Aug 10 2015

Prædiken til d. 19. alm. søndag 2015

Helligåndskirken Frederikshavn

Pastor Judes prædiken til d. 19. alm. søndag 2015

Ev: Johannes 6, 41-51

Det sker nogle gange at vi hører om en sekt eller andre religiøse forhold hvor medlemmer blindt følger efter en leder. Medlemmerne stiller ingen spørgsmål og de kritiserer ikke. I flok gør de alt det som lederen forlanger af dem uanset om det er at ændre navn eller forlade deres familie. Når jeg hører om den slags fællesskab tænker jeg altid på H.C. Andersens eventyr ’Kejserens nye klæder’. Mændene snyder kejseren ved at vise ham tøj der slet ikke findes. De tager sig godt betalt. Så sender de kejseren gennem byen uden tøj på. Der går han – kun med sko og underbukser på.

Ingen tør sige noget – for sådan sagde mændene der lavede tøjet: ’Tøjet vil være usynligt for den der er utilladelig dum’

Bruger man det udtryk, er det en måde at få alle til at tro på hvad som helst. Hvis man er i en forsamling, der siger at kun den dumme forstår ikke det smukke maleri. Ja, så er der næppe nogen der vil rejse sig og sige at det er grimt.

De fleste af os der er her i kirken i dag, er født ind i denne tro. Vi er opdraget i denne tro, og vi lever i denne tro. Men jeg håber at alle af os også møder tvivlen i livet. Gennem tvivlen på Gud, på forvandlingen, på skriftemålet – ja, tvivlen på hele vores tro, finder vi svære spørgsmål og store svar. I virkeligheden er det måske i tvivlen og i vores skepsis at vi udvikler vores tro mest.

På samme måde må vi stille spørgsmål til det evangelium der vi hører i dag. ’Jeg er det brød, som er kommet ned fra himlen’. Vi kan ikke løse det udsagn med vores lommeregner. – Men det ønsker Gud heller ikke fra os. Troen er en gave, som vi modtager når vi er klar til det. Gud venter tålmodigt på os – Han dømmer os ikke, for evnen til at sige Ja, er en evne der er en gave fra Gud. Den gave kan vi ikke forlange, men vi vil modtage den når vi er rede til det.

Lad os i dag ikke dømme jøderne i evangeliet fordi de stiller kritiske spørgsmål. Lad os i stedet beundre dem. De står overfor Jesus som fortæller dem ting, som han udmærket ved de ikke forstår. Havde de bare sagt: ’Det forstår vi godt’ – havde de opført sig som kejseren der ikke ville indrømme at han ikke kunne se tøjet. Gud holder ikke op med at eksistere fordi nogen tvivler på Ham. Den sandhed der er af Gud er en sandhed der består.

Hele kapitlet i Johannes evangeliet som dagens tekst kommer fra handler om livets brød. Med det taler Jesus ikke kun om kommunionen. Han er det brød vi skal dele i messen i dag, men han er mere end det. Han er grundstenene i brødet. Han er melet, han er olien, han er vandet. Han er varmen i ovnen. Han er brødet i vores liv – altså den kerne hvorfra alt udgår. Han er brødet der ikke kun er et symbol på andre ting – for sådan gik han i døden for os.

Han er det brød der kom ned fra himlen fordi han gik linen ud. Han blev født, levede blandt mennesker og veg ikke fra vores side, da man krævede hans liv. Han accepterede det, og brugte ikke sin magt. For at forstå hvordan Jesus er brødet – altså kernen i vores liv, må vi give slip. Vi må vove at miste kontrollen over vores fremtid, og i stedet vise den åbenhed som Gud forlanger.

I åbenhed må vi stille mange spørgsmål. Hvad betyder det at have evigt liv? Hvad betyder det at være oplært af Gud? Hvad betyder det at tro? Med disse spørgsmål følger svar, og i svarene vil Gud møde os med troen som vi får i gave.

English translation

Father Jude’s sermon for the 19th. Ord. Sunday 2015

over the Gospel according to St. John: ch. 6, vv. 41-51

It sometimes happens that we hear about a sect or other religious groups where the members blindly follower their leader. The members neither ask questions nor criticise. As a flock they do everything the leader asks of them no matter whether it is to change their names or leave their families. When I hear hear of such fellowships I always think about Hans Christian Andersen’s fairytale ‘ The Emperor’s New Clothes’. Two men cheat the Emperor by weaving for him clothes which are, in fact, invisible. They are well-paid and then they send the Emperor, just dressed in his underwear and shoes, on a parade through the town

No one dare say anything because the men who made the clothes said, ‘The clothes will be invisible to those who are exceptionally silly’.

If one uses this expression, then it’s used to get people to believe anything. If you are in a group who say that only the silly are unable to understand a beautiful painting, well, there is hardly anyone who will get up and says that it’s ugly!

Most of us in church today are born into, i.e. grown up since childhood, into their faith. We are brought-up in this faith and we live in it. I hope that all of us also experience doubt in our lives. Through doubt in God, miracles, confession – yes, doubt about faith altogether leads us to difficult questions and comprehensive answers. In reality it maybe through doubt and scepticism that we more fully develop our faith.

In the same way we must question the Gospel we hear today. ‘I am the bread which has come from Heaven’. We can’t solve this statement with help from our computers and calculators, but God doesn’t wish this of us. Faith is a gift we receive when we are ready for it. God patiently waits for us. He doesn’t judge us, because the ability to say ‘yes’ is a gift from God. We can’t demand this gift but we will receive it when we are ready for it.

Let us not judge the silly Jews in the Gospel because they ask critical questions. Let us instead admire them. They are listening to Jesus telling them things which He knows only too well they don’t understand. Had they just said, ‘We understand this very well’, then they would have reacted just like the Emperor who wouldn’t admit that he couldn’t see his clothes. God doesn’t stop existing just because because some doubt Him. The truth is that God is a truth which exists.

The whole chapter in St. John’s gospel from which the text for today comes is about the bread of life. Jesus doesn’t just talk about Communion. He is the bread we will share during the Mass today, but He’s more than that. He is the basis for the bread. He is the flour, he is the olive oil, He is the water, He is the heat in the oven, He is the bread in our lives – the kernel from which everything goes. He is the bread that is not just a symbol for other things for He suffered death for us.

He is the bread from heaven because He went to the extreme. He was born, lived among people and never left us when they took His life. He accepted this and didn’t use His power. In order to understand that Jesus is the bread, that is the kernel in our lives, we have to let go. We must dare to lose control over our future and, instead, show that openness which God demands.

Through openness we may ask many questions. What does eternal life mean? What does it mean to be taught by God? What does it mean to believe? With these questions answers will follow, and, through the answers, God will meet us with faith which we receive as a gift.

Father Jude.

Comments Off on Prædiken til d. 19. alm. søndag 2015

Lukket for kommentarer