Aug 17 2015

Pastor Judes prædiken til d. 20. alm. søndag 2015

Helligåndskirken Frederikshavn

Jomfru Marias optagelse i Himlen, søndag 16. august 2015.

Ev: Luk 1, 39-56

Vi er lige præcis nået lidt længere end halvdelen af august. Vi kigger tilbage på sommeren der er gået. Vi kigger på de is vi har spist, på de vandmænd vi har set børn bære rundt på, og på de sandslotte der er blevet bygget på stranden. Varmen og lyset er stadig hos os, men det varer ikke længe før vi kan køre på landevejen og blive irriteret når store høstmaskine blokerer vores vej med bare 20 kilometer i timen. Ja foran os venter tiden for høst.

Jomfru Marias optagelse i Himlen fejrer vi i dag – lige i denne tid hvor vi står på kanten til høsten, som et symbol på afslutningen på en periode. For Jomfru Maria er livet som menneske slut. Hun har levet et liv der er meget forskelligt fra vores og Gud kalder i dag på hende. Vi kan ikke læse om hendes død i Biblen, men sådan er vores overbevisning – at hun døde og at Gud optog hende i Himlen helt naturligt for den vigtige rolle hun spillede i Jesu liv, og som et tegn fra Himlen til alle os der vandrer i vores livs forår og sommer – hen mod efterår.

Vi kan på mange måder blive inspireret i vores liv af Jomfru Maria. Hendes tro var fantastisk stærk og hendes tillid var om muligt endnu større. Hun står for os troende som balancen mellem det stærke og det milde. Mellem regler og kærlighed. Når vi kigger på hendes milde ansigt, kan hun til tider være noget af det mest håndgribelige i vores tro. Fader, Søn og Helligånd er størrelser som er enorme, over mennesket, flygtige og mystiske. Jomfru Maria er et menneske som os, hvis liv er formet anderledes end vores, men dog er hun et menneske. Hun taler ikke i lignelser, hun er ikke en som en Ånd der kommer i skikkelse af noget andet – hun spiller en rolle for os som er tæt på os, som vi kan relatere os til.

Ofte møder vi katolikker mennesker som siger: ’Jeg ved ikke noget om din tro. Hvad er forskellen egentlig på den tro og andre – ja undskyld, men det eneste jeg ved er at I tilbeder Jomfru Maria’. Og man står der og har lyst til at sige, at hvis det er dét, du ved, så ved du faktisk ingenting.

At tilbede Jomfru Maria – ja, det lyder helt forkert! Hun er som en mor i Himlen for os. Hun er en vi kan samtale med – bede sammen med, henvende os til som en port eller en åbning til alt det Himlen gemmer på. Vi gør det fordi vi igen og igen har læst om de dilemmaer som hun har stået i. Svære situationer som kan minde om vores egne.
Gud gav hende en helt umulig opgave – alligevel sagde hun ja.
Jesus forsvandt, hendes barn blev væk – og hun var ude af sig selv
Hun levede med Jesus som sin søn – den søn alle ledte efter og ville slå ihjel
Og til sidst overværede hun – hun så med egne øjne hvordan de dræbte ham

Alligevel priser hun Herren. Hun lovsynger Hans ord. For Jomfru Maria ved og har åbnet sit hjerte for at Gud er med hende alle dage. Der er en grund til at hun skal gå igennem den smerte som hun gør. For smerte har der været i hendes liv, og smerte vil der være i vores liv. Sådan er livet både i livets forår, sommer og efterår.

Meget må vi gå igennem men med os har vi håbet om Himlen fordi vi i dag gives et bevis. Og med os har vi at vi i livets efterår aldrig efterlades alene for med os har vi en kvinde som ved hvad det vil sige at leve som menneske. Hendes omsorg og kærlighed er stort nok til at være med alle mennesker for velsignet er hun i blandt kvinder og velsignet er hendes livs frugt Jesus.

English Translation 

The Assumption Of The Blessed Virgin Mary

Sunday 16th. August 2015

Over the Gospel according to St. Luke, ch. 1, vv. 39-56

We’ve just got to a little more than the first half of August. We look back at the summer that has been. We remember the ices we have eaten, the children we have seen carrying jelly fish on the beach and the sand castles built out of the lovely sand. We still have light and warmth with us but it won’t be long before we start driving along the country roads and being irritated by the harvest machines blocking the roads and having to jog along behind them at 20 kmh. Yes, harvest time is just around the corner.

Today we celebrate the Virgin Mary’s Assumption in Heaven, just about the same time that harvesting begins; a symbol representing the end of a period. For Virgin Mary life as a human has finished. She has lived a life much different from ours and today God calls for her. We can’t read about her death in the Bible, yet it is our conviction that she died and God received her in Heaven; quite naturally because of the important role she played in the life of Jesus and also a sign from heaven for all of us here who wander in the spring and summer of our lives towards its autumn.

We can, in many ways, be inspired in our lives by the Virgin Mary. Her faith was fantastically strong and her confidence possibly even more so. For us faithful she stands as a balance between the strong and the mild, between rules and love. When we look at her mild face she can, at times, be the most tangible thing in our faith. The Father, Son and the Holy Spirit are of a size which is enormous for us humans, transient and mystical. Our Lady is just like us whose life has been formed differently from our and yet she is a human being. She doesn’t speak in parables, she’s not like a spirit which comes in the form of something else but plays a role for us close up to us and to which we can relate.

We, as Catholics, often meet people who says, ‘I don’t know anything about your beliefs. What is the difference your beliefs and others? Excuse me, but the only thing I know about you is that you worship the Virgin Mary’. And you stand there and want to say that if that’s all you know, then you know nothing.

To worship the Virgin Mary – well it sounds all wrong! She is like a mother for us in heaven. She is someone to whom we can talk, pray together, turn to as a port or opening to all that which Heaven hides. We do this because we have read, again and again, about the dilemmas in which she has stood. Difficult situations which can remind us of our own:

God gave her an impossible mission – she nevertheless said yes.

Her child Jesus disappeared – and she was beside herself with worry.

She lived with Jesus as her son – the son for whom all searched and wanted to kill.

Finally, she was present – she saw with her own eyes how they killed Him.

Nevertheless she praises the Lord. She sings His words because she knows and has opened her heart so that God is with her to the end of her days. There is a reason as to why she must go through the pain which she does, because there has been pain in her life. And there will be pain in our lives. Thus it is in life’s springtime, summer and autumn.

We must go through much but with us is the hope of Heaven because today gives us proof of this. We are not left alone in our lives’ autumn because we have a woman who knows what it’s like to live as a human being. Her care and love is big enough to be with us all because she is blessed among women and blessed is the fruit of her womb Jesus.

Father Jude.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 20. alm. søndag 2015

Lukket for kommentarer