Oct 28 2010

God morgen!

Helligåndskirken Frederikshavn

D et var en morgen som så mange i vores familie. Vi spiser på skift, da vi skal deles om et badeværelse, og derfor er det som regel kun om aftenen at alle 6 er samlede omkring bordet. Da jeg kom til morgenbordet spurgte min datter mig om følgende: “Far, er det rigtigt at 95 procent af bibelen er løgn?” Jeg var glad for at jeg ikke var begyndt på morgenmaden endnu, fordi så var der nok kommet et eller andet galt i halsen. “Hvem siger det?” spurgte jeg temmlig overrasket, da samtalen på det her tidspunkt om dagen ellers som regel  har form af småskænderier blandt søskende. Min næstældste søn svarede: ” Det har vores kristendoms lærer  XXXX sagt!” (For ikke at hænge nogen ud på nettet har jeg anonymiseret  læreren navn!) Ok, her var jeg så: Da jeg selv er lærer, ved jeg hvor vigtigt det er at bakke op omkring skolen og ikke at underminere lærerenes arbejde, men i det her tilfælde måtte jeg reagere. Jeg prøvede at forklare børnene, at man godt kunne vælge at tolke nogle af især Det Gamle Testamentes historier som myter, der ved hjælp af det mytiske sprog fortæller væsentlige sandheder om mennesker og Gud. At historien om babelstårnet er en mytologisk fortælling som rummer sandhed! Men disse teologiske overvejelser er svært at forstå for en 11årig dreng og en 8årig pige. Tilbage står hvad læreren har sagt. Jeg sluttede diskussionen med at forsikre børnene om, at, da jeg også underviser kristendomskundskab, ja sågar for de “store”, så måtte jeg jo også have ret, hvilket nok især min datter kunne akceptere. På et tidspunkt vil jeg tage en snak med pågældende lærer om rimeligheden i at ødelægge barnetroen, især når man som lærer jo står med en vis autoritet, især hos de små elever. Men som det jo hedder. Gud må elske ignorante og uvidende mennesker – siden han har skabt så mange af dem :-)

God morgen!

English Version

Good Morning??

It was a morning just like so many in our family. We eat in groups because we have to share the one and only bathroom. Because of this it’s usual that all six of us are gathered around the table in the evenings. When I came down for breakfast my daughter asked me the following question, ‘Dad, Is it right that 95 % of the bible is lies?’ I was glad that I hadn’t yet started to eat otherwise something would have gone down the wrong hole. ‘Who says that?’ I asked, rather surprised, since conversation at this time of the morning usually consists of squabbles between the children. One of my other sons answered, It’s something our divinity teacher ……… has said’. (To avoid revealing the name of the teacher on the Internet I have kept the name of the teacher anonymous). OK. So far, so good. Since I’m also a divinity teacher I know how important it is to support the school and not undermine the teacher’s work, but in this case, I felt I had to react. I tried to explain to my children that you could choose to interpret some of the stories from the Old Testament as myths, which, through the help of the mythological language, tells us the more important truths concerning mankind and God. That the story about the Tower of Babel is a mythical narrative and yet it contains the truth! But these theological considerations are difficult for an eleven year old boy and an eight year old girl to understand. I still had the unsolved problem of what the teacher had said. I ended the discussion with the children by ensuring them that since I also taught divinity; indeed for the ‘big pupils’, so I must also be right; an explanation which, especially by my daughter, could be accepted. At some future date I’ll have a chat with the teacher concerned about the reasonability in destroying a child’s beliefs, more so, when, as a teacher, one has a certain authority, especially with the younger pupils. But as some wise crack has said, ‘God must love the ignorant and the blissfully unaware, since He has created so many of them.

Mark


2 kommentarer

2 Kommentarer til “God morgen!”

  1. William says:

    Ikke en ukendt situation for en lærer Mark! Religionsundervisning tit er et fag, som undervises af lærere, som ikke er særligt godt udrustet til den fagligt. Mange klasse lærere/dansk lærere tager det, og, deværre er det hændt, at faget bliver inddraget som en ekstra dansk time. Religions Lærerforening i Danmark har kæmpet meget for at hæve fagets betydning, men det er en hård kamp. En ting er meget vigtig! En lærer skal opføre sig professionelt og holde sig neutral i alle fag, som har noget med holdinger og meninger at gøre. Det gælder ikke blot Kristendomskundskab men især historie og samfundsfaget. Som en klog norsk forsker i pædagogik skrev en gang: ‘ En god lærer skaber virkeligheden, så eleverne kan evt. genskabe den’.
    William

  2. Mark says:

    En lille opfølgning på historien: Den pågældende lærer er gået ned i tid, og vil i næste skoleår ikke længere undervise kristendom i klassen. Jeg er blevet bedt om at tage over, uden selv at have ønsket det officielt! Så nu har jeg hele to lektioner kristendom i 6. klasse. Bemærk at jeg aldrig har undervist faget på mellemtrinet før – og at jeg ikke har foretaget mig noget. Mon Vorherre har en finger med i spillet? :-)

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.