Nov 12 2010

Den 3. artikel fra Line vedr. Pastor Judes sakramentskursus

Helligåndskirken Frederikshavn

Line har været på den 3. del af Pastor Judes Sakramentskursus holdt i Aalborg forleden. Hun skriver:

Er det dig som har forgiftet altervinen?

Ja denne overskrift kan måske få nogen til at rynke lidt på panden, og sådan gjorde vi da også til p. Judes undervisning den 9. november, da han med stort engagement kunne berette om skriftemål af helt særlig karakter. Tænk om der kom en mand før messen, og bekendte sin synd: ’Jeg har forgiftet altervinen!’ Skriftefaren må under ingen omstændigheder lade sig mærke med, hvad der er blevet sagt i skriftestolen, og således må han drikke af kalken og servere den forgiftede Jesu blod for hele menigheden!

Det kan nok være, vi vil tænke os godt om, næste gang vi går til kommunion, men p. Jude finder jo altid en løsning, og således fik han også det gode humør tilbage til de studerende til undervisningen. Han sagde nemlig – en præst skal være klog nok! Manden kan få som bod at skifte vinen! Pyha, der gik et lettelsens suk gennem lokalet! Så kunne snakken ellers fortsætte lystigt om dødssynder og svaghedssynder, og mon ikke at studiegruppen stadig diskuterer, om det er en dødssynd for en præst at lyve om, at han selv har bagt pølsehorn – i så fald har p. Jude et problem, der ikke sådan lige er til at overse! En dødssynd skal jo være et brud på de 10 bud, begået af egen fri vilje og med viden om hvor alvorligt det er. Så medmindre p. Jude kan stille med opskriften på pølsebrød til næste undervisning, ser det meget sort ud!

– Og til ham er der altså ingen rabat! I middelalderen var det således at man i skriftemålet kunne få rabat hvis man var syg, ulærd eller fattig. Så var boden og krav til donation til skriftefaren ikke så høj. Hvis man fx er fuld og kaster op i kirken, (og det er jo noget som er sket for enhver!) så kunne en almindelig mand slippe med 15 dages bod, men for præsten var historien en anden – han måtte bøde med 40 dage for sådan en helt ’almindelig’ forseelse. Synden skulle man så stå og bekende foran biskoppen og hele menigheden, og afvente at biskoppen ville udregne en passende bod.

Jeg tror nok de fleste på skolebænken hos p. Jude takkede Gud i deres stille sind for, at Han ventede med at skabe os til efter middelalderen! – Således forlod vi emnet dødssynd (der i øvrigt ikke omfatter noget som helst man kan gøre mod skattevæsenet, og det er jo rart at vide!) og svaghedssynd for, at få nogle fakta omkring skriftemålet på plads. Mens vi flittigt tog noter om forskellen på skrifte -spejl, -segl, -barn og -far så rundede p. Jude lige cølibatet. Og hvor kom det nu lige ind i billedet? Jo cølibatet er tilsyneladende en hjælp til præsten, fordi en kone dagligt ville afkræve ham menighedens hemmeligheder sagt i skriftestolen!

Sådan afrundede en veloplagt p. Jude denne undervisning om skriftemålet. Alle deltagerne fik udleveret et skriftespejl, og det skal vi tilsyneladende være meget glade for, da ingen af os til dato har gjort det rigtigt. Ja, sådan siger i hvert fald p. Jude, men måske han ikke har hørt rigtigt efter, fordi han har været optaget af sine pølsehorn?

Næste artikel om p. Judes ’Guds salvede’ vil følge i januar, da vores julefrokost i december bliver udenfor referat. Jeg lover da at vende tilbage med både billede og film, hvis p. Jude kommer med opskriften på pølsehorn.

Tak til Line for denne underholdende, dog instruktiv artikel. Vi glæder os til den næste, og især, Pastor Judes skriftligt bevismateriale vedr. hans påståede kulinariske evner!

*********************************

English Version

After having taken part in the 3rd. of Father Judes lectures Line writes the following:

Is it you who has poisoned the altar wine? 

Yes, this headline will probably get some to wrinkle their foreheads somewhat, and we were no exception when we started Father Jude’s course the 9th. November, as he, with great enthusiasm, could recount about a quite extraordinary confession. Just think, a man came to the confessional just before the Mass and confessed his sin, ‘I have poisoned the altar wine’. The priest mustn’t, no matter what, react to this confession and, therefore, must drink from the chalice and offer the poisoned wine to the congregation!

It’s more than likely that we will think twice before receiving communion next time, but Father Jude can always find a solution. He also got our good humour to return. In fact he said that a priest should always be up to the situation. As a penance the man could be asked to exchange the altar wine! Phew! A sigh of relief swept through the classroom. The course could continue in a lively manner with a discussion on mortal sins, sins of weakness, and, maybe, the study group still discuss if it is a mortal sin for a priest to lie about the fact that he has himself baked the sausage savouries. If this is the case, then Father Jude has a problem that’s not easy to overlook. A mortal sin is committed by breaking one of the 10 commandments; committed voluntarily and in the knowledge of its seriousness. So, unless Father Jude can produce a recipe for his sausage savouries to the next course, things look rather black for him! And for him there is no discount! In the Middle Ages it was so, that at confession, the penitent could receive a sort of ‘discount’ if one was sick, illiterate or poor. In such a case the penance and demands for a donation to the priest were not so severe. For example if one was drunk and threw up in the church (it could happen to anyone!), an ordinary man could be let off with 15 days penance, but for the priest it was different matter. He had to do penance for 40 days for a quite ordinary offence. The sin had to be confessed both in front of the bishop and the whole congregation, and, afterwards, wait until the bishop had set a suitable penance.

I rather suspect that most of us sitting on the school benches in front of Father Jude quietly thanked God for waiting until after the Middle Ages before creating us! And thus we left the subject of mortal sin, which, by the way, has nothing to do with the Inland Revenue – and that’s nice to know, and continued with sins of weakness plus some facts about confession. Whilst we busily took notes on differences between the seal of confession, a ‘confessional mirror’, a penitent and (father)confessor, Father Jude concluded with some remarks concerning celibacy. Jus how did this come into the picture? Well, celibacy, apparently, is a help to the priest, because a wife would daily demand of him all the secrets from the confessional!

And so Father Jude, full of humour, finished off his teaching about the sacrament of confession. Everyone was given a mirror; something for which we should be glad, since none of us, up to yet, hasn’t done it quite right. Well, that’s what Father Jude maintains, but maybe he hasn’t really been listening, because he’s been so busy with his sausage savouries?

The next article about Father Jude’s lecture about ‘God’s Anointed’ will follow first in January because our Christmas party will be held without  any articles, and I promise to come back with both photographic and film evidence, if Father Jude turns up with a recipe for sausage savouries.

Thanks to Line for this entertaining though instructive article. We look forward to the next, and, not forgetting, Father Jude’s evidence concerning his (according to him) cooking abilities!Ingen kommentarer endnu

Skriv din kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.