May 19 2015

Pastor Judes prædiken til d. 7. søndag i Påske 2015

Helligåndskirken Frederikshavn

Søndag den 17. maj 2015.

Ev: Joh 17, 11-19

Når solen skinner kan vi rigtig mærke at det er forår. Solen giver os varme og grønne blade og vi ved at det betyder at sommeren er på vej. I butikkerne kan vi købe små frø – de fylder kun bunden af en lille pose. Lægger vi dem i jorden, og vander dem vil de vokse til mægtige planter som vil give os salat, ærter, gulerødder og meget andet.

Når vi holder frøet i vores hænder, kan vi kigge på det og tænke: ’Jeg er nu ejer af gulerødder’. Men tingene tager tid. Ja vi ejer gulerødder – vi ejer dem for vi står med kernen til grøntsagen, men vi har ikke gulerødderne endnu. Dem må vi vente på mens vi passer og plejer frøene.

Når vi taler om frø og gulerødder her i kirken i dag, er det fordi evangeliet byder os på en tekst som også handler om at vente og se noget udvikle sig til noget andet. Mange af os er kommet her til Danmark fra et andet land. Vi er vietnamesere, polakker, tamilere, englændere eller filippinere men vi LEVER i Danmark. Hæver vi os over det, kan vi sige at vi er Guds folk, men vi LEVER i denne verden.

Det er sådan Jesus taler til os i dag. For vi må huske, at når vi handler og gør noget i denne verden så gør vi det som et Guds folk. Jesus har også været i denne verden, så han ved om nogen hvilke problemer vi står overfor. – Som det står skrevet: Alt det gode jeg ønsker at gøre, gør jeg ikke, men alt det onde jeg ikke ønsker at gøre, det gør jeg.

Jesus beder for os: ’Tag ikke mennesket ud af verden, men bevar dem fra det onde. Hellig mennesket i sandhed’ og sådan er Guds håb for mennesket – at vi kan være her i denne verden som Guds folk men alligevel indordne os og komme overens med verden. Vi må stå imod og kæmpe for at være et Guds folk med de værdier som Gud har givet til os. Det er kærligheden og næstekærligheden som må være overskriften i vores liv, for sådan har Jesus sendt os ud på denne vandring. Og det er ikke nogen let opgave vi er givet, for at gå gennem alt dette denne verden kræver af os, kan vi ikke gøre uden at synde – ikke bare én gang men mange gange. Dette skyldes ikke mindst vores egne fejl og mangler, men også det at vi som mennesker i denne verden konstant mødes af angreb og mistillid.

Jeg har givet dem dit ord’ siger Jesus i sin bøn til Gud. I det ligger der et løfte til os, en tillid mellem mennesket og Gud som ikke kan brydes. Det er et stærkt bånd som bygger bro over troskab og synd, og med Helligånden i blandt os forstærkes dette bånd, da Gud dermed ikke er et fjernt begreb, men en på mange måder håndgribelig Ånd der virker mellem mennesker, men også virker som et bindeled til Guds Rige.

Frøet vi lægger i jorden og passer og plejer indtil vi kan tage vores gulerødder op er som et billede på denne verden og Guds Rige. Vi kan ikke omhyggeligt lægge frøet, og forlade det hele foråret og sommeren med, og så regne med at frøet giver afkast. Fordi vi ejer frøet er det ikke givet at vi også ejer guleroden. Frøet giver os sit ord – at hvis vi passer og plejer det, så vil det give afkast.

På samme måde er vi med vores dåb lovet et afkast. At vi er Guds folk der lever i denne verden. Gud har givet os sit ord – at vi ikke er af denne verden, ligesom frøet i vores forårskolde hænder ikke er en gulerod. Vi er med andre ord endnu ikke der hvor vi er bestemt til at være. Men på trods af det må vi passe godt på livet og behandle det med værdighed.

English Translation.

Pastor Jude’s sermon for the 7th. Sunday in Eastertime 2015

Over the Gospel according to St. John, ch. 17, vv. 11-19

When the sun shines we can really feel that it’s spring-time. The sun gives warmth and green leaves and we know that summer is on its way. In the shops we can buy small seeds – they fill the bottom of the packet – then we put them in the earth, water them so they grow into large plants which gives us lettuces, peas, carrots and lots of other things.

When we hold the seeds in our hands, look at them and think, ‘Now I’m the owner of a carrot’. But things take time. Yes, we own a carrot – we own them because we stand there with the seeds for vegetables but we haven’t the carrots yet. We have to wait for them whilst we look after them.

When we talk about seeds and carrots here in the church today it’s because the Gospel offers us a text which also deals with waiting and seeing something develop into something else. Many of us have come to Denmark from other countries. We are Vietnamese, Poles, Tamils, Philippines or from many other countries around the world but we LIVE in Denmark. If we lift ourselves above that, then we can say that we are God’s people but we LIVE I this world.

This is what Jesus talks about today. We must remember that when we act and do something in this world then we do it as God’s people. Jesus has also been part of this world so He knows something about the problems which face us. As it is written .’ All that is good which I wish to do, I don’t and all the bad things I don’t wish to do, I do’.

Jesus prays for us. ‘Don’t take take people out of this world but protect them from evil. Sanctify them in the truth’. This is God’s hope for us; that we can be here alone in this world as God’s People and yet adapt ourselves and be in agreement with the world. We must stand-up and fight to be God’s people with the values which God has given us: Love and Charity must be the headlines in our lives since Jesus has sent us out on this journey. It’s no easy task we have been given because to go through this world with all that it demands means that we can’t do it without cheating – not once but many times. This is because of our shortages but also because we are met with constant attacks and mistrust.

‘I have given them your Word’, Jesus says in His prayer to God. Therein lies a promise to us, trust between God and man which cannot be broken. It is a strong bond which builds bridges over faithfulness and sin and with the Holy Spirit among us this bond is strengthened. God, therefore, is no distant concept but in many ways a more tangible Spirit which acts between us and is also a connection to the Kingdom of God.

That we lay seeds in the earth, look after them until we can take up our carrots is like a picture of this world and the Kingdom of God. We can’t carefully lay the seeds and then leave them all in both springtime and summer and then reckon on getting a harvest. Because we own the seed does not means that we own the carrot. The seed gives us its word that if we look after and nurture it then we will reap the harvest.

In the same way our baptism promises us a harvest. We are God’s people living in this world. God has given us His word that we are not alone in this world just like the seeds in our cold springtime hands are not carrots. In other words we are not there where it has been decided that we shall be. But in spite of this we must look after life and treat it with dignity.

Father Jude.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 7. søndag i Påske 2015

Lukket for kommentarer