Aug 25 2015

Prædiken til d. 21. alm. søndag 2015

Helligåndskirken Frederikshavn

Pastor Judes prædiken til d. 21. almindelige Søndag.

Ev: Joh 6, v. 60-69

For få uger siden sad vi her – præcis det samme sted – og lyttede til hvordan Jesus forvandlede nogle få brød og fisk til en hel masse mad. Der var mad nok til 5000 mennesker og der var endda rester tilbage. Denne fortælling var fra det samme kapitel fra Biblen som vi netop har lyttet til i dag, men der er sket meget i det kapitel siden vi hørte om de mange fisk og brød.

Pludselig hører vi i dag at mange af de disciple der følger Jesus, forlader ham. De gider ikke gå sammen med ham mere. Jesus er blevet mere end de kan bære, og de tvivler på om han taler sandt. De var med ham under forvandlingen og de var med da han fortalte at han var livets brød, men nu spørger de ham: ’Hvem kan holde ud til at høre på mere nu?’

Tilbage fra teksten i dag står et rungende klart spørgsmål tilbage til os: ’Vil I også gå Jeres vej?’

Vil vi gå vores vej?

Det er ikke mangel på tilbud i vores samfund der gør at vi sidder her i dag. Man kan bare åbne avisen! Der er meditation med efterfølgende kaffebord, Kursus i de 7 sakra, tilbud på søndagsfrokost på gode caféer, gymnastik for ældre, fingermaling for børn, foredrag og udstillinger.

Alligevel sidder vi her samlet i dag, nu og altid. Vi gør det fordi vi på trods af alle de tilbud som konstant møder os i avisen, på nettet og på Facebook fuldstændig som Peter, må svare på Jesus spørgsmål: ’Jamen hvor skal vi gå hen?

Vi ved ikke hvor vi skal gå hen, for det ligger i vores blod at være her frem for noget andet sted. Det er givet os som gave at vi har det sådan. Men vi er også klar over at det er dyrt at være i vores sko. Det koster noget at tro. Vi har erfaret at Gud er i vores liv, og at det er som der står skrevet i Evangeliet – at Han ved hvem der ikke tror og hvem der vil forråde ham, og sådan gør også vi: Glemmer vores tro eller tilsidesætter den, og forråder vores tro.

For sådan kan vi komme i perioder af vores liv hvor det er langt mere kompliceret at svare på spørgsmålet: ’Vil du gå din vej?’ Særligt årene som ung hvor en identitet skal skabes og den identitet er svær at forene med Gud – ja som ung kan det liv, man lever og det at leve med Gud nærmest ligne et løg med flødeskum på. Det passer ikke sammen og er uden harmoni. Hver dag byder på nye dilemmaer.

Og på samme måde kan det ske når vi mister – altså når vi er i sorg og Guds navn klinger hult i det frie fald vi befinder os i. Og det kan ske når vi kommer her til Danmark uden en eneste ven eller familie og vi må skabe os et nyt liv med et grundlag af ingenting. ’Vil du gå din vej?’ – ’Ja så absolut!’ men når vi er i disse situationer må vi ikke være rådvilde eller blive overvældede over vores menneskelige fejl. ’Vil du gå din vej?’ – ’Ja så absolut!’ lyder svaret – men ikke bare fra Gud. Vi vil gå vores vej fra alting – fra Danmark, fra sorgen, fra hele verden og sygdommen.

Og Jesus ved det – Han ved hvad det betyder at være menneske, og det må vi aldrig glemme. Uanset hvilken situation vi står i, har han stået i den samme og det der var langt værre. Så når vi holder et spejl på enten hjemme på badeværelset eller på twitter og Instagram, og vi spørger os selv: ’Hvem er jeg?’ så er det ikke antallet af ’synes godt om’ og hjerter der afgør om vi er troende eller ej. Svaret er ikke så ligetil. Svaret finder vi i spørgsmålet om vi er villige til at betale det troen koster. At følge Jesus selv når vi er i tvivl. Om vi har styrken til at møde dette dilemma hver eneste dag: ’Vil du gå din vej?’

English Translation

Father Jude’s sermon for the 21st– ord. Sunday 2015

Over the Gospel according to St. John: ch. 6, vv. 60-69.

Some weeks ago we sat here – in exactly the same place – and listened to how Jesus changed some loaves of bread and a few fish into an enormous amount of food.. There was food enough for 5,000 people and there were even scraps left. This story was from the same chapter in the Bible as the one to which we are listening today, but a lot has happened since we heard about the bread and the fish.

Today, we suddenly hear that many of the disciples who have followed Jesus leave Him. They no longer wish to go with Him any more and they doubt that He is telling the truth. They were with Him during the miracle with the loaves and the fish and also when He said He was the Bread of Life, but now they ask Him, ‘Who can bear to hear any more now?’

From the text for today a very clear question for us remains, ‘Will you also go your own way?’

Will we also go our own ways?

There are certainly no shortage of offers that require us to sit here today. You can just open the newspapers! There is a course on meditation with coffee and cakes afterwards. A course in the 7 sakra, offers for a Sunday lunch at some cafeteria, gymnastics for the elderly, finger painting for children, lectures and exhibitions.

Nevertheless we are sitting here today; now and forever. We do this because in spite of all the offers which bombard us from the newspapers, Internet and the Facebook we must answer as Peter did to Jesus’ question,’ Lord, to whom can we go?’

We don’t know where to go because it lies in our blood to be here rather than any other place. It has been given to us as a gift and that’s how we see it. We are also aware that it is not easy being in our shoes. It costs something to believe. We have experienced that God is in our lives and it is as is written in the Gospel that He knows who doesn’t believe and who will betray Him. We do the same: Forget our faith, put it to one side and betray it.

At times it happens that in some period of our lives how more complicated it is to answer the question, ‘Will you go your own way?’ Especially in our formative years where our identities are being created and, as such, can be difficult to relate them to God. As a young person the life one lives and the life one lives with God can be compared to an onion with whipped cream – they don’t go together and lack harmony: Each day creates new dilemmas.

It can happen in the same way when we lose someone: that is when we sorrow and God’s name rings hollow during the free-fall in which we find ourselves. It can happen when we come to Denmark without either friend or family and we have to start a new life from nothing. ‘Will you go your own way?’ ‘Certainly!’ we answer, but when we are in these situations we mustn’t be at a loss or overwhelmed because of our human failings. ‘Will you go your own way?’ ‘Absolutely’ the answer sounds, not just to go from God but from everything; Denmark, sorrow, illness and from the whole world.

Jesus knows this. He knows what it means to be a human being and this is something we must never forget. No matter in what situation we stand He has done the same and that which is much worse. So, when we look in the mirror in the bathroom or pictures of ourselves on Twitter and Instagram we ask ourselves, ‘Who am I?’ then it’s not the number of ‘likes’ and ‘hearts’ that decide as to whether we are believers or not. The answer is not so easy. The answer is to be found in the question, ‘Are we willing to pay the price faith costs?’ To follow Jesus even though we are in doubt, or whether we have the strength to face this dilemma every day:

‘Will you go your own way?’

Father Jude.

Comments Off on Prædiken til d. 21. alm. søndag 2015

Lukket for kommentarer