Nogle gange giver Gud endda noget vi ikke rigtig ved hvad vi skal stille op med, men sikkert er det at Gud giver os det vi har brug for, det vi kan lære noget af, det der er os til gavn. Få det på din måde lover de på Burger King. Få det på Guds måde, lover Gud os her i kirken. Lad os derfor åbne os i bønnen og lade Gud bære hvad Han vil, så mennesket kun skal bære det vi kan

English Text

Father Jude’s sermon for the 17th. ord. Sunday 2013

Over the Gospel according to St. Luke: ch. 11, vv. 1 – 13

If you go around in my city of Aalborg or, for that matter, many other cities and towns and suddenly feel hungry then you can go into a ‘Burger King’ and satisfy your hunger. Everywhere on Burger King’s frontages you can see a sign which says, ‘Have it your way!’ You can always choose whether to have your burger with onions, without pickles or with extra ketchup. ‘Have it your way’ is their slogan for hungry customers.

When we pray The Lord’s Prayer’ or in fact pray at all it’s a little different. We can’t direct God in quite the same way without pickles and we can’t get Him to give extra onions just because we would like it our own way. In other words Burger King’s slogan doesn’t work here in the church or in our own lives. Everything we receive as answers to our prayers and all the answers which are revealed on our way through life are grounded in God’s way. In fact the Church’s slogan could be hung out on the wall of the church on which was written, ‘Have it in God’s way’.

God’s way is just that we get through our prayers, in joy and in sorrow. At the moment we have good reason to think that it is more in the Spanish train driver’s way that Spain feels than it’s God’s way but nevertheless: accidents, killed and maimed people and illnesses get us all to pray a little extra and to say a fonder farewell to each other, to love a little more intense than if life was just continual happiness for all those around us. God’s way can sometimes be a strange way yet when we confess to being Christians then to a greater degree it’s because we think that we have confidence in God’s way.

A little girl once prayed, ‘Dear God. Thank you for all the flowers, thank you for the water, thank you for the sun, thank you for the stones – also those I can’t lift’. This prayer says much for us because there is much in this world we can’t lift. It’s not just sorrow but also joy because we humans are limited and God knows this. He bears with us, is by our sides and gives us everything. He can give us the things we can’t bear and some times the things we can’t bear, yet are borne by Him together with us, and when it is the worst He shows us in small glimpses that that we can’t bear nevertheless expand our ideas and thoughts. God does it in His own way and we must follow.

In the Gospel the disciples ask Jesus to teach them how to pray. To pray is like everything else – it can be difficult to get started. The beginning is difficult just like it is difficult to learn to ride a bike, start a new job or struggle with homework – the same with praying. Therefore we have to learn how to pray because it isn’t just a matter of reeling it off, saying it off by heart; in fact it’s dangerous to be able to do something by heart. Maybe some of us say the Lord’s Prayer and while the words flow we think about dinner and Burger King.

When we pray we must speak with our hearts and through love for God ask Him for advice. We must have the same confidence which is required when we speak to another person; that is open up and let God answer. When we knock a door is opened and no father gives a child a snake when he asks for a fish. This is what Jesus tells us. Probably God doesn’t give us all the things for which we ask. We can learn from this that it can be for our benefit.

‘Have it your own way’ Burger King promises. ‘Have it God’s way’, God promises us here in church. Therefore let us open up in prayer and let God bear what he will, so we can bear only what we can.

Father Jude.

 

 

 

Comments Off on

Lukket for kommentarer