Sep 30 2013

Pastor Judes prædiken for søndag d. 26. alm. uge i året 2013

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken 26. alm. søndag 2013.

Ev: Luk 16, 19-31

Det er svært at være klog, men det er altid nemt at være bagklog – altså finde den rigtige løsning når det hele er for sent. Så står man der med alle sine talenter og ved lige hvad man ville have gjort hvis bare man havde chancen for at gøre det forfra. – Og sikkert er det at der kommer en eller anden tåbe og siger: ’Det skulle du have tænkt på noget før’. Så bliver vi rasende!

Det er netop det evangeliet handler om i dag. At blive bagklog og at ville løse alt det, som pludselig er for sent. Og desværre er det nok sådan for os alle, at havde vi bare vidst alt det vi ved i dag allerede da vi blev født så havde vi gjort mange ting anderledes. Heldigvis kan vi sige at Gud ikke åbenbarer alt for os samme dag som vi døbes. Nej, Gud giver os den viden vi kan tåle hen ad vejen – lidt efter lidt, og med tiden lærer vi af vores erfaringer. Vi lærer af det der går godt og vi lærer af det vi brænder os på.

Den rige mand er død. Han ser tilbage og ser pludselig at hans rige liv har gjort ham både blind og døv overfor den udfordring der lå lige udenfor hans dør. Der lå Lazarus og led og manglede omsorg, men den rige mand holdt sig på sin side af døren. Der var kun kort afstand mellem de 2 i deres levende liv. Så kort afstand at den rige mand sagtens kunne have rakt hånden ud, men han gjorde det ikke. I døden bliver afstanden mellem dem større. En stor ubærlig kløft som den rige mand ikke kan gå over præcis som Lazarus ikke kunne gå ind over den rige mands dørtrin.

Enten har vi travlt med så meget at vi ubevidst graver kløfter mellem vores familie og os selv eller også har vi på grund af fysiske afstande mistet følingen med mennesker i vores hjemlande. Vi har vores eget at slås med og orker ikke tage de andres byrder på os oveni. Kløften mellem os og den rige eller os og manden der lider udenfor vores dør bliver hurtig stor hvis ikke vi er opmærksomme på menneskerne omkring os. Det sker ikke lige natten mellem mandag og tirsdag – det sker over lang tid, og pludselig står vi i den samme situation som den rige mand. Det blev for sent at gøre noget og nogen siger til os: Det skulle du have tænkt på noget før’.

Vores bedsteforældre og forældre dør. Vi kan ikke længere skabe nye minder. Vores børn flytter hjemmefra og vi kan ikke længere omfavne dem og læse godnathistorier. Vi bliver selv syge og svage og kan ikke længere gøre hvad vi gjorde. For alt det skulle vi have tænkt på noget før! Jesus minder os om denne måde at leve på i dag. Når vi skubber denne lille snebold foran os, så bliver den større og større og til sidst piner den os i dødsriget. Den rige mand kunne lytte til både Moses og profeterne, og han kunne have hjulpet Lazarus, men han gjorde det ikke. I dødsriget fortryder han sine gerninger, og ser straks at alt dette skulle han havde tænkt på noget før.

Jesus siger til os i dagens lignelse at vi lever i risiko for at gøre det samme, for vi ved præcis det samme som den rige mand vidste da han var blandt Moses og profeterne. Så i dag kan vi spørge os selv om vi tager os af det? Vi kan spørge om vi lever et liv, som vi i virkeligheden vil ønske at gøre om, den dag vi sidder i den rige mands situation. Vi ved når vi går de forkerte veje. Vi ved godt hvornår vi lukker øjnene og ørerne for det der foregår omkring os. Vi ved godt hvor vi ikke lever op til Guds kærlighed. Så lad os vågne op og gøre afstanden mellem os og Guds vilje mindre, så vi ikke går ind i dødsriget med fortvivlelse og med den tanke at alt dette skulle vi have tænkt på noget før.

 English Text

Father Jude’s sermon for the 26th. ord. Sunday 2013

Over the Gospel according to St. Luke, ch.: 16, vv. 19 – 31

 

It’s difficult to be clever but it’s always easy to be wise after an event; that is to find the right solution when it’s too late. We stand there with all our talents and we know just what we should have done if only we had the chance to turn the clock back. And we can be quite certain that somebody or other will come and say, ‘Why didn’t you think of that before?’, and then we get mad!

This is just what the gospel is about today; being wise after the event and finding a solution when it’s suddenly too late. Unfortunately it happens for us all, that had we just known everything we know today at the time of our birth then we would have done things differently. Fortunately we can admit to the fact that God doesn’t reveal everything to us the same day that we are baptized. No, God gives us the wisdom we can bear as we go along – little by little, and, in time, we learn from our experiences. We learn from the things which are good and from the things on which we burn our fingers.

The rich man is dead. He looks back and suddenly sees that his rich life has made him both blind and deaf to the challenges which lay just outside his front door. There lay Lazarus suffering and lacking care whilst the rich man kept himself on the other side of his front door. The distance between them was very short whilst they lived, indeed so short that the rich man could have stretched out his hand, but he didn’t. In death the distance is much greater: A huge impassable gulf over which the rich man cannot cross just like Lazarus who could not cross the threshold of the rich man.

Either we are too busy with so much that we, without our realizing it, dig gulfs between our families and ourselves or because of the physical distance between us that we loose contact with the people in our homelands. We have enough of our own to fight with and cannot be bothered to take on the burdens of others on top of them. The gulf between us and the rich man or the man who suffers just outside our front doors can very quickly be big if we are not aware of the people around us. It doesn’t happen in the night between Monday and Tuesday but over a longer period and then suddenly we stand in the same situation as the rich man. It’s too late to do anything and someone says, ‘You should have thought about that before’.

Our grandparents and parents die. W can no longer create new memories. Out children leave home and we can longer embrace them or read a good night-story for them. We ourselves become ill and weak and no longer can do all the things we could earlier. We should have thought about that long before! Jesus reminds us in what way we ought to live our lives today. When we push that little snowball in front of us it gradually gets bigger and bigger and ends by paining us in the land of the dead. The rich man could listen to both Moses and the prophets and he could have helped Lazarus but he didn’t. In the land of the dead he regrets his deeds and immediately realizes that he should have thought about it before.

Jesus tells us in this parable that we run the risk of doing the same as the rich man who knew when he was with Moses and the prophets. So we can ask ourselves the question as to whether we are ready to learn? We can ask ourselves whether we live our lives where we in fact wish to do something again the day we are in the same situation as the rich man. We know when we go the wrong way. We know when we close both our eyes and ears to everything which is happening around us. We know when we don’t live up to God’s love.

It’s time to wake up and make the distance between God’s will us less so that we don’t enter the land of the dead in despair and with the thought that we should have thought about it all before.

Father Jude.

 

Comments Off on Pastor Judes prædiken for søndag d. 26. alm. uge i året 2013

Lukket for kommentarer