Sep 28 2015

Prædiken til d. 26. alm. søndag 2015

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til d. 26. almindelige søndag. 2015.

Ev: Mark 9, 38-43, 45, 47-48.

Hvis et menneske drikker for meget alkohol og får at vide at han skal i behandling, er der ikke noget behandlingssted i denne verden der serverer øl og vin til maden, fordi der står i vejledningen at mænd kan drikke op til 21 genstande om ugen. Sådan er det fordi en alkoholiker simpelthen ikke kan tåle at drikke.

Hvis et menneske spiller om penge, og pludselig træffer dårlige beslutninger, kan det koste både huset og bilen, og mennesket bringes i en tilstand hvor det ikke er muligt bare at spille LIDT om få penge. De 21 genstande, og spillet om penge bliver til mere og mere, og får mennesket ud af kontrol – ud hvor mennesket svigter både sin familie, sit arbejde og al logik der findes i denne verden.

For at give et sådan menneske succes, må mennesket lære at et godt liv er et liv HELT uden alkohol eller spil. Et liv MED familie og MED glæde, betyder et liv hvor gamle vaner hugges af. Og sådan er det nødvendigt at gøre for mennesket nogle gange. For at bevare noget godt, er det afgørende at det dårlige hugges af. Bevarer man lidt af det dårlige i livet, forurener man alt det gode, og livet bliver aldrig helt ’godt nok’.

De dårlige ting vi bringer ind i livet kan sammenlignes med et glas vand og bare én dråbe saft fra rødbede. Det store glas med vand repræsenterer det gode liv. Livet hvor vi gør os umage, og forsøger at leve efter Guds

vilje. Den ene lille dråbe rødbedesaft repræsenterer den dårlige vane – det dårlige valg vi træffer. Drypper man den ene lille rødbede ned i det store glas med vand, vil man med det samme se hvad der sker. Vandet og saften kan ikke skilles ad. Det blandes straks med hinanden og vandet smager ikke længere af vand men af rødbede. Sådan sker det også i vores liv, når vi tror at vi har kontrol over det dårlige, og vi tror at vi fortsat kan pleje og vedligeholde det gode.

Det er netop det store glas med vand og den lille dråbe rødbede som Jesus taler om i dag. Hvis noget forurener vores liv og vores tro, hvis noget har en dårlig indflydelse på dem vi elsker, så skal vi hugge det af og efterlade det, og det gælder i høj grad for os alle sammen. Kun få af os er misbrugere af spil eller alkohol, men det er næsten sikkert at vi alle misbruger et eller andet her i livet, fordi vi lokkes på afveje i de

udfordringer livet giver os.

Måske lever vi for andre menneskers anerkendelse, deres misundelse eller måske ser vi verden igennem vores mobiltelefon. – Et vindue til verden som ikke er stort nok til at se alle de nuancer Gud ønsker at vise os. Hug det af! Sådan lyder budskabet til os i dag, for konflikten mellem det vi lokkes af og det Gud ønsker for os, fjerner os fra det forhold – den pagt – Gud er indgået med os mennesker.

Og Gud ved det – Jesus siger: ’Dem der ikke er imod os, er for os’ – så har man ikke taget aktivt stilling imod Gud, så er man for Gud. Det er et bevis for os på hvor langt Gud vil gå i sin kærlighed til mennesket. For mennesket siger det hele omvendt: ’Dem der ikke er for os, er imod os’ En talemåde som beskriver mennesket helt omvendt af Gud – at skal vi fortjene menneskets kærlighed må vi melde os til.

Jesus taler sådan til os fordi intet menneske skal hindres i at have del i den nærhed Gud giver. Ethvert menneske vil i perioder opleve kampen med at holde vandet rent – at holde livet frit for dårlige valg, og midt i de dårlige valg kan Gud synes langt væk. Men Gud siger: ’Er du ikke imod mig, så er du for mig’, og sådan venter Han tålmodigt på mennesket, for intet menneske der har nærmet sig Gud, kan gøre ondt i Hans navn.

English Translation

Father Jude’s sermon for the 26th. Ord. Sunday 2015

Over the Gospel according to St. Mark, ch. 9, vv. 38-43, 45 and 47-48

If a person drinks too much alcohol and finds out that he or she must seek treatment there is no clinic on earth where beer and wine is served because although there are guidance rules saying that men in this country may drink up to 21 units of alcohol a week, alcoholics, nevertheless, cannot stand the slightest drop.

If a person gambles and makes a bad bet then he or she can come into a situation where it can cost both house and car. They are brought into that situation where they cannot just gamble a little or just drink up to 21 units a week but they lose control – brought into a situation where the family is let down, work lost and all common sense seems to disappear.

To give such people success in this world they have to learn how to live a good life without alcohol and gambling Such a life with the family and a zest for life means that old habits must be chopped off – a treatment that is necessary for some people. To preserve the good in life requires that the bad is cut off. If one keeps just a little of the bad in life then the good is polluted and the good life is not quite good enough.

The bad things we bring into this life can be compared with a glass of water and just one drop of beetroot juice. The glass of water represents the good life; a life where we really try to live according to God’s will. The one drop of beetroot juice represents the bad habits in life and the bad decisions we make. If we drip just one drop of the juice into the glass with water we will immediately see what happens. The water and juice can no longer be separated. They mix immediately and the water no longer tastes of just water but of beetroot. This is what happens in our lives when we think we have control over the bad and believe we can continue to look after the good.

It is just about a glass of water and the little drop of beetroot juice that Jesus talks about today. If something pollutes our lives and our faith, if something has a bad influence on those we love, then we have to chop it off and leave it; something that is relevant for us all. Only a few of us are misuser of gambling and alcohol, yet it is almost certain that we all misuse something here in our lives because we are tempted to leave the straight and narrow road through the challenges that life gives us. Maybe we live for the acknowledgement of others, their envy or maybe we see the world through a mobile telephone – a window to the world which isn’t big enough to see all the nuances God wishes to show us.

‘Chop it off!’ That’s how the message sounds to us today because the conflict between that which tempts and that which God wishes for us removes us from the relationship, the pact, which God has established with us.

And God knows this. Jesus says, ‘Those who are not against us are for us’. We have not taken an active stance against God, then we are for Him. This is the proof for us as to how far God will go in His love for us. Many say just the opposite. ‘Those who are not for us are against us’. A manner of speaking which is quite the opposite of God’s – that if we are to earn the love of others then we must say so.

Jesus speaks in this way because no person must be stopped in having a part of the nearness that God gives. We will all experience times when we have to fight to keep the water unpolluted and to keep our lives free from bad choices. In the midst of bad choices God can seem to be far away but He says,’ Are you not against me then you are for me’. He is patient with us because no person who has come close to God do anything bad in His name.

Father Jude.

Comments Off on Prædiken til d. 26. alm. søndag 2015

Lukket for kommentarer