Nov 03 2015

Pastor Judes prædiken til Alle Helgen 2015

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til Alle Helgen 2015. (Aalborg)

Ev: Matt. 5, 1 – 12a.

Kære alle børn og voksne. I dag har vi fået besøg i vores menighed. Vi har fået besøg af 4 helgener, men før vi møder dem må vi forstå hvad en helgen er. En helgen er nemlig ikke en der har et græskar på hovedet, eller en maske på. Det er heller ikke en der ser uhyggelig ud. En helgen bliver født som et helt almindeligt barn. Det barn bliver døbt og går i skole. Måske får barnet gode karakterer og barnet bliver ældre og ældre. På et tidspunkt hører barnet som nu måske er blevet voksen Guds stemme, og bliver mere og mere interesseret i alt det Gud gør for mennesker. Så han beder og tænker på hvordan han kan udføre alle Guds ønsker her på jorden. Når han får den følelse at Gud viser ham en vej han skal gå, så siger han ’ja’ og følger den vej, selvom det betyder han må sige nej til andre ting.

En helgen er altså et menneske helt ligesom alle os i kirken i dag, men det er en som er kaldet af Gud til at gøre noget særligt her på jorden for at alle skal kende Gud, eller at dem der allerede tror på Gud kan leve i sikkerhed. Lad alle helgener være en inspiration for os nu og i fremtiden, så også vi bliver Guds hjælpere her på jorden.

(Børnene kommer ind i lang procession, mens næste afsnit læses)

Nu vil vi møde vores gæster. Jeg er sikker på I kender de 4 helgener. Vi skal nemlig møde Sankt Lucia, Sankt Joseph, jomfru Maria og sankt Peter.

Hjertelig velkommen til vores kirke. Vi er meget glade for I er kommet.

Hvad hedder I? (børnene svarer)

Sankt Lucia, din mor var meget syg, og jeg ved du bad for hende hver eneste dag. Med din bøn blev din mor helt rask, og du besluttede dig for at give hele dit liv til de fattige. Kan du fortælle hvorfor du har lys på hovedet?
Det er fordi jeg skulle bære maden til de fattige i hænderne. Der hvor de bor er der meget mørkt, så jeg kunne ikke se.

Sankt Joseph, du er tømrer og arbejder med træ. Du er gift med Jomfru Maria. Hvorfor er du en helgen?
Det er fordi jeg har hjulpet min kone siden den dag Gud sagde hun skulle være mor til Jesus.

Jomfru Maria, din mand siger du har sagt ja til at føde Guds barn. Det må have været et svært spørgsmål at svare på. Havde du ikke lyst til at sige nej?
Nej, først blev jeg lidt bange, men så tænkte jeg på det. Jeg synes det lød meget vigtigt og derfor sagde jeg ja til englen der spurgte mig.

Og dig Sankt Peter, du kender mange mennesker. Du har faktisk mødt alle de mennesker som er kommet ind i Himlen. Og du har oplevet meget. Du var en tæt ven til Jesus, selvom I nogle gange var lidt uenige, og da Jesus døde sagde han til dig, at du skulle fortsætte hans arbejde. På den måde blev du vores første pave. Hvad bruger du din nøgle til?
Jeg passer godt på min nøgle for den passer til døren oppe i Himlen.

Mange tak fordi I har fortalt os om hvorfor I er helgener. Det var dejligt at møde Jer, for nu ved alle os der er her i dag, at I er noget meget særligt, ikke fordi I blev født som en helgen eller en mærkelig figur, men fordi I blev født som helt almindelige mennesker, og i Jeres liv sagde ’Ja jeg gør det’ når Gud bad Jer om at gøre noget for at gøre verden til et bedre sted.

Mange tak fordi I kom. I kan gå nu, for jeg ved at I har meget travlt med alle de opgaver I skal hjælpe Gud med.

English Translation

Father Jude’s sermon for All Saints

(given in Aalborg for the children)

Over the Gospel according to St. Matthew, ch. 5, vv. 1 – 12a

Dear Children and grown-ups. Today we have visitors in our church. They are 4 saints, but before we meet them we have to understand what saints are. A saint is not just one who has a pumpkin on his or her head or is wearing a mask. A saint is not one who looks scary. A saint is one who is born just like any other child. They are baptised and go to school. Maybe they get good marks at school and grow older and older. At some point they are more than likely adults, hear God’s voice and become more and more interested in everything which God does for people. So he or she prays and thinks how God’s work can be done here on earth. When they get the feeling that God will show them the way they can go, so they say yes and follow that way even though they must say no to other things. Saints are therefore persons just like all of us in the church today but they are called by God to do something special here on earth so that everybody comes to know God or so that that those who know God can live in safety. Let all saints be an inspiration for us now and in the future so that we also can be God’s helpers here on earth.

(The children come into the church in procession whilst the next part of the sermon is read)

‘Now we will meet our guests. I’m certain you know the four saints. We are going to meet St. Lucy, St. Joseph, Virgin Mary and St. Peter’.

‘A hearty welcome to our church. We are very pleased that you have come’.

‘What are your names?’ (the children answer)

‘St. Lucy. Your mother was very ill and I know that you prayed for her every day. Through your prayers your mother became well again and you decided to devote your life to the poor. Can you tell us why you have candles on your head?’

It is because I carry food to the poor. There it is very dark where they live so I couldn’t see‘.

‘St. Joseph. You are a carpenter and work with wood. You are married to the Virgin Mary. Why are you a saint?’

It is because I have helped my wife since the day God said that she should be a mother to Jesus’.

Virgin Mary. Your husband says that you have said yes to give birth to God’s child. It must have been a difficult question to answer. Didn’t you want to say no?’

No. I was afraid at the beginning but then I thought about it. I thought it sounded very important so therefore I said yes to the angel who asked me’.

‘And you St. Peter. You know many people. You have, in fact, met all the people who have come into Heaven and you experienced much. You were a close friend of Jesus even though you, at times, disagreed and when Jesus died He said to you that you should continue His work. In this way you became our first pope. What do you use the key for?’

I look after the key because it fits in the door in Heaven’.

‘Thank you for telling us why you are saints. It was nice to meet you because everybody here today knows that you are something special, not because you were born as saints or some strange person, but because you were born as quite ordinary people. In your lives you have said, ‘Yes, I will do it’, when God asked you to do something to make the world a better place.

Many thanks for coming. You may now go because I know you are very busy with all the jobs with which you help God’.

Father Jude.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til Alle Helgen 2015

Lukket for kommentarer