Aug 23 2016

Pastor Judes prædiken til d. 21. alm. søndag 2016

Helligåndskirken Frederikshavn

Prædiken 21.08.16 Jomfru Marias optagelse i Himlen.

Ev: Luk 1, 39-56

Nogle gange kan vi være optaget af vores egne opgaver og problemer. Vi har et skema med vigtige ting der skal gøres, og vi kan ikke få tiden til at slå til. Men så kan der ske noget uventet – et simpelt telefon opkald, med en stemme i den anden ende der siger: ’Jeg er alvorligt syg’ eller vi må lytte til beskeden om et tragisk dødsfald.

Lige i det sekund ændrer vores verden sig. Hvad der før var vigtigt, hvad vi før koncentrerede os om, bliver ligegyldigt, for nu må vi sætte alt ind på den nye situation. Vi må skynde os frem til det der virkelig tæller. Sådan en pludselig forandring hører vi om i evangeliet i dag. Jomfru Maria bærer på et barn. fødslen skal planlægges, hun må holde sig i ro og vænne sig til tanken om at det barn hun bærer på vil komme til verden. – Men så ringer telefonen – eller det gjorde den nok ikke, men Jomfru Maria forstår at der er brug for hende hos Elisabeth.

Pludselig må alt andet vente. Barnet, planlægningen, overvejelserne må pakkes væk, for vi læser at Jomfru Maria skynder sig frem til Elisabeth. Hun bliver der i 3 måneder før hun igen vender hjem til Joseph. Også på den måde er Jomfru Maria et forbillede for os. Elisabeth er gammel og svag, og derfor løber Jomfru Maria til hende for at hjælpe.

Det er en tanke vi kan have med os når vi beder rosenkransen. Ordene: Velsignet er du i blandt kvinder og velsignet er dit livs frugt – kommer fra Elisabeth. Kvinden, som Jomfru hjælper, siger disse ord. De samme ord vi siger – og den samme hjælp kommer Jomfru Maria til os med.

Jomfru Maria skynder sig – overalt i verden ser vi mennesker der skynder sig på samme måde. De gør det når de smider ALT hvad de har i hænderne og skynder sig til Syrien og Irak i disse dage. Når de skynder sig til alle dem der lider, og hos alle de lidende mennesker de kommer frem til lyder ordene: ’Velsignet er du som kommer!’

Velsignet er de der kommer – velsignet er vi, hvis vi kommer. Så lad os ikke bare blive siddende, lad også os komme frem til nogen trods det, at det koster os vores planer.

I dag fejrer vi festen for Jomfru Marias optagelse i Himlen. Den fest gør i dag til en af de dage vi trænger til i kirkeåret. For ind i mellem har vi det ligesom disciplene – vi trænger til at se et vindue til Himlen og en åben dør til Paradis. Det syn giver os nemlig en garanti om at Himlen eksisterer og at vores håb for vores eget evige liv ikke er forgæves.

Så når vi skynder os, og drager omsorg for det der er tæt på os og langt fra os, så er det med et håb om at Himlens porte ikke kun åbnede sig for Jomfru Maria men også vil åbne sig for enhver som kommer når der kaldes. For sådan står der skrevet i Marias lovsang, at Herren har set til sin ringe tjenerinde, og øvet vældige gerninger med sin arm. Han har ophøjet de ringe, og sendt de rige bort.

Vi inviteres i dag til at rejse os og skynde os frem mod det vi kaldes til. Der vil vi blive modtaget som Elisabeth modtog Jomfru Maria. Der vil Gud lønne os for at have forladt vores egne planer. Gå derfor ud i dag, og gå et sted hen hvor I er kaldet til at være, for da vil Himlen vise sig i glimt og give os vished for at døren til Paradis kan åbnes.

English Translation

Father Jude’s sermon for The Assumption of The Blessed Virgin

Over the Gospel according to St. Luke, ch. 1, vv. 39-56

Sometimes we can be preoccupied by our own work and problems. We have a timetable containing important things which must be done and we can’t find the time to do them. Then something unexpected happens; a simple telephone call with a voice at the other end which says, ‘I’m extremely ill’, or be told about a tragic death.

Right at that second our world changes. What before seemed important, what before had taken our concentration is now irrelevant because we must focus completely on the new situation. We must hurry towards that which really matters. We have heard of such a change in the Gospel for today. The Virgin Mary is with child, the birth has to be planned, she must learn to stay calm and get used to the fact that the child she is carrying will soon come into the world. But then the ‘telephone’ rings, well, it didn’t at that time but Our Lady understands that there is use for her at Elizabeth’s.

Suddenly everything must be put on hold. The child, planning preparations, all thought must be put to one side because we read that she hurried over to Elizabeth and was there for three months before returning to Joseph. In this way Our Lady is a role model for us. Elizabeth is old and frail so therefore Mary hastens to help her.

It is a thought we can have with us when we recite the Rosary. The words, ‘Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb’ come from Elizabeth. The woman whom Mary helps says these words. The same words we also say and the same help Mary will come with to us.

The Virgin Mary hurries and – all over the world – we see people hurrying in the same way. They do this when they throw everything down they have in their hands and hurry to Syria and Iraq at this moment. When they hurry to all those who suffer who, as they see come, also say the same words, ‘Blessed are you who come!’

Blessed are they who come and blessed are we if we come. So don’t let us just be sitting but let us come forward even though it can cost us our own plans.

Today we celebrate The Virgin Mary’s Assumption into Heaven. This feast today is on one of the days where we are in need for a feast in the Church’s year because now and then we have need, just like the apostles, to see a window into Heaven and an open door into Paradise. This vision gives us, in fact, a guarantee that Heaven exists and that our hope for eternal life is not in vain.

So when we hurry to look after those who are close to us and also those who are not. So it is with the hope that the gates of Heaven were not just opened for the Virgin Mary but will also open for all who come when they are called. As it is written in the Magnificat the Lord has seen His servant in her lowliness and has put forth His arm in strength. He has cast the mighty from their thrones and raised the lowly.

Today we are invited to get up and hurry towards that to which we are called. There, we will be received like Elizabeth received Mary. There, God will reward us for having left our own plans. Today we are called to go to the places to which we are called because there Heaven will shows itself as a glimpse and the sure knowledge that the door to Paradise can be opened.

Father Jude.

Comments Off on Pastor Judes prædiken til d. 21. alm. søndag 2016

Lukket for kommentarer