Jun 20 2016

Pastor Judes prædiken til d. 12. alm. søndag 2016

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken til den 12 alm. søndag 2016.

Ev: Luk 9, 18-24.

Den der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det’. Sådan har Jesus netop sagt til os i Evangeliet i dag. At miste vores liv kan ske på mange måder. Der er den helt åbenlyse – at vi mister vores liv den dag vi dør, som det skete for mange under skyderiet i USA.

De mistede deres liv. Men vi kan også miste vores liv, og stadig være i live. For sådan kan vi få en besked fra lægen der sætter et punktum for vores liv. Mange dødeligt syge mennesker kender til at lægen på bare ét sekund siger de ord der gør at de mister livet. Det er et chok, en svær besked at forholde sig til, men ofte oplever jeg hos disse mennesker, at beskeden også giver frihed.

Når vi går udenfor ser vi ikke meget, når vi taler i telefon med venner og familie sker det at vi keder os. Men tænk hvis vi netop havde mistet livet – altså fået at vide at der skal sættes punktum. Så ville vi dufte til hver rose som om det var den sidste. Kysse vores mor med inderlighed. Gå ud og se fuglene, høre deres sang og i det hele taget bruge alle vores sanser til at smage, dufte, se og lytte.

At leve sådan er at leve livet fuldt ud. Bed når du beder. Spis når du spiser. Lev mens du lever. Tænk om vi mennesker var i stand til at leve vores liv sådan – uden at blive fristet, forledt og bringe os selv i tvivl igen og igen. Jesus forudsiger sin død og opstandelse. Han er i netop den tid som kalder på afslutning og hvor der skal sættes punktum.

Peter bekender at Jesus er Jesus, den salvede – at han er den der skal bane vejen for Guds magt. En magt der ikke kommer fra sværd men en magt der blomstrer fra kærlighed. Med disse ord må Peter også selv erkende at magt er noget andet end han havde regnet med. Han må se på hele verden på en ny måde, for Jesus kommer ikke med det som Peter havde ventet.

Så i Peters bekendelse kan også vi lære nogle ting. At når vi bekender os til Gud, til Jesus så mødes vi ikke med de løsninger og gerninger som vi regner med. Vi bliver givet noget andet, nemlig det der hører Gud til. Vi oplever det ofte når vi ønsker noget brændende. Vi tøver ikke med at sætte ord på det og se billeder af det inde i hovedet. Men Gud har andre planer, andre billeder at vise os. Skuffelsen kan sidde i os, men ofte går det op for os at det vi bliver givet har større værdi end hvad vi havde ønsket.

Sådan går det når vi accepterer den måde Gud virker i vores liv. Jesus siger henvendt til os alle at vi må fornægte os selv og tage vores kors op. Det betyder ikke at vi skal gå ude på gaden med tunge kors, men det betyder at vi må forstå at med korset som symbol på tjeneste for vores brødre og søstre, så må vi tage det kristne liv på os. Vi må være næstekærlige og tilgivende, vi må yde hjælp til dem der lider. Vi må i det hele taget gøre os umage for at være kærlige og ikke lade onde ord eller dårlig opførsel overtage vores liv.

Sådan bærer vi korset og efterfølger Jesus. Sådan finder vi frem til det der gør livet intenst og værd at leve fordi vi finder værdien i det Gud har skabt for os netop i dag. Lad os derfor miste livet som vi kender det, så vi kan opdage nyt liv, for sådan siger Jesus: at den der mister livet på grund af ham, skal finde det. Lad os i dag vove at miste fodfæste et øjeblik.

English Translation

Father Jude’s sermon for the 12th. ord. Sunday 2016

over the Gospel according to St. Luke: ch. 9, vv. 18-24

He who loses his life because of me will save it’. This is what Jesus has just said to us in the Gospel for today. Losing our lives can happen in many ways. It’s quite obvious we lose our lives the day we die, just as many did during the shooting tragedy in the USA recently.

They lost their lives yet we can lose ours and still be alive. We can receive a diagnosis from our doctor which puts a full stop to our lives. Many terminally ill know that in the space of a few seconds the doctor says the words which makes them realize that they will lose their lives. It’s a shock and a serious diagnosis to accept, yet I experience that with some the diagnosis also gives a sense of freedom.

When we go outside for a walk we don’t see much. When we talk with friends and family on the phone it can happen that we get bored. But just think that if we are about to lose our lives, that a time has been set when it will end, then we begin to smell roses as though they were the last. Kiss our loved ones with a new intensity. Go out and look at the birds, hear their song and, in fact, use all our senses to taste, see, smell, feel and hear everything.

To live like this is to live life at its fullest. Pray when you pray, eat when you eat. Live whilst you live. Consider that we could be capable of living our lives like this, without being tempted, led astray or bring ourselves to doubt again and again. Jesus predicts His death and resurrection. He is just at that point of time which calls for the end of His life and where it will happen.

Peter confesses that Jesus is Jesus the anointed One – that He will make way for the power of God.; a power which doesn’t come from a sword but one that blooms through love. Through these words Peter must also accept that power is something other than that with which he had reckoned. He must see the whole world in a different manner because Jesus doesn’t come in the way that Peter had expected.

So through Peter’s admission we can learn some things. When we confess to God and Jesus we don’t meet solutions and deeds as we had expected. We are given something else, that is that which belongs to God. We experience this when we dearly wish for something. We don’t hesitate to formulate it in words or see a picture of it in our heads. But God has other plans, other pictures to show us. We can feel disappointed yet often we realise that that which has been given has a greater value than that which we wished.

This is what happens when we accept the way in which God works in our lives. Jesus says direct to us that we must deny ourselves and take up our cross. It doesn’t mean that we should go out on to the streets bearing heavy crosses but that we must understand that the cross as a symbol of our service for our brothers and sisters – by taking the Christian life upon ourselves. We must be charitable and forgiving, we must assist those who suffer, in fact try hard to be charitable by not letting hurtful words and bad behaviour overtake our lives.

In this manner we bear our crosses and follow Jesus. In this manner we come to make life more intense and valuable because we find the values in the things God has created for us, also today. Let us’ lose’ our lives as we know them and thereby discover new ones. Jesus says, ‘ he who loses his life because of me shall find it’.

Today, let us dare to lose our foothold for a moment.

Father Jude.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 12. alm. søndag 2016

Lukket for kommentarer