Oct 29 2014

Pastor Judes prædiken til d. 30. alm. uge 2014

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til d.30. alm søndag 2014.

Ev: Matt 22, 34-40. (Kollekt for verdensmissionen)

Du skal elske din næste som du elsker dig selv hører vi – men hvem er min næste? Det nemme svar er at sige, at det er alle mennesker i hele verden. Dem er der 6 milliarder af. Ja, det er et nemt svar at give men en svær opgave at udføre, for hvordan kan vi elske alle disse milliarder af mennesker, som vi elsker os selv? Det giver ikke rigtig mening – det stiller jo krav til os om at elske hele menneskeheden, og hvem kan det med alt det dårlige, vi hører om i nyhederne, – men når vi tænker på mennesket som skabt af Gud finder vi alligevel en mening i, at selv mennesker vi slet ikke kender, der lige netop nu er på vej i seng i Amerika skal elskes på samme måde, som vi elsker os selv.

At elske det menneske vi ikke kender er nærmest en gratis forpligtelse, for det koster os ingenting – langt værre bliver det, når der i ordet ’næste’ også menes fjende. Vi skal elske vores næste – altså ham der hader os, ham vi selv hader, ham der vil os ondt og ham som har snydt os, hånet os og gjort os til grin. Pludselig synes det langt nemmere at elske et ukendt menneske, der står og børster sine tænder i Amerika. Men at forpligte os til vores tro har ingen lovet os skulle være nemt.

Vi lærer de to største bud i dag. Elsk Gud og elsk din næste, så vi kan ikke bare lægge det væk, eller skære noget fra i betydningen af hvad vi må gøre. Vi må virkelig elske Gud, selv når Han siger nej og vores ønske er at høre et ja. Vi må virkelig elske vores næste – selv vores fjende, selv det ukendte og selv dem der er tæt på os.

I forståelsen af dette bud kan vi ikke bruge matematik. Begynder vi at gange vores kærlighed til vores egen familie, og på baggrund af resultatet trækker noget fra vores nabo for så at dividere den mellemregning med vores foragt for dem der sidder i fængsel, så ender vi med at kunne sætte to streger under at det er OS der ikke lever op til buddet om næstekærlighed. Det er OS der ikke følger lovens største bud.

Elsk derfor ham der børster tænder lige nu i Amerika
Elsk det sultende barn som ikke har udsigt til mad i verdens fattigste lande
Elsk det menneske der fyldt med had lige nu er på vej ud for at dræbe
Elsk den ensomme teenager der tænker på selvmord
Elsk ham der ringer på din dør næste gang
Elsk den familie du har forpligtet dig til at leve med til døden Jer skiller
Elsk det menneske som gemmer sig for krigens rædsler.

Tal sammen i dag om hvilke mennesker I er forpligtet til at elske. Tal om hvem der er Jeres næste og sig med ord grunden til at ingen af dem I kommer i tanke om kan sorteres fra. Gud sorterer ikke i sit folk. Gud har ikke et A hold og et B hold så lad os gøre vores bedste og mere end det, for at man virkelig kan se at vi er skabt i Hans billede.

I dag går vores kollekt til vores næste. Kollekten går til dem vi ikke kan sætte ansigt på. Det er mennesker som lider under andre menneskers tyranni. Med kollekten i dag er vi med til at give disse mennesker mad og bibler. Så lad os gøre det med tankerne på lovens bud, og lad os ikke kun give for at vise hvilket overskud vi selv har, men lad os give med tanke på at glemme os selv for at vinde vores næste.

English Translation

Father Jude’s sermon for the 30th. Ord. Sunday 2014

Over the Gospel according to St. Matthew, ch.22, vv. 34 -40

We hear that you must love your neighbour as yourself – but who is my neighbour? The easy answer is by saying that it is all the people in the world. There are over 6 billion of them, so it is an easy answer to give but difficult to carry out because how can you love more than 6 billion as much as you love yourself? It doesn’t make sense – it demands that we love all mankind and who can do that with all the bad things we hear in the news. When we think that all people are created by God, it gives some sense that even people we don’t know who are just on their way to bed in America must be loved in the same way as we love ourselves.

To love a person we don’t know is almost a simple duty because it doesn’t cost us anything. It becomes much worse when ‘our neighbour’ also means an enemy. We must love our neighbour; that is him who hates us, him we ourselves hate, him who wishes us evil and also him who has cheated us, mocked us and made a laughing stock of us. Suddenly it seems much easier to love unknown people who are, at this moment, brushing their teeth in America. But no one has promised that practising our faith is easy.

Today we learn about the two greatest commendments: Love God and love your neighbour, so we can’t just put it to one side or begin to remove some of its meaning of what we have to do. We must really love God, even when He says ‘no’, when we wish to hear a ‘yes’. We must really love our neighbour – even our enemy, also both the unknown and those close to us.

We can use mathematics to understand this command. We begin by multiplying our love to our own family and from the answer we substract something from our neighbour so that we can divide that answer by our contempt for those who are in prison and thus underlining the final answer which reads: ‘US’ ,as the ones who live up to the commendment about love. It is US who don’t follow love’s biggest commandment.

Love the one who is brushing his or her teeth in America right now.

Love the starving child who has no prospect of being fed in the world’s poorest countries.

Love the person filled with hate on the way to kill some one.

Love the teenager contemplating suicide.

Love the person hiding from the the horrors of war.

Love the person who rings at your door next time.

Love the family with whom you have promised to live until death.

Talk together about which persons you are duty bound to love. Speak about who is your neighbour and explain the reason why none of them about whom you are thinking can be excluded. God doesn’t sort his people. God doesn’t have an A or B team, so let’s do our best and more, so that one can really see that one is created in His image.

Today the collecxtion goes to our ‘neighbour’. It goes to those whom we don’t know. They are people who suffer under others tyranny. It also helps to give food and bibles to them. So let us give, with thoughts about the commandment about love, and not just because we can afford it but rather by forgetting ourselves in order to win our ‘neighbour’.

Father Jude.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 30. alm. uge 2014

Lukket for kommentarer